Imatges de pàgina
PDF
EPUB

regis filia.

[ocr errors]

cum

nio iunxit. Her. XII, 64. vi.

Creufa. Cretus Amyntore Phoenix ;

Met. VIII, 307. cretus Fauno et Nympha Symaethide, Acis ; Met. Xill, 750. cretus mor

tali femine, Met. XV, 760. Cresla, Aërope, vi. Aerope et

Atreus. Creffa, Ariadne a Theseo dere.

licta; Am. I, 7. 16. Creffa Corona, Art. I, 558. conf. Ariadnaeum sidus, et Corona

Crefla. Creffa, Telethufa, Lygdi Cres

tenfis vxor; Met. IX, 702. Cressia regna ;

Cretica.

Cres enim primus Cretenfium rex fuit, Her. XVI, 299. Crefia vel Creslia turba, pro Cretenfibus ;

In Ibin, 512. Creta, vel Crete, infula in

mari mediterraneo maxima; hoc die Candia. Art. I, 298. Faft. IV, 285. Rem. 773. Met. XIII,706. XV,540. Minosa, 4 Minoe rege, qui Cretenfibus primus leges dedit ; Faft. III, 81. Crete centum digefta per vrbes και Gr, εκατόμπόλις dicta, Her. X, 67. centum Cretaeae vrbes; Met.IX,665. Cretaeae regiones; Met. VII,223. Cretaea humus ; Her. x, 106. Cretaeus taurus, quem Neptunus Minoi, Sacrificaturo atque vi&timam illius maieftate di. gnam optanti, pulcherrimurn obtulit; qui vero poftea , quum seruare illum vellet Minos ,, a Neptuno in furorem actus totam fere insulam vaftauit, ac The. seus tandem interfecit. Met. VII, 434. Ida Cretaea, mons, diftinguendus a monte Porygio ciusdem nominis; Am. III, 1o.

25. Cretes, Cretenfes; Am. III, 10.

19. Fast. I, 594. Cretes, su. perba Ioue nutrito terra; ibid.

v. 20. Cretides nymphae, Iouis nutrie

res, Faft. Til, 424.

Cretosa rura Cimoli; vi. Ci

molus. Creusa Creontis Corinthiorum

Plerique veterum eamdem Glaucam nominant quod eius proprium fuiffe nomen dicitur; quum Creusae nomen, nil nisi regis filiam fignificet. Nupta autem eft Iafoni , quod quum Medea , prior illius vxor, nunc repulfa resciuisset, ea qui. dem nouae nuptae coronam , vel pallam, vel monile, vel alia , ut alii contendunt , munera transmifit, quibus acceptis Creusit

tota regia confiagrauit. Creusa Ephyraea, i. e. Corinthiaca: Corinthus enim prinum Ephyre vocata eft. Art.1,335.

add. Met. VII, 394. f. Creusa, nympha, Terrae filia,

a Peneo amata , cui etiam Hytrea et Stilben peperit. Am.III, 6. 31. Crimina coeleftia, in ea ftupra

et adulteria deorum , acu ab A. rachne picta, ac repraesentata ;

Met. VI, 131. Crinalis vitta , fafcia qua crines circum caput religa. bant. Insigne olim fuit matronarum , quo a meretricibus di. ftinguebantur. Eodem vero et. iam virgines interdum vfae sunt, inprimis nuptiaram die , itemque fupplices ; quum contra in luctú eas ponere folerent , tamquam frontis hororem. Met!

IV, 6. V,617. Met.IX,770. Crinale, acus crinalis ; Pont.III, 3. 15. crinale curuum; Mer. V, 33. crinale corpus crinibus obductum; Hal. 30. Crinita colubris mater, Medas

sa, mater Pegasi; Met. VI, 119. crinitae atro angue fc

Furiae; Met. X, 349. crinita draconum ora ; Met. IV, 770. cristati dracones;

Met. IV, 598.
Criftatus ales, vi. Ales.
Crocale Ifmenis, nympha , Din.

nae comes , fluuii illius , qui

[ocr errors]
[ocr errors]

rores,

posthac

rotae ,

pofthac ab Ifmeno, Amphionis et perpetuo habitus. Trist. III, 7. Niobes filio, Ismenus dictus est, 42. Pont. IV, 3. 37. vt videtur, filia. Met. III, 169.

Cromyon, vicus agri Corinthiaci, Croceus amicus, Art.III, 179.

vbi fus, quae mater Calydonii Met.X,1. Crocei capilli, All

ct Érymanthii aprorum fuijse Torae; Am. II, 4. 43. Crocei dicitur, regionem vaftauit, inequi,eidem tribuuntur; Liu.282. terfecta tandem a Theseo. Met. croceae comae, Ariadnes, Art.

VII, 435. I, 530. croceae genae, Auro

Croton, Italus , qui Herculem rae, Fast. Jli, 403. croceae

hofpitio excepit, ab illo auteng quibus eadem Aurora

improuifo atque praeter volunta. vehitur ; Met. III, 150.

tem caesus eft ; quare Hercules Crocos, adolefcens formofillimus, exfequias non modo profequutus qui , quum Smilacem puellam

eft illius, sed et Mysielon deindeperiret, amoris impatientia in

de per quietem monuit, ut ur. florem sui nominis conuerfus eft,

bem co ipso loco , i. e. Crotonan Smilace itidem in fruticem he

ad Aefarem fluuium conderet.

Met. XV, 15, et 55. derae fimilem mutata; Met.IV, 283. Fast. V, 227.

Crotopiades Linos, Linus, i. é. Crocus, vel Crocum , inter

prifca Argiuorum lingua , Spu

rius praecipua hortorum pratorumque

Apollinis et Pfamathes decora, itemque inter odoratif

filius, Crotopi Argiuorum regis Sima aromata iam olim habeba. nepos, pastorum, quibus educan.

dus erat traditus, tur, qua de re et in theatro

negligentia vino mixtum ac dilutum Sparge

a canibus dilaceratus In Ibin, confueuit. Hinc Crocus liqui.

482. dus, Art. I, 104. filą croci Cumae, vrbs Campaniae in Itapunicei ; ita noster ; alii vero lia ad mare iuxta Puteolos Pauum, rubrum, nec non au a Cumaeis, Afiae populis et teum colorem illi tribuunt. Fast.

Chalcidensibus condita ; Met. V, 318. Crocum rubruni. Am. XIV, 104. Cumaea anus, Si. II, 6. 22. Fast. I, 342. Crocos

bylla oraculis clarissima ; Fast. terra Cilifla fert; et quidem IV, 158. Camaea virgo, ea. tam nobiles , vt Plinius croco

dem; Met. XIV, 135. CuCilicio, et ei , qui ibidem in maea dux, Aeneae fcilicet, ad monte Coryco nafcitur primas manes paternos per Auerna ten. partes adsignauerit. In 'Ibin,

dentis; Met. XIV, 121. Cu202. croci tenues, quos Pro

maeae templa Sibyllae ; Sa. Serpina legit in Sicilia : tertius Cerdutis in templo, quod Cumani gradus autem croco Centuripino ex vno quodam saxo excauatum Siciliae Plinio tribuitur. Apollini ac Dianae consecratum, Fast. IV, 442. Splendida pal et in cuius loco quodam intimo la croco i. e. croceo colore.

ipfamet Sibylla antrum suum Forte autem palla dicitur pro multos in recessus deflectens haflammeo, quod lutei coloris erat, buit. Met.XV,712. Cumaeos quoque nouae nuptae tegi fole. in annos viuere, vi. Annus. bant. Her. XXI, 162.

Cunae Iouis, Faft. V, 112. Croesus, Rex Lydorum omnium hominum memoria ditillimus, Cupido, filius Veneris , dubio a Cyro superatus , et ad pyram

patre editus

et alio nomine condemnatus,

deinde vero ob Amor dictus ; paruus, et tamSolonis di&tum opportune recita quam puer formatur, quia amor tum, quod nemo ante obitum parum iudicii habet, vt puer; beatus dici queat , liberatus, at fortafle vero etiam ob teneritá que pofthac magno in honore tem. Her:XVI, 113.Feft. I1,463.

leuis,

[ocr errors]
[ocr errors]

n.

[ocr errors]

leuis , quia nihil amantibus leo

Romani et Sabini Quirites dicewins nihilque mutabilius in.

rentur. Fast. II, 480. uenitur. Am. III, 1. 41. leuis

Curetes, Craetae incolae, aequaet multo ventofior alis suis ;

les Saturno et loui, a nonnullis Am. II, 9. 49. volucer, ala. tus vel pennatus ,

quia celeres

Terrigenae crediti , qui tamen

verius in illam terram adue. funt amantium cogitationes , et veluti hinc inde volant ; Met.

nerunt, numero nouem, quae LX, 481. eius alae , Art. I,

paucitas apprime conuenit tem. 233. Cupido pharetratus ,

pori cataclyfmum vniuerfalem quod, ut Socrates existimauit,

proxime fecuto. Refert Diodorus, forma procul inspecta", aman

eos habitasse in confertis

tium arboretis et conuallium tem guafi sagittis quibusdam feriat. Am. II, 5. I. eius ar

Speluncis, iisque locis, quae na. cus ; Am. I, II. II. Rem.

tura sua tegumentum aliquod 139. arma , Am. I, 15. 27.

et receptum praeberent, nondum Met. IX, 542. tela , Art. I, reperta aedium fructura : inue. 261. Met. V, 366. castra,

nise autem multa vtilia, e.g. Am. I, 9. 1. Cupido iubet

quem ad modum greges ouium militiae suae signa mouere ;

cogendi , aliarumque pecudumAm. II, 12. 27. f. agitat cur

genera manfuefacienda fint, una rus; Trift. II, 385. eius au.

cum mellis opificio, arte iacy. ra incerta, Am. II, 9. 33.

landi et venandi , etc. Haec

ille , alio tamen loco obferuans, Cupidis proma venit in sua vo Cretenfes ipfos Apollini, in Creta ta fides; Art. III, 674. nato, tribuere arcus et sagitta

rum inuentionem. Alii grauem Curalium, vi. Coralium.

armaturam, scutum, et haftam, Curensis turba , i. e. Cures San

sed potissimum tympana , et ar. binorum, quibus cum Pelignis

morum ftrepitum eis tribuunt , hac in re conueniebat, ut quar.

quibus etiam impediuisse dicun. tum menfem a Marte dixerint.

tur, ne Saturnus vagitum lours, Faft. 111, 94.

quem educandum Sufceperant,

audiret. Fast. IV, 210.' Cure. Cures, oppidum princeps Sabino tes ab imbre largo sati; cuius

rum, vbi nunc Correse vel rei nemo veterum, praeter NuCureze , ad flumen eiusdem no Sonem noftrum , meminit. For. minis. Ex eo orti sunt, qui tallis autem ea fabula ex corRomae regnarunt

T. Tatius rupta de diluuio traditione orta et Numa Pompilius, Fast. VI, est. Met. IV, 282. 216. Met. XV, 7. XIV, 778. Cures parui, quia veteri fplen. Curetis terra

Creta insula ; dore amisso vrbs illa in paruum

Met. VIII, 153. viculum tranfiit , tefte Strabone ; Curio Maximus. Fast. II, 135.

Vt Curiones intumuere Cu.

erant , qui a suis quisque curiis res et quos dolor attigit

letti Sacra publica pro suis cu. idem; ob raptus a Romano fio

rialibus curabant : ita Curio ad. lias. Primi autem expeditionem

pellabatur Maximus , qui tri. in Romanos susceperunt Cenni.

ginta curionum princeps erat, nenses, Cruffumerini , nec non Antennates, et his fufis repul.

atque ; reliquos auctoritate sua

dirigebat. Creari is folebat vs fisque demum Sabini. Fast.II!, 201. Cures Romanis iunéti,

que ad A.V. 544. ex Patribus,

deinde autem ex plebeiis. Fast. fub rege Tatio , ea conditione,

II, 527. f. vt ex duobus populis vnus effi. ceretur, et Sabini Romam mia Curius, haud dubie (nam de augrarent, vrbsque Roma nomen Store ac de tempore huius arae retineret suum , ciues autem dedicatae ,' vel transportatae, P. Ovid. Naf. Opera. Tom. IV.

nullum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

nullum apud veteres veftigium) M'. Curius Dentatus, vir sum. mae frugalitatis atque fortitudinis, et qui primus omnium de

Sabinis triumphauit.Fast. V,131. Currus , pro curru triumphali ,

Liu. 26. currus alti, Vulcania munera ,

de curru Salis, qui describitur; Met. II, 105. seqq. currus diurni, Solares ; Met.IV,629. currus eburnus, Veneris , Her. XV, 91. trium phalis; Liu. 333. Pont. Ill, 4. 35. Írist. IV, 3. 63. Currus Lunae, Her. VI, 85. Lunares currus Met. XV, 790. currus paterni, Solis , qui pater Phaethontis erat; Met. II, 47, et 327. currus Soliss Pont. IV, 6. 48. currus portantes

lumina , iidem ; Meta II, 388. Curtius lacus, di&tus a M. Cur.

tio, adolescente nobili Romano, qui abrupto per medium forum ingenti specu, et responso dato, illum nonnifi eo compleri posse, quo populus Romanus plurimum valeret , ratus, urbem Romam non alia re magis excellere, quam virtute et armis militaribus infignibus ornatus equum con. Scendit Seque praecipitem in hocce profundum egit. Caeterum non omnes in hac re narranda

consentiunt. Fast. VI, 403. Curtum testu, i.e. curta testa,

antique vt gelu, et genu.

Fast. II, 645. Curulis fella, qua initio non nisi

reges, deinde autem , exactis illis, maiores magistratus , ut Consules, praetores, et aediles ex-patriciis creati , utebantur. In ratione nominis exponenda Scriptores sententiis variant. Alii a curia , alii a curru deducunt.

Si rem ipfam spectes, Sella curulis erat eburnea, caelata, Scul. pta, et fignis exornata. Sustinebatur pedibus quatuor, in modum pedis leonini,vel alius cuiusdam animalis, deformatis. Fulcrur a tergo non habebat , vel quod prifcus aliae non erant se. des, vel quod ita facile locari

poterant, vt humeri in alio pariete inniterentur. Vfus in hoc fere confiftebat, ut magiftratus in ea sedentes ius dice. rent. Quumque veteres ob iti. neris longinguitatem plerumque curru in forum proueherentur , Sella haec poft illos vehi etiam solebat ; quum procederent , por. tare illam moris erat , vt, fi ex inopinato ius dicendum esset, hoc praecipuum infigne non defideraretur. Pont. IV, 9.27, curule ebur , eadem sella; Fast. V, 51. Hinc premere ebur, eft, in sella curuli sedere ; Pont.

IV, 5, 18. Custos armenti , Pan, Fast. II,

277. cuftos, aurei velleris, draco; Her. XII, 49. arcis Adaeae eburna vel aenea cu. stos, Mineruae ftatua a Phidia facta; Pont.IV, 1. 31. eburnea telorum custos, pharetra ; Met. VIII, 320. s. custos Erymanthidos yrsae, Arcturus; Trift. 1, 4. I. Fast. I, 153. Custos Hercules ; cuius fub hoc nomine aedes erat in Circo Flaminio ; Faft. VI, 209. custos hortorum, Priapus; Fast. VI, 333. custos Iunonius, Argus, quem Iuno Tus cuftodem fecit i Am. II, 2. 45. Custos leuis, armillis capta Sabinis ;

Armillae Sabinae. Cyane , nympha Sicula, quae , quum Proserpinae aduersus Plus Tonem opem ferre conaretur, in fontem sui nominis, qui in agro

Syracufano Anapo mistus non procul ab Ortygia in mare illabitur, ab illo conuersa eft. Met. V, 409. feqq. Fast. ÍV, 469.

Pont. II, IO. 26.
Cyancae inftabiles, insulae seu

Scopuli duo trans Bosporum Thracium , modico interuallo diffiti, et nauigantibus per By. zantiaci oris angustias afperri. mum tranfitum facientes." Vocantur etiam Symplegades, sese percutientes ; et instabiles petrae fuiffe feruntur, quae ventorum impetu agitatae concurrant ali.

quando,

[ocr errors]

tut,

tur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quando, marisque transituin im. Cyclopes, nomen fortiti a circu. pediant. Trift. I, 9. 34.

lari oculo

quem ingentem et.

vnum in fronte_habuise ferun. Cyanee, nympha, Maeandri flum

Coeli et Terrae, vel vt nii filia , quae Mileto, Phoebi filio, Byblidem et Caunum, ge

alii produnt, Neptuni et Ami

phitrites filii, impii , feri, no mellos, peperit. Met. IX, 451.

truculenti, et Vulcani in cuden. Cybele, quae et Ops, Vefta, dis armis ministri, vtpote Aetnat Rhea, Magna Mater, Mater

vicini, Met: 1, 259. XIV, 2. deim, Berecynthia , etc. voca XV, 93. Fast. IV, 473.

'Saturni vxor a gentibus Cyclops, absolute, pro Polyphemo exiftimata eft. Nomen alii de

Cyclope, Met. XIII, 744,755, ducunt a Cybelo , monte Phry

756, 780, 860, 876, 882 giae, vbi facra eius primum

XIV, 249. Pont. IV, 10. 231 inftituta; alii a primo eius fau

conf. Cyclopes, et Polyphemus. cerdote Cybelo ; alii a xulos, cubus, qui et illi ab antiquis Cycneïa Tempe, non illa Thella. dicatus eft ; atque item alii lica; nec enim ifta itineri Me. από τέκύβεθ αι την κεφαλήν,

deae conueniunt , sed Boeotica, a capitis rotatione quod fere

quae alias Teumefia Tempe a

Teumeso, vicino quodam monproprium illius sacerdotum erat, ut qui per furorem comam mo

te, dicuntur. Cycneia autem tu capitis rotantes cum vlutatu

a noftro vocantur haud dubio, futura praenuntiare Streuerant.

quia hic loci puer, de quo loqui.

in Ipfa quidem Terra quoque creo

cycnum conuerfus füit: dita , et curru vehi* dicebatur,

quamquam de hac fabula omnes iunctis quatuor leonibus , quibus

reliqui filent. Met. VII, 371. quatuor anni tempestates indi. Cycneïus heros,

Tenes Cyeni fi cari autumant ; corona eius tur. lius, a patre in arca clausus, rita , . guod, eam vrbes turri. et in mare deiectus, tefte Dio. bus instructas ferre, indicat : doro. Alii tamen non Cycneius, clauis eft in manu , oftendens , Sed Lyrrefius, legunt. In Ibin, semina, per hiemem condita,

465. ineunte vere veluti recluso fanú prodire ; toga tandem floribus Cycnus , qui Ledam decepit, Iu. variegata eft ; et Saturnus, ma

piter, Her.XVII, 55, it. VIII, ritus nihil nisi tempus deno

67. f. tat, Sacerdotes eius , Coryban Cycnus , vel Cygnus, Neptuni fin tes ,,., nec non. Galli adpellati , lius, qui primum hoc a patre virilibus exsectis neque viri erant, obtinuit ut nullo ferro vulneneque feminae ; Fast. IV, 201.

rari poffet, quumque ad Troiam seqq. inprimis v. 249, et 363. ab Achille oppreffus effet , in VI, 321. conf. Attis, et Cory.

auem sui nominis conuerfus eft, bantes.

Met XII, 72, seqq. it. v.171. Cybeleïa dea, Cybele ; Faft.IV, 191. Cybeleïa mater; Art.!,

Cycnus, i.e. olor, auis, amans

Alumina ; Met. II, 539. cygni $07. In Ibin, 455, Cybeleia

albi, Met. XIV, 509. cygni frena ; Met.X,704. conf. Cy.

plumae; Met.XIII,796. plu. bele. Cybeleïus Attis ; vi. Attis.

mae cygneae ; Trist. IV, 8.1.

Cycnis defcendere tempus ; Cyclades, insulae maris Aegei Cöcnis vel oloribus currum ve

circa Delon, ita dictae , quod neris vehi a quibusdam prodi. circulari figura fitae adpareant. tum eft ; (vi. Met. X, 118.) Fast. V, 281, et 565. * Cycla neque' ars poetae noftri spectat des Aegeae ; Trist. I, 11.8. alio, quam ad Venerem; Art. Cyclades (parsae ; Met.II, 164.

III, 809.

Cydippe,

[ocr errors]
« AnteriorContinua »