Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors]

Quodque bujufmodi Notarii Publici, fu Tabelliones, Óojudices peripJum, ó quemlibet fuorum Heredum , Succeforum in Marchionatu , ut fupra , creati ó facti , pofint per otum Romanum Imperium facere, conferibere, ó publicare Contracias, judicia, Intrumenta, 6 ultimas Voluntates, Decreta, ó Auéioritates interponere in quibufcunque Contraiibus illa, vel illas requirentibus, ac omnia alia.» 6 fingula facere, publicare , 6 exercere, que al oficium Publici Notarii feu Tabellionis, d5 judicis Ordinarii pertimere, ó /peciare nofuntur. Item cadem auéioritate Cefarea, ut/opra, c5. ex certa no/tra /cientia , of Jupra, eidem Alphon/o, , ó cuilibee fuorum Heredum , ó. Succe/orum in Marchionatu, ut fupra, plenif

. ...a fime," 3 omnimodam furifdiciionem

concedimus, 6 impartimur creandi, com/tituendi, 6 ordinandi Tutores, Curatores Pupillis, 6 Minoribus, ó quibufeunque Curatorum indigentibus, ei/que admini/trationem decermere bonorum , ó auctoritatem interponere in ca/bus opportunis. Infuper eadem auéioritate Ce/area , c5. pote/ate eidem Alphon/o Marchioni, Filiis, Heredibus, ó Succe/oribus in Marchionatu, ut fupra, concedimus, Óo largimur auctoritatem, pote/atem, bailiam, 6 jurifdiciionem, quðd po/it, 6 valeat naturales, baffardos, /purios, manfere, nothos , incefluofos copulativo , vel disjunéive, aut quo/cunque alios, ey illicito , & damnato coitu pro

finam

- - crea

dichos Notarios publicos, ö Efcri- AÑ0 vanos, y Juezes creados, y hechos, 1619. como queda referido, por el dicho Feb.4. Marques, y por qualquiera de fus Herederos, y Sucefores en el Marqueado, puedan en todo el Imperio Romano hazer, efcrivir, y publicar Contratos, Juicios, Intrumentos, y ultimas Voluntades, interponer fus decretos, y autoridades en qualefquier contratos que las requieren, y executar, publicar, y exercer todas, y cada una de las de

mas cofas que tocan, y pertenecen al Oficio de Notario publico,ó Efcriva

no, ô de Juez Ordinario. Iten con la mifma autoridad Cefarea,y de la dicha nuetra cierta ciencia concedemos, y conferimos al dicho Marques Alphonfo, y à fus Hijos, Herederos, y Suceflores en el Marquefado, como queda dicho, plenisima, y onnimoda jurifdiccion para hazer, poner, y feñalar Tutores, y Curadores à Pupillos, y Menores, y à qualefquiera que necesiten de Curadores , y darles la adminitracion de los bienes, e interponer fu autoridad en los cafos que convenga. Demas de eto con la mima autoridad, y potetad Cefarea damos, y concedemos al dicho Marques Alphonfo, y à fus Hijos, Herederos, y Sucefores en el Marquefado, como queda referido, autoridad, potetad, facultad, y jurifdiccion, para que puedan legitimar, hijos naturales , batardos, epurios, manzeres, e incetuofos feparada, ó juntamente, u otros qualef

A&O creatos , viventibus eorum parenti

[ocr errors]

bus /eu etiam mortuis , legitimare, Filiis tamen Principum , Comitum, 6. Baronum duntaxat exceptis, 6. eos ad omnia fara legitima re/tituere, 6 reducere, omnemque genitura maculam penitus abolere , ipfos reftituendo ad omnia, ó fingala Succe/ionum fura etiam ab inte/fato cognatorum , C5- agnatorum bonorum, Honores, Dignitates, ó ad /ingulos aéfus legitimos, as fe/ent de legimo Matrimonio procreati, dummodo tamen legitimationes hujufmodi perip/um Alphonfum, 6 fuos, ut premittitur, Haeredes, 6 Succeffores fiende non prejudicent Filiis legitimis , Heredibus , quin ip/ legitimandi cum legitimis equis portionibus fuccedant parentibus , ó. agnatis, non obfantibus in pradiciis aliquibus Legibus , vel particularibus Statutis, quibus cavetur, quod buffardi, vel alii quicunque de illegitimo Matrimonio procreati non po/int , vel debeant legitimari fine con/en/u, ó voluntate filiorum legitimorum, 6 naturalium, ac aliis quibufeunque Legibus, furibus, Conffitutionibus, particularibus Statutis, feu Confuetudinibus in contrarium facientibus , non obftantibus. Quibus omnibus, ó cuilibet ipforum volumus expre/e motu proprio, 6. ex noffra certa /cientia derogari, ac etiam non ob/tantibus in predictis aliquibus Legibus 6 aliis etiam/ talia e/ent, qua deberent exprimi,

[ocr errors]

lequier havidos de ayuntamento ilicito, y prohibido, en vida de fus Padres, ó depues de fu muerte excepto folamente los hijos de Principes, Condes, y Barones; y volverles, y retituirles todos los derechos de legitimidad, y quitar enteramente la mancha de fu nacimiento,habilitando los para todas , y qualefquiera fucesiones, aunque fean ab intef. tato, de los bienes de fus Agnados, y Cognados; y para exercer quale. quiera cargos, dignidades, y actos legitimos, como fi fueen hijos de legitimo matrimonio; con tal fin embargo, que etas legitimaciones que han de hazer el dicho Alphon/o, y fus Herederos, y Sucefores, como queda exprelado, no perjudiquen à los Hijos legitimos, Herederos; fino que los que ayan de fer legitimados, hereden juntamente con los Legitimos à fus Padres, y Agnados por iguales partes; fin embargo de algunas Leyes, ó Etatutos particulares, por los quales fe manda , que los Hijos batardos, y otros qualefquiera de ilegitimo matrimonio no puedan, ni deban fer legitimados fin el confentimiento, y voluntad de los Hijos legitimos, y naturales; y otras qualequiera Leyes , Derechos, Contituciones, y Etatutos particulares, ó Cotumbres que aya en contrario , todos, y cada uno de los quales queremos exprefamente de motu proprio, y de nuetra cierta ciencia fean derogados ; y

asimimo fin embargo de algunas Leyes, y otras dipoficiones que aya en

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

c5 de eis feri mentio /pecialis, 6

de verbo ad verbum , quibus ob/fantibus, feu ob/fare valentibus in hoc ca/u duntaxat , ex certa fcientia, 6 de no/tre plenitudine poteftatis, ac Regie, ó Imperialis voluntatis rationabiliter derogamus ó derogatum e/e volumus per prefentes, ae etiam in bonis Paternis, ó Matermis, ó quorumcunque afcendentium, 6 de/cendentium , ac collateralium agnatorum, 6 cognatorum propriis Allodialibus, Fendalibus, Predialibus, Civilibus, ó Laicis, furibus, Honoribus, ó Dignitatibus, acqui/itis, ó acquirendis ex Tetamento, vel ab inte/fato, vel aliter fuccedant, «5- fuccedere po/int, c5 valeant , 6" tanquam de legitimo Matrimonio editi, 6 concepti, agnatis 6 cognatis, affinibus, 6 propinquis parentum fuorum , in quovis gradu feu

* L. canti-linea conftituti, o agnati, ó cognati,

titutis

afines, ó propinqui reperiantur, 6 reciproce ip/ ad omnes, ó fingulos aéfus legitimos privatos, publicos, 6 civiles, ac nobiles, Officia, Beneficia, Dignitates, 6 Honores, f

# suple per /o cafus prebuerit, admittantur,"

[ocr errors]

premi/a tamen proximioribus , c5. legitimis Heredibus in fuis furibus, portionibus nolumus aliquod prejudicium generari. Pi/cationum, Venationum, ó Aquaeductuum , omnia jura, 6 intere/e, que, ó Proceribus no/fris condonavimus , ac *

bienea etiam ip/ Alphonfo , fui/que Filiis,

Hae

razon de lo mimo, aunque fean AÑo tales, que fe deban exprefar, y fe 1619,

aya de hazer exprefa , y literal Fal,

mencion de ellas : las quales, en quanto obtan , ö pudieren obtar à lo referido folamente, de nuetra cierta ciencia, y plenitud de nuetra potetad, y Real, è Imperial voluntad jutamente derogamos, y queremos queden derogadas en virtud de las prefentes: y asimimo para que fucedan, y puedan fuceder por Tetamento, ô ab inte/fato, ö en otra forma en los bienes de fus Padres, y Madres, y en los de fus acendientes, y defcendientes, y colaterales, Agnados, y Cognados, proprios, Alodiales, Feudales, Prediales, Civiles,y Seculares, y en fus derechos, honores, y dignidades adquiridos, y por adquirir; y como fi fuelen concebidos, y nacidos de legitimo matrimonio , e tengan por Agnados, Cognados, Affines, y Parientes de los Agnados, Cognados, Affines, y Parientes de fus Padres en qualquier linea, ö grado que lo fean; y ofreciendofe la ocaion, fean reciprocamente admitidos à todos, y qualefquier actos legitimos privados, publicos, civiles, y nobles, Oficios, Beneficios, Dignidades, y, Honores ; no fiendo fin embargo nuetra intencion, que de lo arriba dicho refulte algun perjuicio à los mas cercanos, y legitimos Herederos en fus derechos, y partes. To

dos los derechos, è interefes de las Pecas, Cazas, y Aqueductos que tenemos concedidos à nuetros Grandes, los concedemos tambien al dicho

[ocr errors]
[ocr errors]

AÑO Heredibus, 6 Succe/oribus in Mar1619. chionatu, ut fupra, per ditionem Feb.4. Romani Imperii impartimur. Inhibentes igitur, ó mandantes, 6 Imperiali Edicio firmiter fancientes

A aniver/s, ó fingulis Principibus . Marchionibus, Communitatibus, Ducibus, Civitatibus, ceterifque bomi0% nibus, ó perfonis, parvis ó mag

mis, eujo/unque ffatus, dignitatis z el conditionis exiftant , firmiter, ¿? 6 direcie” mandando, ne quovifmodo in prediéiis ipf Alphonfo Marchioni, fuifque Filiis, 6 Succe/oribus in Marchionatu, ut fupra, - L. anti- conce/is antiquiso per Predece/ores s, ao no/ros, tam per nos confirmatis, , qudm per no etnam de novo conce/ . fis, 6 indultis, ut fupra, fibi jus - audeant vendicare, vel de ipfs quoo vi/modo impedire , quia preter indignationem noftram, panam centum Librarum Auri puri procul dubio fuftinebunt, quicunque in prediciis, vel aliquo predictorum temerarie attentaverit contraire, quarum Librarum L.medie- medietatem * Fi/co noffro, reliqua vea".45 medietas praedicio Alpbonfo Marchioni, 6 Filiis fuis Heredibus, ó. Succe/oribus, ut fupra, perfolvetur, non ob/fantibus aliquibus Inve/tituris, Privilegiis, feu Gratiis conce/fis alicui perfone fingulariter, cuju/cunque fatus, qualitatis, feu con• I. cui- ditionis exiffat, feu quocunque * Colcuou &c., legio, Civitate, feu Communitate, quocunque vocabalo cen/eantur, vel in po/terum concedendis, que, Óquas ex nunc tollimus, 6 etiam annullamus, eaque 6 eas, de certa

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

do, y por Edicto Imperial etrechamente ordenando à todos, y qualequier Principes, Marquefes, Comunidades, Duques, Ciudades, y demàs hombres, y perfonas grandes, y pequeñas de qualquier etado, dignidad, ó condicion, que no fean ofados de depropiarfe en manera alguna algun derecho en las referidas cofas que concedieron antiguamente nuetros Predecefores al dicho Marquès Alphonfo, y à fus Hijos , y, Suceflores en el Marquefado, egun queda dicho, asi confirmadas, como de nuevo concedidas, y otora gadas por Nos 3 ó ponerles quala quier embarazo acerca de ellas; pues qualquiera que atentare temerario de ir contra lo dicho, ô parte de ello, ademàs de incurrir en nuetra indignacion, padecerà indubitablemente la pena de cien libras de oro fino, de que fe pagarà la mitad à nuetro Fico, y la otra mitad al dicho Marques Alphon/o, y à fus Hijos, Herederos, y Sucefores, como arriba fe contiene; fin embargo de algunas Invetiduras, Privilegios, ô Gracias que fe ayan concedido, ö en adelante fe concedieren en particular à alguna perfona de qualquier etado, calidad, ô condicion que fea, o a qualquier Colegio, Ciudad, ô Comunidad, como quiera que fe llame : las quales de de ahora derogamos, y Yy 2. anti;

AÑO no/?ra /cientia , 6 de plenitudine I 6 I 9 . no/ire Regie Maje/fatis, 6. pote/a

tis, etian ab/olute, ó quantum prefentibus no/fris Confirmationibu, , & Conce/sionibus , ac Donationibus, Infeudationibus, Privile¿fís, c) Gratiis obviare, derogare, é5 contrafacere videantur, decernimus, edicimus , Ó /fatuimus nullius e/e in antea roboris , ó momenti , etiam/i de eis expre/am oporteret facere mentionem de verbo ad verbum , que pro exprefis ex nunc haberi volumus, 6 cen/emus. Te/es buius autem rei & Conceffónis /unt Rudulphus Princeps de Anhaldt, Comes Ar/canie Henricus de Sufcengh Mare/calcus Curie Noftrae, foannes de Cuterdungs, Galeotus de Mirandula Comites , Henricus Prue/bus, Baron " Stetembig, Angelus de Florentia Orator Ducis Mediolani , foe/zeidus (a) Capitaneus No/ter , joannes Ga/par de Lambamterg , facobus de Londam Capitaneus No/fer Burgoviae, 6 alii quamplures fide digni Confiliarii, 6fideles Noftri Dilecti. Et in quorum omnium Fidem, c5. Te/fimonium premi/orum has Literas Regalis Sigilli mo/tri munimine jufrimus, 6 fecimus communiri. Datum Gupelo Papie Comitatus , die oétava men/s Decembris, Anno Domini mille/mo, quadringente/mo, nonage/imo /exto,

Reg

anulamos, y en quanto parecieren obtar, derogar, y oponerfe à las prefentes nuetras Confirmaciones, Concesiones , Donaciones, Infeudaciones, Privilegios, y Gracias, de nuetra cierta ciencia, y plenitud de nueira Real Magetad, y potetad aboluta determinamos, mandamos, y etablecemos que no tengan en adelante fuerza , ni valor alguno , aunque fea necefario hazer exprefa, y literal mencion de ellas; dandolas, y teniendolas defde ahora por exprefadas. Son tetigos de eto , y de eta nuetra Concesion Rodulpho Principe de Anhaldt , Conde de Arcania, Henrique de Suicengh Marifcal de nuetra Corte, los Condes Juan de Cuterdungs, y Galeoto de Mirandola, Henrique Pruecho Baron de Stetembig, Angelo de Florencia Embaxador del Duque de Milàn , Juan Ezeido nuetro Capitan, Juan Gapar de Lanbamterg, Jacobo de Landam, nuetro Capitan de Burgovia, y otros muchos Confejeros, y amados Fieles nuetros fidedignos. Y en fee, y tetimonio de todo lo arriba exprefado, mandamos, e hizimos corroborar las prefentes con nuetro Real Sello. Dado en Gupelo del Condado de Pavia, à 8. dias del mes de Diziembre, año de 1496. unde

C1

(a) , Parece que eta diccion foefzeidus età compueta de dos, es à faber: de jo: y Ezeidus, y que fe debe leer fo annes Efe idus: Mr. Dumont en la Copia de ete Intrumento pone fachzerd, y una antigua Traduccion Catellana de eta mina Invetidura, que fe conferva en la Secretaría del Confejo de Italia dize jacone Zerd, lo que fe acerca mucho à la leccion de Mr. Dumont, que egun etá inteligencia fe puede dividir en etas dos dicciones fac. Zerd, e interpretar jacobus Zerd3 pero en nuctra Traduccion feguimos la conjetura que nos ofrece la leccion de la Copia de

que ufamos.

« AnteriorContinua »