Imatges de pàgina
PDF
EPUB

quem nonnulli

Ab eo

autem reftituit A.

V. 764.

14. 39. add. Art. III, 17. f. Fast. I, 639. discors concordia conf. Laodamia. fetibus apta ; Met. I, 433.

Coniux Priameïa, Hecuba in ca. Concordia fidera, Castor et Pol nem mutata, Met. XIII, 404.f. lux; Liu. 283.

et 513. Conditor anni Romani ipfe Coniux Romani ducis Aegyptia,

Naro, fastorum scriptor ; Fatt. Cleopatra M. Antonio nispta ; VI, 21. conditor artis parum Met. XV, 826. fauftae ; idem, artis amandi auctor; Pont. II, 11.2. condi, Coniux Tithoni, Aurora, Her, cor Cyrrhae, Aristaeus cogno

XVIII, 111. Tithonia coniux, mento Battus , qui Cyrenem in

eadem, Fast. III, 403. Africano monte Cyra condidit. Coniux Tyndaridos, i.e. HeleIn Ibin, 541. impurae_con

nae maritus, Paris, Her.XVII, ditor historiae, Eubius, Trist,

I 18. II,416. Romanae conditor vrbis, Romulus, Met.XIV,849.

Coniugis inferni vxor, ProferConfeffis numen patet aliquod ;

pina a Plutone rapta; Faft.

IV, 604. Met. X, 484, et 488.

Connubialia iura; Her. VI, 41. Coniugialia felta ; Met. V, 3.

coniugialia iura, Met. VI, Consus, consiliorum apud veteres 536.

Romanos deus ,

eumdem effe opinati sunt , ac Coniux Admeti, Alcestis, Pont.

Neptunum Equestrem. III, I. 106. conf. Admetus.

Romulus consilium de rapiendis Coniux Aurorae, Tithonus, Lao

Sabinis accepiffe fertur , qua de medontis frater, vel, secundum re et Confualia in honorem eius alios , filius; Her. XVI, 199. inftituta, qui ludi mox Circen

Ses, et ludi magni , et Romani, Coniux Caefaris, Liuia ; Pont. adpellati sunt. Fast. II, 199., III, 1, 114.

Coralium, vel curalium, herba Coniux Idaea, Dardani Scythiae

marina, quae extra aquam duregis filia , quam Phineus, re

rescit; Met.XV,416. IV,749. pudiata priore coniuge Cleopatra, duxit. Rem. 454,

Coralli flaui , populi Pontici im.

manitate insignes. Pont. IV, 2. Coniux imperiosa Lyci, Dirce,

37. pelliti, Pont. IV, 8. 83. quam Zethus et Ampbion in vlo tionem matris Antiopae , iniu. Corinna , Nafonis amafia; quam riofius ab illa tractatae, feroci quam poetis follemne eft, difli. tauro per montes misere distra. mulato Venerum suarum vero hendam adligarunt.

nomine fictum aliquod in suis 538.

versibus imponere iisdem. Am.II,

6.48. II, 8. 6. II, 11. 8. II, Coniux Iouis, Iuno, Her.XIV,

II, 19. 9, III, 7, 25. 28. XVI, 81. et alibi.

Art.III, 538. Trist. IV, 10.60. Coniux Pagasea Theretiadae ; Alcestis Admeti , qui fuit

Corinthus, Achaiae metropolis Pheretis filius, vxor. Art. III,

et caput, fita in medio ifthme 19. vi. Admetus.

inter duo maria, Aegeurs, ori.

"entem versus, vbi portu Cenchraeo Coniux Phylaceïa, Laodamia, ex Afia aduenientes excipieban

vxor Protesilai , ita di&ta á tur ; et Ionium, vbi Lechaeo Phylace, oppido Phthioticae in adpellebant mercatores et nautae. Thesalia regionis, quae sub im Dieta prius Ephyre, vel ab periö Protefilai fuit. Trist. V, Ephyrc Oceani filia, quae in his

finibus

In Ibin,

I 2. 2.

[ocr errors]

inceps , qucum rex coeli factus effet, ita fertile fecit, vt, quida quid optalent nymphae nutrices eius, largiter ex ifto pullularet. Faft.V,121. feqq. Idem tamen Naso nofter, Nymphas Acheloi cornu , pomis et odoro flore repletum, confecraffe, et hinc cornu copiae prognatum efle retulit. Met. IX, 88. Cornua fubito nata in capite

M. Genutii Cipi; vi. Cipus. Cornua Lunae ; Her. II, 3. Am.

II, I. 23. Met. I, 11. II, 117, et alibi.

Cornua lunaria ;
Met. II, 453. IX, 687. £

X. 296.
Corona Creffa, i. e, Cretenfis ;

fidus corollae in coelo, quae fina
gitur effe corona Ariadnes, filiae
Minois. Art. I, 558. Trift. V,
3. 42. Corona Gnofis, eadem :

Fast. III, 459. f.
Corona Palladia,

celebritate ; Art. 15o fama et

firibus primum consedit; vel ab
Ephyro Marathonis filio'; deinde
Corinthus a Corintho quodam
cuius aetas et origo plane eft
incerta. Trist. II, 8. 4. Co-
rinthus bimaris, Met. V,407.
Fast. IV, 501. Corinthiaci li.
tora Ponti ; Met. XV, 507.
Corinthiaci Cenchri; Cenchreae
Corinthiorum emporium. Trist.

1, 10.9.
Corniculana, Corniculo, veteri

Sabinorum oppido , oriunda ;

Fast. VI, 628.
Cornificius, epigrammatum fcri.

ptor, itemque belli dux Augusto
carus ; quem nonnulli eumdem
putant, cui fuam rhetoricam di.

cauit Herennius ; Trift. 11,436.
Corniger Numicius fluuius ,

Met. XIV, 602. Corniger Nu

micius, Faít. III, 647.
Corniger Ammon; vi. Ammon

Iupiter.
Corniger Apis, vi. Apis.
Corniger Lyaeus,

Bacchus ,
áno aur, quia curas fola
uit, ita dictus.

Am. III, 15.
17. vi. Bacchus.
Cornigero de Ioue natus, A.
lexander Macedo, Philippi F.
qui humano faftigio non conten.
tus Hammonem Iouem sui ge-
neris auctorem aut credebat elle,
aut credi volebat.

In Ibin,
v. 300. conf. Ammon.
Cornigerum Fauni caput; Her.

V, 137. vi. Faunus.
Cornipes equus ; Art. I, 280.

cornipes Faunus ; Fast. 11,361.
Cornix garrula, Coronis, Coronei

Phocidis regis filia, mutata est ;
Met. II, 547. loqnax, Faft.Il,
89. atque hinc inuisa Miner.

uae ; Am. II, 6.35.
Cornu Amaltheae, i. e. capel.
lae, cuius lafte nutritus fuit
Iupiter , quod in, arbore defra-
Etum, et recentibus herbis cin.
ctum, Nymphe Amalthea ad
Iouem detulit; quodque hic de.

Corona Phasiaca, di&ta a Pha.

fide fluuio Colchidis, quae Me. deae patria fuit. Aiunt vero, Medeam, ingratum Iafonis era ga se animum deteftatam, CreuJae vel Glaucae, nouae Iafonis vxori munus mifife, quod, ut nofter innuit, Corona fuit exitiumque huic attulit. In

Ibin, 605.
Corona querna fores protegens,

Augufti fcilicet, cui inter mul
tos alios hic quoque honor a Se-
natu decretus eft, vt ante ipfius
domum in palatio lauri, ac fim
per eas coronae querneae fufpen.
derentur , . quod perpetuus effet
hoftium victor, et ciuium fer.
nátor. Fast.l.614. add. Trift.

III, 1. 45. feqq.
Corona turrigera , quam Mater

deum geftabat, quod prima ur-
bibus turres dedit. Fast. VI,
321. Corona turrita, eadem ;

Faft. IV, 219.
Corona festa Cipo imposta,

quid fit, nondum liquet. Hoc
certum , (ex Met. XV, 591.)

Cipum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Cipam tempora fua , et cornua
ipfa adeo , lauro velaffe, mox
autem ,

hanc coronam capiti
demfile, populus vt cornua

fpeEtare poffet. Quumque Naso noIter (Met. I, 560. f.) ab Apoltine id lauro datum effe referat, ut Ducibus Latiis adfit, quum laeta triumphum Vox canit, et longae vifunt Capitolia pompae : equidem exiftimo, cozonam lauream ob id ipsum fe"stam adpellari , atque populum 'ne Cipus, hoftium et suimet ipfius victor, fed in vrbem ingredi recufans, debito honare priuaretur, iam quidem ipsum capiti illius lauream impofuiffe.

Met. XV, 615. Coronae futiles,

quae consuun. tur filis flores constringentibus. Fiebant vero olim potissimum e zofae foliis. Fast. V, 335. poites coronis ornati, quod partim laetitiae, partim honoris gratia fieri consueuit ; Met. XIV, 733. add. v. 708. f. tegit ornatas longa corona fores; longae dicuntur, quia ex poftibus et ianuis pendebant. Fait. IV, 738. Coronae, bini iuvenes, qui ex fauilla exierunt pliarum Orionis, quae pro populo Thebano se im. molari palfae fuerant. Met. XIII, 698. Coroneus , rex Phocenfium, Co.

ronidis in cornicem mutatae pas

ter; Met. II, 569. Caronides vel Coroneides,

Aesculapius, Coronidis filius;

Met. XV, 624. Fast. VÍ,746. * In Ibin, 408. Coronis Lariffaea , Phlegyae filia

ab Apolline vitiata ,
quum ante partum Aesculapii ,
ex ipfo concepti, Ischyi Thessalo
sui copiam fecisset, telis ab eo-
dem Apolline" confola eft ;
Aesculapio tamen ex vtero mas
tris erepto. Met. 11, 542, et

599. Fast. I, 291. Coronis , Coronei filia , (cuius

fabula Saepissime miscetur cum

praecedente,) quae , quum vim a Neptuno intentatam fugeret , a Minerua in cornicem mutta

eft. Met. II, 569. Coronantur templa; veteri mo.

re, et pietatus caussa. Antiqui. tus enim, ut ait Plinius, coronae deorum hones erant, et la. rium publicorum, et priuatorum, et sepulchrorum et Manium,

caet. Met. VIII, 264. Coronati aselli; in facris Veftae

afinus coronabatur panibus ; ido que in pudicitiae conseruatae honorem. Quum enim Priapus aliquando Vestae dormienti vim inferre conaretur , afinus clamore fuo illam excitauit, et infidias istius prodidit. Faft. VI, 311. feqq. coronati equi, in trium. phis, Fast. V, 52. Trist, IV,

2. 22. Pont. II, 1. 58. Corporeus et eburneus Pelopis

humerus ; Met. VI, 404. L. conf. Pelops. Corporeae dapes, a Pythagora Sansio improbatae ;

Met. XV, 105. Corfae aquae

i. e. Corsicae. Corsica eft infúla in mari Ligu. stico. Fast. VI, 194. Corsica ‘apis, quae mel amarun procreare dicitur , abundante in ea insula taxo , arbore venenata ; vt Plinius auctor eft. Am. I,

12. 10. Cortina, proprie dicitur vas tri

pes, siue lebes , cuiusmodi olim in templo Delphici Apollinis de. dicari folebant : Poetae vero pre tripode vfurpant , unde oracula dabantur , fiue ea menfa fuerit, vt exiftimant nonnulli, fiue alia quaedam machina, tribus pedi. bus seu fulcris innixa, qua con. fcenfa Pythias vaticinari sole. bat. Met. XV, 635. Coruus, olim albus, in nigrum conuersus, Met. II, 535, et 596. feqq. Delius in coruo latuit ; Coruus alioqui ales Phoes beius ; (vi. Met. 1, 545.) vbi

ac de quibus caufis do pollo ipfe in coruum fe muta. verit, non liquet. In auem

Thrciciam,

quae ,

vero,

[ocr errors]

a

Threžciam, i. e. gruem, eum aliquando se vertiffe, Hyginus

prodidit. Met. V, 329. Coruus auxiliaris, vi. Auxi.

liaris coruus. Coruus anguis ,, et crater sidera cur sint confociata ? Fast! II, 244. Corybantes, Sacerdotes Cybeles,

qui furore sacro correpti cymbala pulsabant aliosque parster in rabiem agebant. Hi primum quidem Idam

montem Fhry. giae , incoluisse, sed postea in Cretam nauigasse, aliumque eius terrae montem, quem et ipsurn a priori sede Idam adpellarunt , occupase, et in eo Iouem aluisse perhibentur, tympana perpetuo pulfantes, ne Saturnus louis pueri vagitum audiens eumdem deuo

Nonnulli Corybantas et. Curetas pro iisdem habent ; sed nofter distinguit illos ; Faít. IV,

raret.

210.

Coryciae Nymphae, Mufae, ita

dictae , quia ad radices Coryci, montis in Cilicia altisimi, antrum quoddam eis sacrum erat. Her.XX, 221. Corycides nym

phae; Met. I, 320. Corymbifer Bacchus, vi. Bac

chus. Corythus, Lapitha , in Pirithoz

nuptiis interfectus ; Met. XII, 290, 292. alius Corythus, Marmari filius, inter alios pr. gnat in Persei nuptiis; Miet.v, 125. Corythi pater, Paris Troianus. Hic enim ex Oenone filium Corythum fufcepit, quem mater a Paride relicta Greecis aduersus Troianus proficifcentibres ducem itineris dedit. Alii ta. men Helenae fuisse filium autu.

mant. Met. VII, 361. Costum, vel Costus, radix exia

mii odoris, gustu feruens, frutice alius inutili, nascens non in India tantum, sed etiam in Arabia. Eius vfus non folum in re pharmaceutica, sed et in Sacris olim fuit. Falt. Í, 341. Met. X. 308.

Cosyra, insula fterilis , vicina

Melitae , non Epiroticae putarunt aliqui , Sed alteri in freto Libyco. Fast.' III, 567. Cothurnus, ,calceus, subere altius eleuato, utrique pedi aptus, et utrique fexui conueniens, tragicis hoc fine vsurpatus , ut heroum perfonae ipfa proceritate quamdam veluti sublimitatem referrent : Color fere purpureus, et aliquando pictus fuit ; unde Cothurni pici ; Am. II, 18.15. III, 1. 31. ponitur saepissime pro tragicorum operibus, vel tragico, i.e. grandi orationis genere ;

Am. III, 1. 45, et 63. Rem. : 375. Pont. IV, 16. 29. Speciate

tim pro tragoedia Nafonis, quam Medeam inscripsit ; fed quae dudum periit. Trist. II, 393, et 553. f. Cothurnus Lydius, alta pedum vincula ; forte qui a Lydis primum inuentus et ad hibitus : quamquam Lydium hic nonnulli pro Tyrrhenico vel Tulco accipiunt. Alta autem pedum vincula adpellat, vt a reliquers humilioribus calceamenti genera bus cothurnum, qui ad furas vfque religatus erat, distinguat, Am. III, 1. 14. Cothurnus S0phocleus, pro ingenio et tra. goediis Sophoclis. Am.I, 15.15. Cothurnatus Lycophron, prce

stantissimus tragicus, cuius A. lexandra seu Caffandra bodicnum exstat. In Ibin, 533. Cothurnatae deae, i.e. altae

et graues ; Fast. V, 348. Cotta, Messalinus ille, M. Va

lerii Mefallae Coruini , oratoris fummi, flius, qui ab Aurelio Cotta adoptatus M. Aurelius Maxirrus adpellatus , et ob oculo. rum vitium a

poetis , quorum ftudiis impense favebat, aliquan. do , Melfallae lippa propago, dictus eft.

Ad ewn aliquot epistolas poeta nofter fcripfit, ex Pónt. L. II, ep. 8. III, ep. 2. III, 5. Cotys, Rhoemetalcis filius, qui ab

Augusto partem regni Thracici adeptus, a Rhescriporide autem,

påtrue,

[ocr errors]

patruo, per fraudem ad epulas Crataeis, nympha, Scyllae mavocatus, vinctus, et abductus, ter, vt nofter quidem prodit; tandemque etiam occisus est. Sed alii alíam Scyllae matrem Exftat ad eum Nasonis ex Pont. nominant. Met. XIII, 749. L. II, epiftola IX.

Crathis, amnis Magnae GraeCous, poeta elegiacus , ex insula ciae , cuius ea fertur effe na

Afae, quae Coos et Cos ditta, tura, vt, eorum, qui bibunt Ptolemaei Philadelphi praeceptor, ex ipso, capillos aureo colore in. tanta macie corporis, vt folum ficiat, Plinius vero (L.31.8. X.) salceorum ferro vel plumbó sup auctor est, qui e Syburi bibant, pactum haberet, ne vento aufer. nigriores efle, durioresque ; et retur. Art.III, 329. Rem.760. qui ex Crathi , candidos mollio. Trist. I, 6. 2.

resque, ac porrecta coma; Met.

XV, 316. 'Fast. III, 581. Cous Apelles, vi. Apelles.

Creator magni Achillis, Peleus Cous, vi. Supra, Coa.

illius pater; Met. VIII, 309. · Crabronis origo bellator equus ; Creatus angue auo, Pentheus ,

alii tamen apes de bobus, fucos Agaues filius, Cadmi nepos ; de equis , vespas de afinis , et

In Ibin, 536. auo genitore crabrones de mulis ortos effe do.

creatus,

Adonis, ex incesto cuerunt. Met. XV, 368. Cinyrae patris et Myrrhae fororis

concubitu natus ; In Ibin, 567. Cragos, mons Ciliciae , et pars Tauri, habens ex oppojen mon.

creatus Cinyra ; idem. Fast. V,

227. Telamone creatus, Aiax tem Anticragum. Alii montem Lyciae , Apollini sacrum, ado

cognomento Telamonius ; Met.

XII, 624. Alcmena matre pellant." Met. IX, 645.

creatus; Hercules; Met. IX, Craftinus Cynthius, vi. Cyn. 23. iuuenes Aquilone créati, thius.

Calais et Zethes; Met. VII,3.

creati Tellure hoftes Seges Grantor, Pelei armiger a Demo.

armatorum, qui e dentibus draleonte in Pirithoi nuptiis inter

conis, a Iafone Sparsis, orti sunt. feétus ; Met. XII, 361.

Met. VII, 30. f. carmina de Cras non erimus, quod fuimusue

Nafone fine matre sumusue ; Met. XV,

215.

Palladis exemplo; Trilt. III, Qui non est hodie , cras mi

14. 13. f. nus aptus erit. Rem. 94.

Credere. Vix equideni credar; Craffus, (Marcus) Romanorum

Trist.III, 10. 35. ne hoc tibi omnium ditifimus , P. Crasi fingere credar ; Trist. III, cenforis filius, qui et ipfe poft

II. 73. certe credemur multa bellica decora Consul, et

verba fequatur exitus ; faft. Cenfor, itemque cum Pompeio

III, 351. et Caefare Triumuir fatus, ob.

Credulitas damno folet effe pu.
tenta Syriae prouincia, in Par ellis ; Her. XVII, 39.
thos, mouit, verum a Surena
regis praefecto, vna cum filio Cremera, Tufciae fluuius, 309.
Publio captus et interfectus est. Fabiorum clade notifimus; Faft.
Faft. VI, 465. Craffi sepulti ;

II, 205.
pater et filius. Dubitant tamen
alii, Craffos a Parthis Sepultos

Crenaeus, Centaurus , fugiens in elle, et contrarium docent V4.

Pirithoi nuptiis vulneratus ;

Met. XII, 313. lerius Maximus et Seneca ; qua de re nonnullis vox , sepulti, Creon, rex Corinthiorum , qui fufpecta eft. Art. I, 179. Cras Iafoni , repulsa quidem Medea, forum funera, Faft. V, 583. filium fuain Creufam matrimo

nio

creata ,

« AnteriorContinua »