Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV): actes del III Col·loqui "Problems i Mètodes de Literatura Catalana Antiga," Universitat de Girona, 5-8 juliol 2000

Portada
Lola Badia, Miriam Cabré, Sadurní Martí
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 496 pàgines
Volum que ofereix el marc geogràfic i cronològic de les qüestions que es van debatre al col·loqui sobre “Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga”. Els temes tractats foren: la tradició poètica de matriu occitana, la recepció de l’humanisme italià, la cultura científica dels professionals de la salut, la interacció de l’àmbit català amb l’aragonès, alguns problemes d’edició i d’anotació de textos i els vincles entre mètodes compilatoris i creació literària.
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Lola Badia Pròleg amb homenatge a Lo somni
5
el malson
25
Lluís Cabré De nou sobre Metge el Laelius i el Somnium Scipio
49
una clau her
63
Xavier RENEDO La fe en els pares i la fe en la immortalitat de là
87
JAUME TURRÓ Bernar Metge i Avinyó
99
SOBRE MANUSCRITS I EDICIONS
115
una proposta de
151
lhumanisme italià i
285
sas en el entorno de Fernández de Heredia
299
JUAN MANUEL Cacho Blecua Traducciones catalanas y aragone
319
ANTON ESPADALER Sobre la densitat cultural del Jaufré
335
ANTÒNIA CARRÉ El rescrit de Jaume Roig i les noves rimades
355
Gemma Navarro Les Històries troyanes dins del compendi histo
373
Pilar Olivella El joc acrobàtic dAustorc de Galhac i Joan
385
models cro
409

Jorge García López El manuscrito de Ripoll del bachiller de
173
Rafael Ramos Nogales Adiciones en la edición zaragozana
191
Sadurní Martí David Guixeras Apunts sobre la tradició
211
ESCRIPTORS DEL XV EN CATALÀ I LLATÍ
227
JOAN SANTANACH Cové que hom fassa apendre a son fill
419
Bibliografia citada
431
Índex de manuscrits i edicions antigues
471
Índex de noms i de títols dobres
477

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica