Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

na.

tes, Met. XV, 864. (conf. Pe-
nates.)

Phoebus habet par-
tem, Vestae pars altera ces-
Git , id est, templum Apollinis
in altera parte domus Palatinae
excitatum eft, quam fulmine
ictam a deo ́ defiderari aruspices
monuerant: Veftae vero tem-
plum altera in parte ftetit.
Fatt. IV, 951. Vestae mune-
re purus, Fast IV, 732. Ve.
tae purgamina, vi. Purgamia

Conf. etiam Vestalis. Veftalia facra, Romae in honorem Veftae celebrabantur a. da

V. Id. Iunii, ita, vt conuiuia palım ante fores baberentur, cibique deae Veftae libandi mit. terentur, et aselli panibus coronarentur, molae autem fertis exornatae quiescerent, et matronae ad Vestae templum irent nudis pedibus. Faft. VI, 395.

conf. Coronati afelli. Veftalis , virgo , quae Vestae fete

cris operabatur ; Earum Numa quatuor creauit , quibus additae deinceps duae funt vel a Tar. quinio Prisco, vel a Seruio Ca. pi autem dicebantur initio a regibus, et his pulfis a Pontifice, cuius arbitratu viginti puellae virgines, maiores sex, minores vero decem annis , quae honesto genere et corpore decenti effent, fic deligebantur, vt vnam ex iisdem in concione populi a po. teftate patris, veluti vi capta, adfereret. Capta in hunc mo. dum, vel ultro a parentibus oblata et accepta, per triginta annos ad Deae ministerium obli. gabatur, atque primis deceni an. nis ordinem facrorum addiscebat, altero decennio mandatum ministerium obibat, vltimo et ipfe iuniores inftruebat. His temporibus exactu ei nubere li. cebat; id quod tamen pro infaufto habitum, et inde raro faétum eft. Quae aetate alias antecedebat , Virgo Maxima voCari suenit. Cura earumdem erat, prouidere vicibus alternis excubando, vt viua Veftae flam. ma aleretur , ea lege , vt, fi quae exstingui illum ignem pas.

Sa effet, flagris a Pontifice se
were plecteretur. Porro autem
incumbebat eis, adferuare pignus
imperii, quod plerique Palladium
(vi. Pallas, pro Palladio) fuiffe
existimant. Denique et Sacris
Deae faciendis operam naua.
bant. Neque vero iis quidquam
tam feuere commendatum erat,
quam vt integram virginitatem
custodirent. Nam fi illam effe
laefam conftitiset, rea atque
criminis conuicta, in campo, qui
exinde sceleratus dicebatur, vi-
na defodienda , et ftuprator in
foro fub furca verberibus ne.
candus erat. Caeterum ut hoc
alaerius et fan&tius officia de.
fungerentur, iura et honores et.
iam praecipui eisdem omnibus
decreti et conceffi funt, 6.g.
jus teftamentum, etiamfi mino-
res essent , condendi; ius licto.
rem habendi, carpento vehendi,
in Spectaculis honeftiore loco feo
dendi , et quae alia funt eius
generis. Vestales oculi, Trift.

II, 311.
Vestalis Ilia, Rhea, Romuli et

Remi mater, Fast. II, 383.

conf. Ilia.
Veftalis, Romae alias cognomen

fuit gentis Fabiae. Forte etiam
ex ea natus est Vestalis, quem
nonnulli Ponti praefidem , vel
Propraetorem fuisse referunt;
Ouidius vero Regibus Alpinis
ortum dicit; quod de matris
familia intelligi non minus pot.
eft. Exft. ad eum Noftri epi.
Rola , ex Pont. IV. năm.VUI.
Vetare. Nitimur in veritum

semper, cupimusque negata ;

Am. III, 4. 17.
Vicus sceleratus, vi. Sceleratus

amor habendi.
Vigil ales cristati cantibus oris

Auroram euocans, gallus, Met.
XI, 597. f. vigil Aurora,
II, 112. f. (conf. Aurora) vi.
gil infusa Pallade Aamma,
vi. Pallas pro olea arbore.
Vigil ignis, Vestalis, Fast. VI,
267. vigiles flammae Vestae,
Art. III, 463. vigil Lucifer,

vi.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Si Naso-

vi. Lucifer. Vigil vox, anse. dicis , Augusti, Pont. III, 3.
rum in Capitolio , quum obfi 76. iudicium vindicis, eius-
dione iftud a Gallis senonibus dem, Pont. I, 7.53. inopis
cingeretur. Met. I), 538.

vindice facta carent, Nux,

V. 42. iura silent, mutaeque
Vigilaces curae ,

gusae dormire

tacent fine vindice leges, Liu.
non finunt ; de Inuidia, Met.

185.
II, 179.

Vinosus fenex, Anacreon, pa.
Villus aureus, arietis, quo Phry. tria Teius , poeta lyricus in-

xus Hellefpontum traiecit; Her. fignis, sed scriptis pariter, et

VI,49. XII,201. conf.Phryxus. omni vitae genere lasciuus, qui,
Vinalia , feriae Romanae, colli.

vt Plinius teftatur, acino vuae
gendis atque degustandis vinis

pasae strangulatus periit. Art.

III, 330.
inftitutae; Erant autem alia
Vinalia priora, quae in fastis Vinum. Nox, et Amor, Vi.
IX. Kal. Maii" adnotantur ; numque, nihil moderabile
alia secunda vel pofteriora, quae

fuadent. Am. I, 6, 59.
a. ď XIII. Kal. Sept. ageban.
tur. Ioui et Veneri" ea quidem

Vipereus canis, Cerberus triceps,
facra fuisse constat; quaenam

qui pro pilis serpentes habere a
'vero huic , quaeque illi , pro-

poetis fingitur ; Am.III, 12.26.
prie facrata fuerint, in eo ipsi

viperei dentes, draconis, vellus
veteres diffentiunt.

aureum cuftodientes, quos femi.
nem noftrum audiamus, priora

nauit Iafon ; Her. VÍ, 33. Met.
menfis Aprilis Veneri, altera

VII, 122. Serpentus eius, quem
autem auctumnalia loui Sacra

Cadmus interfecit, Met.III, 103.
fuerunt. Fast. IV, 863. seqq.

IV, 572. Vipereae pennae,

pro draconibus, qui Medeae cura,
Vindemitor, Atella in ala virgi.

rum per aërem trahebant. Met.
nis Septemtrionali, non effu.

VII, 391. Vipereae forores,
giens, quia non mergitur, sed

Furiae vel Eumenides, Met.
exfurgit In. Non. Mart. Fast.

VI, 662. vipereum mon-
III, 407.

strum, caput Medusae serpenti.

gerum, Met. IV, 614.
Vindex. Sic agitur censura, et
fic exempla parantur ; quum

Vir aequandus superis, Augu.
vindex, alios quod monet,

stus, Pont. I, 2. 120.

vir fu-
ipse facit. Faft. VI, 647. Vin peros aequans ,

idem;
dex terrae, Hercules, Met. IX,

Vir Amazonius, Hippolytus, The-
241. ignis vindicis aetherii,

sei et Hippolytes Amazonum re.
fulmen Iouis ; In Ibin, v.478.
vindex flamma, eiusdem louis,

ginae , ut nonnulli volunt, fie

lius ; Her. IV, 2.
Met. I, 230.

ad Styga nim-
bifero vindicis igne dari , Vir Aonius, Amphiaraus, die
Pont. IV, 8. 60. vindex iu. uinandi peritilimus, et hinc al.
stillimus matris, Amphion, lo ter quafi Apollo habitus ; Nux,
3415 ex Antiopa filius, "Art. III,

V. IIO. vi. Amphiaraus, at
323. (vi. Dirce.) Vindex non Eriphyle.
humilis, Aeneas. Pallas enim
Turni dextra cadet, vindex au-

Vir Callirhoës , vi. Callirhoë.
tem aderit Aeneas, qui vicillim Vir coelestis, Oétav. Auguftus,
leto dabit Turnum; Fast. I, Trist. I, 3. 37.
522. Vindex in matre pa-
tris, malus vltor, Orestes,

Vir deploratus, Ouidius, Trift. I.
Am. 1. 7. 9. Vindex vltor

3. 46. vir exsul, idem, Trist.
que parentis, Perseus, Proetum

IV, 10. 74.
in lapidem conuertens, Met. V, Vir Haemonius, vi. Aemonius
237. (conf. Proetus.) ira vin vir.

X 5

Vir,

[ocr errors]

in

con.

[ocr errors]
[ocr errors]

Vir Phrygius, Paris, Art. I, matus eft; Bucolicorum, Geor. 54.

gicorum et Aeneidos, operum, Vir semibos, vi. Semibos vir.

quae ipsae Mufae non infitiena

tur, scriptor. Rem. 396. Ils, Vir tergeminus, vi. Tergemi 15.7. Trist. IV, 10. 51.

nus canis. Vir. Viri falfam fpeciem pa

Virginenis chorus, Mulae ; Her.

culis ante oculos virgineumrauit fibi Caenis, Met. XII,

que chorum, id eft, prope Hera 473. (vi. Caeneus.) Viro non

culis, quem Musageten adpellaadfpicienda dea , Vesta, Falt.

uerunt, aedem, quae ad Circum VI, 254. facra non adeunda Flaminium á M. Fuluio pri. viro, eiusdem Veftae, Fast. VI, mum condita

deinde autem 450. de viro factus femina, a Marcio Philippo instaurata Tiresias, Met. III, 326. eft. Art. III, 168. vno viro caeca non fuit Fortuna, in rege Seruio, Fast. VI, Virgineus Helicon, vi. Heli. 576. (conf. Fenestella.) Viri ambigui, Centauri, Am. I, 4. 8. barba decet viros, vox

Virgineus liquor, vi. Liquor Polyphemi, Met. XIII, 850.

Virgineus. lis decem decies inspicienda Virginea aqua , Faft. I, 464. viris , i. e. qui centumuiri liti. bus iudicandis alias vocantur ;

vi. Liquor Virgineus. Trist. Il, 94.

Virginea ara , Veftae, Fast. IV, Virago flaua, Pallas, Met. VI, 731. Virgineae ministrae, 130.

virgines Vestales, Fast. VI,

283. Virbius, nomen , quod Hippolyto

datum, pofteaquam ab Aescula. Virgineae Volucres, Harpyiae, pio invitam reuocatus eft.

quae vultu erant virgineo, Met. Fast. VI, 756. Met. XV, 544. vi. Hippolytus.

Virgo adultera, Medea , utpote Virga Ianalis vi. Ianalis virum Hypsipyles sectata; Her. virga.

VI, 133. Virga medicata , Mercurii , qua

Virgo Aeolia, Arne , Aeoli fi confopiuit Argum ; Met. I, lia, quae Neptuno Boeotum et 716.

Aeolum peperit. Alii Cana.

een, Aeoli" filiam, intelligunt, Virga myrtea, in manu Elegiae,

eamque fub Tauri forma á Nes quam secum colloquutam effe ptuno vitiatam ile referunt. fingit Ouidius ; Am. III, I. Met. VI, 116. 34.

Virgo ambigua ; Sphingem intelVirga pinea , ad februa et pur.

ligi nonnulli opinantur ; sed ragationes adhiberi solita; Faft.

tione ambigua, nec satis certa. II, 27.

Am. III, 12. 28. Virgis purpureis tinguere cor Virgo aqua, vi. Liquor Vir. pus, i.e. maculis arte ductis,

gineus. quibus feminae pallidiores fa ciem illinere folebant. Art. III,

Virgo Arcadia, Arethusa, Am. 269.

II, 6. 30. Virgilius (Publ.) poet rrum La Virgo Cepheïa, Andromede, ilm. tinorum princeps, nat is in agro

III, 3. 17. Mantuano, qui Maecenatis atque Pollionis patrocinio adiutus

Virgo Cumaea, Sibylla , Met. ab Augufto ipro mazni aefti.

XIV, 135.

Virgo

VII, 4.

[ocr errors]

Virgo dea, Diana Taurica, Met.

XII, 28. f. Virgo virgine miniftrâ laeta,

Vefta, Fast. VI, 289. Virgo Lauinia , vi. Lauinia. Virgo Lydia, vi. Lydia. Virgo Minoïa, Ariadne , quam

Theseus deseruit. Her. XVII,

193, Virgo Nonacrina, Callisto, Met.

409. Virgo Parrhasia, Callisto, a Iu

none in Vrsam mutata , et a loue tandem inter fidera rela. ta ; Trist. II, 190. Vrfa de yirgine facta, Am. III, 12.

31. Virgo Pelopeïa, vi. Pelops. Virgo pharetrata, Diana, Am.

I, I. 10. Virgo Phoebea, Daphne in lau

rum conuersa, Pont. II, 2. 82. Virgo regalis, Deidamia , Art.

I, 697. Virgo regia , Coronis Larissaea,

Met. II, 570. Virgo Saturnia, Vefta , Faft.

VI, 383. Virgo Schoeneïa, vi. Schoe

neia. Virgo Tegeaça, vi. Tegea. Virgo Thaumantea, vi. Thau.

mantias. Virgo male vecta per vndas,

Helle , Tritt. I, 9. 27. Virginis aequor , Hellespontus,

Her. XVIII, 117. Virginibus cordi grataque forma sua est, Med. 32. Pro virginibus facra fiebant Carmen

tae, Faít. I, 628. Virides Britanni, qui, tefte Cae.

Sare, B. G. lib. V. 14.omnes Se vitro, vel glasto, inficiebant, colorem efficiente caeruleum, vt horridiore ejjent in pugna ad. Spectu. Am. II, 16. 39.

Virides dei, quibus aequora

curae, Trist. 1, 2. 59. viri.

des Nereides, Her. V, 57. Virtus est , placitis abstinuiffe

bonis, Her. XVII, 98. Sit
virtus etiam non probitate

minor, Pont. III, 1. 94. Viscera, pro infantibus aut libea

ris, Her. XI, 89, et 118. Rem.
59. Met. VI, 651. X, 465.
Viscera faxea reddit Cico-

num flumen, Met. XV, 313. Vitricus, Cupidinis, Mars, cuius

confuetudo cum Venere satis no.. ta; Am. I, 2. 24. II, 9. 48. Vitta, fafcia colligendo fluxui

capillorum adhibita. Romae vfurpari coeperunt vittae, person steaquam Coriolanus , populi in. grati pulsus iniuria, patriae, in gratiam Volumniae matris pepercit. Tum enim vetuftus cri. nium infignibus hoc à Senatu adiectum, vt matronae vittis di. stinguerentur. Neque vero ma. tronarum tantummodo , sed et virginum nondum nuptarum or. namenta fuerunt ; quum contra meretricibus omnino irs effet interdi&tum. Sed hic ciuilis vittarum vfus. In Sacris enim ille latius patuit, adeo, ut non Sacerdotes tantum, sed et vi. Etimas, templa, faces nuptiales, ludorum praemia, arbores certes quibusdam diis consecratas, et alia vittata, apud antiquos paljim inueniamus. Vittae tenues, insigne pudoris, Art. I, 31. Queis vittae, longaque vestis (Stola) abeft, merctrices, Fast. IV, 134. coll. Art. III, 483. et Pont. III, 351. vittae crinales, Met. IV, 6. (conf. Crinalis uitca. Vittae fera. les ; In Ibin, v. 103. Vitta alba, Am. III, 6. 56. Met. II, 413. albens, Met. V, 110. Vittae niueae, Met. XIII, 643. vitta barbara Iphigeniae, facerdotis Dianae Tauricae, Trist. IV, 4. 78. laurum vit. tasque manu ferens , Chryfes, Apollinis facerdos, Art. H, 401. Víctima vittis praefignes et auro, Met. XV, 131. boues

vittis

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

2

[merged small][ocr errors]

vittis cornua vin&ti, Met. VII, 429. Vittatis erat Caffandra capillis, Am. I, 7. 17. vitta

ta vacca, Met. XII, 151. Viuax anima, Caenei , qui vul

nerari non poterat, Met. XII,

508. Viuax anus, Hecuba, Met. XIII,

919. Viuax carmine virtus , expers.

que sepulchri, notitiam ferae posteritatis habet. Pont.

IV, 8. 47. f. Vivax Phoenix, vi. Phoenix,

auis Arabica. Viuax Sibylla , vi. Sibylla. Vlixes, Vlyxes, vel Vlyfles, Gr.

'Odvooru's, a dolore partus ; Laertae, vel ut alii voluerunt, Sisyphi ex Anticlia vel Autoly. ca filius, (vi. Sisyphides.) Ithacaé et Dulichii insularum rex, Penelopes maritus , Telemachi pater, qui , ab Homero vir multa praeditus facundia, nec minore experientin, astutus et vafer consilio, egregius bello, las borum patientifimus, multisque aliis dotibus inter Graecos, qui Troiam expugnarunt, excellens et infignis fuisse dicitur ; capta autem Troia per decem alios annos terra marique errauit, ac non nisi omnibus amislis sociis ad suos rediit. Vlyxes cautus, Trift. 1, 2. 9. durus, Trift. V, s. 51. experiens, Met. XIV,159. facundus,Met. XIII, 92. Non formosus erat, sed erat facundus Vlyxes, Art. II, 123. fallax, Met. XIII, 712. follers, Art. 11, 355. Pont. IV, 14. 35. Neptuno suspectus, id eft, inuifus ; quia Polyphemo, Neptuni filio, vnum quem habebat, oculum extere. brauit. Her. XIX, 148. vltor, Met. XIV, 290. Vlyxis in. genium, Met. XIII, 304. conf.

Chrestom. Virgil. Vlulatus Bacchei, Met. XI,

17. (conf. Bacchae.) qui etiam intelligendi in in, quae sequun. tur: festis fremunt vlulatis

bus agri , Met. III, 528. complere vlulatibus auras, Fast. VI, 513. ictus longis vlulatibus aether, Met. III, 706. vlulauit Agaue, Met. III, 725.

falfa ferarum fi. mulacra vlulare videntur, Met. IV, 404. Alii funt vlusa latus magici : Circe longis He. caten vlulatibus orat, Met. XIV, 405. ternis vlulatibus ora foluit Medea , Met. VII, 190. et portento vel omine in. faufti : Deformes animae per vias vrbis et agros vlularunt, parentalibus Romae omise fis; Fast. II, 553. f. Tisiphone vlulauit in Phyllidos tha. lamis , Her. Il. 117. nocturni vlularunt canes, ante cae. dem Caefaris ; Met. XV, 797. itemque dolore et maeftitia expressi ; Vlulatus queruli, Her. V, 73. Byblis vlulauit per agros, Baccharum more, Met. IX, 642. montes vlulaa tibus implent, Proserpinae comites , Faft. IV, 453. nemus vlulatibus implent, Nym. phae, confpeto Actaeone, Met. III, 178. f. maeitis vrbem vlulatibus implet Althaea, quum exstincti fratres referrentur Met. VIII, 447.

vlu. lans et acerba gemens Her.. mione in toro cubat, Her.

VIII, 107. Vmbra Pompeia, porticus , vi.,

Pompeius. Vmbra, piscis, quem nonnulli ad

Saxatiles referunt ; ita di&tus, quod celeri natatu oculos effus giens vmbra potius, quam verus piscis, intuentibuis effe vie

deatur. Hal. III.. Vmbrae, manes vel fimulacra

mortuorum; Caefaris vmbra, et fimulacrum, quod Romae caeSum; Fast. III, 702. Hectoris vmbra, Met. XII, 591. impia Pentheos vmbra, Trist. V, 3. 40.

Sarmatis vmbra, ne manes aliquando fuos terreat, veretur Ouidius; Pont. I, 2. 114.

vmbra senilis agnanimi Anchifae , apud inferos

visa

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »