Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Reverendiffimo in Chrifto Patri, ac

Honoratissimo Domino,

D GUILIELMO,

Cantuarienfi Episcopo,
Totius Angliæ Primati ac Metropolitano,
Regie Majestati à Confiliis in fan&ioribus, do
Academie Oxonienfis Cancellario.

AUDE ufque nascenti cumulavit cos Antiquitas, laureâ æternum virenti coronabit eos Pofteritas, quorum virtus Heroica misellos duro fato aut

iniqua fortuna preftos, ex Orci quafi faucibus, vindiciis secundum libertatem datis, afferuit. Lemniscatas utique laudes ad Nomen tuum, tanquam ad aumen &aram Jovis Liberatoris &Vindicis, gratus ac memor, liber ac lubens figo, cujus virtute & gratia ifti qualefcunque mei inPoëtisenodandis labores, chalcographorum plusquam aheneis vinculis emancipatį, & juri suo redonati, lucem vident. Atque utinam gratias laureatas æque agere mihi in promptu effet ! quanquam & hoc fortasse æquius fit, gratias, quibus referendis impar fiem, fubinde agere, femper habere, usque solvere; & de bere tamen. Neque interea tam imprudenssum res rum æstimator, ut nefciam quinam debeantur illi honores; cujus pietate viget Écclefia, renafcuntur templa;cujus munificentia & gravitate, renidentsophiæ Lares, Mufarum ædes; forent fanitati fuæ rea ftitutæ Academiæ; cujus prudentia ftatuminantur Regia confilia , Reip. falus

farta tecta conservatur. Debentur certe illi, jure solvuntur dedicata Theophylacti, Catenæ Jobi, SS. Patrum, graviflimorum Thcologorum, ex antiquitatis

fita & ruderibus

орех

operâ fuâ erutorum æterna monimenta.Et quấtana dem fiducia , alter ego Sinætes aquæ cotylam, alter Mises malum Punicum offero,aut hac profanithuris acerrå litare spero ? Propensa certe, & mihi jam olim, ab iis ufque annis, quibus utrique dulcia fuerunt hæc Humanitatis ftudia. spectatâ Gratia Tua fretus, animatum Bonitate templum supplex acce. do. Cujus penetralia ingreflo fi non datur Theolo: giæ laurum figere : orare tamen in limine ut liceat, has qualefcunque ederas suspendere , atque à longe adorare,cultor religiofus peto. Atqui,ne fortè pudoTi Musa Palaphati Tibi fit fuccin&ta papyro; virtutis suæ conscia, precium sibi ponere non veretur. Et latent & lucent electro hoc inclusa poëtico, Thco. logia veterum,atque Sapientia. Illa, Mundi creationem, diluvium non paucas historias quæ. SS. pagina notitiam Ægyptiis acceptam relatam fapiunt, recenfet : Hæc, fabularum utcunque involucris velatam, complectitur Philofophiam omnigenam; quam vel Samius ipfe tacendo dixit; vel Stoæ, Academiæ,aut Lycei patres docuerunt;Scita fcilicet & Placita, quæ Naturam , Mores, Politiam informant: Historiam denique ab Orbe condito ad Augufti tempora miro contextam artificio perpetuat. Quibus omnibus cum lucem adferre studuerim , tum id primis curæ & officii mei effe duxi, clara illa esset, nec quæ ex trivio fumpta patrocinium tantum devenustaret. μή και την τύχην σην, και σεβασέ, μήτεψυχών είπλέον είχον, mné oy šrossv; ut olim Augufto Græculus. Ubi itaque demerendi deelt facultaa; pro more, ad vovendi decurrerem facilitatem, nisi fatius duxiffem, Virtutem, quæ fuâ fatis luce claret, in mentis adyto venerari, quam epiftolæ propylæo adorare. Ampliffime Dignitatis ta& vecus fidufquecliens

THOM. FARNABIUS.

O VI DII

NASONIS

*METAMORPHOSEN

* Valet, uri par eft, plu

rimum Fabii LIB E R I.

autoritas, gai

1. 4. loftitur. N nova fert animus b mutat as dicere formas

C.1. meta

morphofeos a

| facit in fa gulari. Apulei epigraphe etiam fingularis est, ut quæ fui ipfius unica & hogun laris Metamorphofis. Virgilii Æneis, Statii Thebais & Achilleis efferucrur item fingularia; ut quæ unius perfonæ , aur uso in loco gefta referant. Præ. valent tamen , tum io opere ipro multifariæ transformationes , ut- Metamorphoreis in Multitudinis numero iofcribatur opus; tum Græcoruin exemplum , quos fibi pofter, conciopatis potius illorum rapsodiis , quam compilatis fcri. niis, imitandos fumfit. Namque Parthenius , poëta Chius. cujus unicus, quod fcio, fupereft versus ab A. Gellio citatus 1.13. c.25. ejusdein argumenti opus o fcripfit Plurale. Suum item Antonius Liberalis Metauegfúrsw cywyiv, ut &, quos ipse citar, Nicoder STSQObeva, Didymarctius Meta Log Fur Ewy bia 9789Antigonas á Morársis, Continua erepoiwv BiGads, Planudes denique Græ. cam ruam poëtæ poftri verhonem ipfciplit MSTOLOQOursis. Quin & Mss. quorum mibi ufum iodulfit bedignitas Ciariffimi arque Eruditiflimi Viri Do.. mini Regeri Twisden Equitis aurati & Barobetri, ritulum præferuar pluralem, 4 Corpora murat in novas forma.. ficn. iple 2. Trift. in facies corpora cersa novu. Quam Hypallagen fi admififfet modo, vel etiam advertisset Scaliger Hypercritic. 7.c, von licenter aded atque infeliciter operis hujus principium, ob brevitatem puramac fcitam laudatum prius, locutionis deinde idufiratæ damnaffet, neque pro laudato boc Ovidii dificbo bono obtruffet nobis peptalti. choo malum & fuum (consulto & eleganter à poëta fa&um judicar Ger. Vor. fias, ut qui de corporum converfione effet dicturus, à verborum converfioze 20[picaretur) 6 Nec immitti æquè cenfura, fyllabam in iteratam rofilet, quæ composírio veteribus poëtis, iifque majorum gentium, ufque adeo DoR displicuit, ut etiam in delitiis fuerit, obtinueritque inter Schemata locum. Parecbafis puucupata. Er illas ? inquit idem Scal. O quid aliud Non alind certè quam ab iraia Critica impa&um fugillum supercilioro Censori, qui Canfalemn à Copulativa con discreverit. Habet o. Conjun&io o zin Empbaricam io Æthiologia lovocationis. q. d. Dii (nam v 1. e:iam vos mutallis illas) afpirate cæptis meis. Jamdudum explosa eft ab eruditis interpretatio ab ordino illo; Nam mutaftis vos illas. Quo quidein modo, inquit Raphaël Regius, fedrás ex eleganti insulrus redditur ; peritque universa Empbaleos gratia, Ineptum utique foret & fupervacaum, quando voz ilta iltak izcladas eiiam ipras Deorurn musatas formas,

A

d KxOy

A pirate miis; prim aqke ab origine mundi επακόλείου,

Admiena perjeinum deducite tempora carmer. coucouuni: quz umma Las eft rum ingenij tum artificii poëtæ noftri , fabulas toti tam reconditas, Lain varii arguneori, cooridua serie, * quali contigua structurâ ad modum ac. natorum in torque aut catena consertorum, ab orbe usque condito ad Augufti tempora condeđendis. Hoř.1.6.7. Oile, Carmine perpetuo celebrare,

Chaos & mundi creatio. FAB. 1.

[ocr errors]

Ntenareer terras, & quod tegit omnia,cælum ,5

e Uans erat toto nature vultus in orbe, Antequim Muadi partes Quem dixêre Chaos ; rudis indigestaque moles: crant diftri.

Nec quicquam, nisi pondus iners, congestaque dein butæ & de figoatæ, Co.

Non bene junétarum difcordia semina rerum. Juin expan Nullas adhuc mundo præbebat lumina Titan, IO fum, fidera

Nec nova crescendo reparabat cornna Phæbe, emerla, ele. menta dirciu. Nec circumfufo pendebat in aëre tellus, la; tellus ic. Ponderibus librata suis : nec brachia longo (fubfidence ad centrum

Margine terrarum porrexerat Amphitrite. quafi AVTOY

Quaque erat & tellus, illic da pontus, & aër, 15 ** gravio- i Sicerat inftabilis telleis, innabilis unda, τι της ύλης fCF) in me

Lucis egens për: nulli fua forma manebat. dio prefa Obfiabatque aliis aliud: quia corpore in uno boogbor@Frigida pugnabant calidis, humentia ficcis , fufpedia, aqua digofa,

Mollia cum duris, fine pondere hatentia pondus. 20 &c. latuerun: Hancg Deus, & melior litem natura diremit. Yarom femina aurti mole proniícuè coofufa , quarn Chaos poëtæ, primam materiam ja ligitarunt pbifofophi. U raque erat facies, fidera, terra, fretum, noster 2. de Arte. . 3 $9%. veç TE yais top v mopon Mise Euripid. Manalippa. Atque hinc lucem fore 'au. garor iis quæ feqq. ungue erat tellus, e*r. Litarum fimul Scaligeri captinaculæ ; Qui, inquit, po:eranse'e fi non eranı? Repudiuin denique nuncie um millum lectioni Porphyrionis ad 4. Oden 3. 1. Quique frit:ellus : illic pontus, ut aër. Quage pro que quaverfum, utipro ubi expofto. f Hiac ele. menta nondum formas ruas, nondum loca propria, nec qualitates naturales naAn, impediebanrurd re invicem, ne proprias exererent actiones ac munera.

Deus emeadaræ 111 rerum naturæ author. Natura naturans, Mens Muodi. Eniverfi, TYS, Xtis), wak55 Creator, conditor, distributor & formator. Ilie opifex rerum, mundi melioris origo. inf v.79. qui numcro, menlura, pondere disposuit omaia, elementa fagula propria douavit fe re, peculio fuo doravir.' Sed videndus Phibagi xo6M07T911cs, & Ambrosij Hexarberon, thuz xos u8894*.

[ocr errors]

Nam cælo terras, & terris abfcidit andas,
Et liquidum fpiffo fecrevit ab aëre cælum.
93.2 postquam evolvit , (accque exemit h acervo,

6 Mole con Diffociata locis i concordi pace ligavit.

25

fura,Chao. Ignea convexi vist fine pondere cæli

li Tria rerum Emicsit, kfummâque loium fibi legit in arte. | priucipia na

tuit Hefodus Proximuseft aër illi levitate, locoque.

ic Theogo Denfior his tellus, elementaque grandia traxit;

dia. Chaos, Etpresja eft gravitate fui. Circumiuus humor 30 Terram, 2

norem. En 1 Ultima posledit, folidumque coörcuit orbem., i pedocles

Jementa qua. tuor & facultates duas, Amicitiam & Litem, Verom de l's placitis, ut &'ele. mentorum qualitatibus, videndus paturæ promicondus Ariftoteles, & Philofa pbi alii. Necnon Laërting, atque Plurarchus de Placitis Pbiforophorum. k Proxime coelu. / Extima terræ naturali quidem sede & ratione occupaz aqua : quo tamen extaret terra in hofpitium & uruin animantium, jula eft recedere in cavitates quasdam, maria, fontium domos, flumipa, lacus.

Hominis creatio. FÁ B. 2.

[ocr errors]
[ocr errors]

Turfus cmer

Longeriem secuit, fectamque in membra redegit: Principio terr.im, ne non æqualis ab omni Parte foret, m magni speciem glomeravit in orbe. 35 terra contin Tum freta diffudit, rapidisque tumefcere ventis Fusit, d ambit& circumdare littora terre, globain. Addidit & fontes, & ftagni immensa, lacusque,

» Nilus Ell.

phrates , Ali Fluminaque obliquis cinxit declivia ripis':

pheus , alii nQue diversa locis partim forbentur abipfa;

f. abforbea 40.

tur quideor In mare perveniunt partim, o campoque recopia a terra ; fed Liberioris equa, Ppro ripis littora pulsant, Juffit extendi campos, subsidere valles,

guit. Vide. Fronde tegi fylvas; lapidofos furgere mor.tes. poêta inoue. 9 Utque dus& dextra cælum, totidemque sinisira 45 3. quof

dam, qui cod

emergum, Leque deferuntur in mare alveis apertis. . #quore. Sic ip fra Vigis. latus SabiLATUIT Cam; us aquarum. p in mare re exonerant, Ripa enim proprie fiuminum fuor, litora maris. q Dividunt coelum Aftrodomi fecundum latitudinein in quinque Zonas : mediam idrer Tropicos Tonidam vocant ; duas extremas. Polis subje&as banc ad polum Ar&icum Dextram, illam ad Abraréticum sinia fram. Ioter bas & Torridam alterutricque Temperatam ftatuunt. Cui divina oni & Teriam fubjaceure respondere voluor. Mediam propter folis ardores apligai credebant inhabitabilem , ur duas extremas propter frigus. Vide Jo. de Sacro Bosco, ad euin Clavium & alios ad solon. S.19. Macrobium, Tusca quett, a. 1. & quæ nos cd ad Georg. s. Virg.

A 2

Pere

tur autem

« AnteriorContinua »