Imatges de pàgina
PDF
EPUB

rium, Her. XII, 179. ,

Met. Pactolides nymphae, Met. VI, X, 211.

16. conf. Nymphae. Othriades, Meleagri in venando

Padus, fluuius maximus Italiae, apro Calydonio socius , Met. VII, 57I.

apud Graecos Eridanus vocatus,

qui oriens in Cottiis Alpibus Othrys, mons Thessaliae, centau.

monte Vesulo, et Cisalpinam rorum aliquando sedes, atque

Galliam secans in Transpada. Lapitharun, Met. II, 221. nam et Cupadanam, utrimque VII, 225, et 353. XIÍ, 173,

fluminibus ex caeteris Alpib: et 513.

et Apennino auctus, Septem

oftiis in Adriaticum mare exOthryades, Spartiates, qui, quum oneratur. Met. II, 258. Fast.

inter Argiuos' et Spartanos con IV, 571.. populifer Padus,
uenisset; vt CCC vtrinque dele. Am. II, 17, 32.
&i de agro Thyreatico armis in-
ter se decernerent, atque regio Paean, carminis genus, quo gra.
eorum foret, qui superiores disces.

tulabantur diis pro victoria in fifent, vnus ciuium superftes,

praeliis, ab hymno differens non fugientibus duobus etiam, qui argumento, fed ftilo tantum, et Soli fuperfuerant, Argiuis, pri. quod hymnus ad aram dei cancmun corpora hoftium interfe.

batur. Duplicis autem generis Horum fpoliauit , eorumque ar

Paean erat, alter cum acclamama in Spartana castra retulit, tione , in marar, quod Graeci deinde in erecto tropaco digi. επίφθεγμα , ,

vocabant
tic cruore fuo oblitis infcripsit,
κατά Αργείων Οθρυάδης και

itidines ; alter fine adclama.

tione , quo et fortium virorum Λακεδαιμόνιοι, Othryades et laudes profequebantur. CaeteLacedaemonii de Argiuis, de rum negari nequit Pacana pronique et fibi mortem ideo con. prie vocari, qui laudes Apollinis fciuit, quod puderet interfectis complectitur. Nam hic deus Sociis reuerti, Fast. II, 663. f. ipfe etiam Paean vocatus eft,

από το παίειν, a feriendo,

vt ait Feftus , quod fagittarum P.

ictu eum nocere putabant. Et Pacalis, ad pacem spectans, vel Macrobius auctor eft, quum

attinens ; pacales flammae, Athenienfes aliquando Theseo pro Sacris, quae Paci fiunt ; regnante opom Dei Delphici ad. Fast. I, 719. oleae pacales, uersus Amazonas petiillent. pacis fignum, Met. Vi, 101. Apollinem iisdem praecepille, vt pacalis laurus, Met. XV, 591. jnituri praelium bus vocibus conf. Laurus.

in nouay, ipsum auxiliatorem Pachynus , vel Pachynum, proa

inuocarent. Hinc et apud no montorium Siciliae, Peloponne.

Strum Paean eft Apollo ipse, Sum spectans , et ab aëris denfio

Met. I, 566. 'Fast. IV, 263.

Met. XIV, 720. tate adpellatum ; tamu enim denfum vel crassum significat. Paeantius , Philoctetes, Paeantis Met. V, 351.

filius, Trist. V, 1.61. V, 2. Pacifer Cyllenius, vi. Cylle

13. Paeantius heros, Reni. nius.

Paeante III. Pont. I, 3. S.

fatus, idem, Met. IX, 233. Pactolus, fluuius Lydiae ex mon. Paeantia proles, Met. XIII, te Tmoto nascens, qui et Chry. 45. Paeantius Herculis heforrhoas aliquando adpellatur, res, in Ibin, v. 255. conf. propterea quod aureas secum Philoctetes. arenas ferat, ex quo Midas se Paeones, populi Macedoniae in in ipfo lauit. Met. XI, 87. Mysiac fuperioris confinio , qui

[merged small][ocr errors][ocr errors]

ct

[ocr errors]
[ocr errors]

28

catur, Neptunia dictumse yo

# Pelagones dicti, ut Strabo (in Met. XIII, 919. conf. Melicer-
excerpt. L. VII.) auctor est. ta, Ino, et Leucothea.
Sed et in Thracia Pacones fue-
runt. Paeones niuosi, Met. V,

Palaeftina, regio Syriae auftra313. triumphati, a Tiberio

lis; quamquam Herodotus to. Scilicet , et quidem in trium

tam Syriam hoc nomine adpelpho Illyrico, qui A. V. 766.

lat. Ptolemaeo, Straboni. Taci. 'ductus eft. Pont. II, 2. 77.

to, ac profanis fere omnibus Sy

ria Palaeftina eadem eft , quae Paeonia ope vitam recipere, Iudaea, vel Chanaan, inter Coe

i. e. ope inedica; Paeon enim lesyriam et Aegyptum interce. medicus peritissimus eft apud

dens ; alioqui vero Palaeftinas Homerum ; et Eustathius cum

vocabulum proprium eft Phili. aliis quibusdam ipsum Apolli ftaeorun Pentapoleos, Culta Pa. nem eo nomine defignari exifti.

"laestino septima festa Syro, mat. Met. XV, 535.

Sabbatum Iudaicum, Art. I,

416. Mater Palaeftina, Aftrei, Paeonis Euippe, in Paeonibus Met. V, 145, Palaeftina a qua,

nata, Met. V, 303. vi. Euippe. Euphrates fluuius, Faft. II, 464. Paestum Lucaniae oppidum ,

Palaestini, Met. IV, 46. Pa. Graecis Posidonia, id eft, quem

laeftinae deae, pro quo alii

codd. habent, Palestrinae, vel admodum a Velleio

Palatinae ; Fast. IV, 236.

vbi ob fingularem coeli clementiam Palaestra, locus luctationi defti. rosae bis unoquoque anno proue natus, quamquam ea vox saepe niebant. Tepidi rosaria Pae pro ipso exercitio, vel etiam pro sti , Met. XV, 708. Paesta

quouis gymnasio dicitur. Monae rofae, Pont. II, 428. re tuae gentis dum nuda pa,

laestra ludis, et es nudis fePagani foci, vi. Libum.

mina mixta viris ; de Helena Pagasaeus, nom. gentil. ductum,

Spartana, Lacaenis autem vir. a Pagafis, oppido Theffaliae mais

ginibus palaestra, Exerotas, fol, ritimo, Pheraeorum nauali, non

puluis, labor, et militia maiori procul a Pelio monte, quod no

curae erant, quam fertilitas bar. men fuum από τα παγάσαι,

bara, vt ex veteri poeta inter id eft , compactum efle, habe.

alios confirmat Cicero ; (Tuscnl.

II, 15.) Her. XVI, 149. f. pa. re dicitur, quia ibi compacta fuit Argo nauis . Pagasaei col

laestra nitida, quia luctatores les, Fait. IV, 401. Pagafaea

oleo nitebant, ibid. et Met. VI, filua, Met. XII,412. Pagasaea

241. Fast. V, 667. eodem modo

dicitur vncta ipalaestra, Her. littora, diet. XIII, 24. Pa.

XIX, 11. gasaea puppis, Argo nauis, ivi. Argo.) Met. VII, 1. Pa Palamedes, Nauplii regis Eugafaeus Iafon, Her.XVI, 345. boeae filius, qui, quod fimula XIX, 175. Met. VIII, 349. tam Vlyxu insaniam oftendislet, Fast. I, 491. Pagafaea con coque fecisset, ut inuitus ille ad iux, Alcestis Thessala, Adme. bellum Troianum abduceretur, ti, qui Pheretis fuit filius, vxor ; ab Vlyxe poftea proditionis falso Art. ill, 19. vi. Admetus. ac dolose incufatus, et à Grae

cis lapidibus obrutus, vel, ut Pagur rutilus, piscis saxatilis,

alii contendunt, alia ratione in. et voracidimus, Hal. 107.

terfectus eft. Hic, vt ingenio Palaemon , filius Athamantis et

mirifice valebat, apud Troiam Inûs, antehac Melicerta dictus; literis quatuor Graecorum , Her. XVIII, 159. Met. IV, E, X, 0, itemque calculorum 541. Faft. VI, 501 et $47. ludum , menfurarum ac ponde. Palaemon Athamantiades, rum rationem, et alia inuenille,

inprio

[ocr errors]

2

***

inprimis vero aftronomiae peri v ris, celebrabantur, id eft XI. tiflimus fuisse dicitur. Met.

Kalendas Maii, qui dies item XIII, 56 et 308. In Ibin, urbis Romae natalis effe fereba. V. 621.

tur. Fast.IV, 640. coll.v.819.f. Palatium. Collis nemorosi pa

Met. XIV, 744. f. Palilis flamma,

acerui forni, aut ft. latii, mons Palatinus . in quo Romulus olim habitauit, su

pularum quos peractis Pali sa gustus Caesar domicilium de

cris vefperi fub noctem incendelegit, vnde postea palatium

runt, quorumque flammas , por. adpellari folitum est, vbicun

dine dispositas, non pecus modo que domus imperatoris fuit.

februandum tranfilire coegerunt, Met. XIV, 333 et 822. ne

Sed et ipfimet coloni 'et paftores morosi faxa Palatii, pro eo

tranfiluerunt. Fast. IV, 798.

Palilia dem colle, Faft. IV, 815. por

pro annis exactis;

Faft. Vi, 257. ta Palatii, Trist. III, 1. 31. nemorosa palatia, Art. I, 105. alta palatia , domus Caefarea,

Palici, gemini', louis ex Thalia

nympha, a Vulcano genita, vel Trist. I, 1. 69. Palatini col.

ut alii memoriae mandarunt, les, Met. XV, 560. Palatinae fummam Proca gentis habe

Vulcani ex Aetna Oceani filia,

filii, * difti atò nehov bat, nifi legendum videatur cum Heinfo : palatinae rupis ;

iréadai , propterea quod iterum summa Palatinae gentis accipi

venissent ; quamquam Bochartus debebit pro imperio et summa

aliam notationem ex Poenorum parte gentis , quae circa pala

lingua adfert , quae ad verum tium, et ea loca, vbi pofthac

paullo propius accedit, Ferunt Roma fuit condita, tum habita

autena, Thaliam , pofteaquam bat. Met. XIV, 622. Palati

a loue compreffa fuerat, metu

Tunonis nae ayes, visae a Romulo. optaffe; vt dehiscens terLuum enim Romae fundamenta

se ab ira eius tegeret et ocponerentur, Romulus et Remus,

cultaret ; itaquè receptam illam gemini, vter regnaret,

intra terrae viscera', tempore tum temporis vfitato auspiciis

legitimo exatto, inibi gemellos experiri voluerunt. Remus pri

peperille, mo in Auentino colle Sex vul

Palici vocati tures; Romulus, sed posterior,

fint. Palicorum ftagna, lacus in Palatino duodecim vidit :

prope Symaethum, Siciliae flum unde contentione et pugna inter

uium, breues quidem illi, Sed fratres orta caesus est Remus,

plus, quam dici queat, profundi, liset alii eum effe interfcétum

aquarum scaturigine semper

ebul. contendant, quod folam Ro

lientes, quos incolae Crateras admuilo pude urbi circumdatam pellarunt, atque Palicorum fra. per ludibrium tranfiliiflet. Faft.

tres arbitrati sunt.

Hi et ipf V, 152 iuguni Palatinum,

Numen deftimabantur, quod Fast. VI, 794. Palatinae lau praecipue circa exigendum inx. vi. Laurus.

ta ipfos iusiurandum, vt Ma.

crobius loquitur , praesens et ef. * Pales, paftorum , pabulique dea, ficax oftendebatur. Met. V, 406. vel, vt coniiciunt nonnulli, deus ; olentia ftagna

Palici, Pont. II, Nofter certe deam dicit

10. 25.

confer, fis, Chredefunt, qui eamdem ipfam Ve stomath. Virgil. ftam, frue Matrem deum effe putent ; alma Pales, Fast. IV, Palinurus, gubernator nauis des 722. pastorum domina, ibid. neae, qui fomno oppreffus, et in v. 776. filuicola, ibid. v.746. mare eiectus tertio die ad litus lux Palis, dies, quo Palilia in Velinum adnauit, fed ab loci honorem eius pró felici pabuli eius adcolis occisus, et in mare prouentu , et incolumitate pece. denuo proiectus eft. Rem. 577.

Trift.

ra

more

rus,

$

neque

[ocr errors]

Trift. V, 6. 7. In Ibin , v.

596. Palladius, a, um vi. infra,

poft : Pallas. Pallantias, Aurora, Pallantis gi.

gantis filia ; quamquam alii istam Hyperione vel Titane genitam dicunt. Met. IX, 420. XV, 191, Fast.IV, 373. Pal. lantis, pra die ; Met. XV,

700. Fást. VI, 567. Pallantius heros, vi. Heros Pal. flantius. Pallas, filia louis , ex cerebro

illius nata, fine matre aliqua; guamquam alii illam in Pallan te palude ortam effe fabulantur. Latini Mineruam dixerunt, eidemque Sapientiae, artiumque omnium, et_belli prae. Godium tribuerunt. Pont. I, 4. 39. Ean Cecropidae colunt, id est Athenienfes : Cecrops enim primus rex Athenarum , Fast. III, 81. Ei vacca mactaba. tur, Met. XII, 151. coll. Met. IV, 754. Eadem Teu. cris iniqua, vtpote Veneri in indicio Paridis postpolitan Trift. 1, 2, 6, Palladis ars , lanifi. cium, et quidquid ad illud fcite et eleganter tractandum perti. net ; Pont. III, 8. 9. quod vero quum non conueniret Achilli, ci quidem commendatur , 'vt titutos alia Palladis arte petat, id eft, re bellica et militari, Art. I, 6. 92: Pallada orna. re, quod fiebat Quinquatribus, fefto Mineruae Romae celebrari fólito , et quo non folum Orato. rum ac Poetarum certamina inAituebantur; Sed et ipfi pueri ac puellae , primis adhuc litte. rarum rudimentis infiftentes (vi. Iuuenal. X. 114, segg.) multis fibi votis Demofthenis aut Ciceronis eloquentiam optabant , rati, fe diebus illis facilius exaudiri, Fast. III, 815. Pallade inuita aliquid facere , id eft, re. pugnante natura, aut indole, Faft. III, 823. f. Pallade irata, ibid. v. 826, Palladis exemplo de Ouidio finę matre Greata carmina funt, Trist.

III, 14. 13. Palladis exem. plo tempora ponendae cuspi. dis sumere , Fast. III, 7. Pallados admonitu recedere, Met. XII, 359. Palladis ales, noctua, Fast. II, 89. Palladis arbor, olea, Art. II, 518. Nux, 28. Met. VI, 335. conf. Arbor Iouis, et quae diximus

in, Minerua. Pallas, pro Palladio. Priamides

Helenus rapta cum Pallade captus, Met. XIII, 99. Pal. lada Roma tenet, Faft. VI, 424. Hic focus eft Vestae, qui Pallada feruat et ignem; Palladium enim in Veftae templo custodiebatur ; atque fic for. taffe Propertius (IV, 4. 43.) exstinctos Pallados ignes die xit, non quafi Pallades nomine Veftam adpellare voluerit, ut eruditiffimi quidam viri doruerunt ; fed quod Palladis iftud {imulacrum, atque ignis Veftal, in eodem veluti foco feruarentur, alterumque alteri, sanctitatis causa, coniungeretur. Caeterum Palladii nomine intelligi. tur dion & TÅS illud, id eft fimulacrum coelo delapfum, quod Dardanus cxcepiflc in poeta rum fabulis dicitur. Scutum id füille, quidam exiftimauerunt, vt Romae ancilia. Aliter autem Diodorus, Dio, itemque alii historici sentiunt, qui fignum id fuiffe perhibent ligneum, trium cubitorum, et Pefinunte in Phrygia coclo lapsum, dexte. ya tenens haftam, laeuaque cotum et fufum: peruenifl'e vere iftud boue duce ad eum locum, vbi Dardanus erat, qui, quum Ílion conderet, deos rogauit, vt fignum darent vrbi a fe condi. tae inferendum; itaque ftatim adparuiffe Palladium, quumque exceptum illud effet ¿ Darda. no, Apollinem oraculo manuille, urbem tamdiu mansuram effe inexpugnabilem, quamdiu Palo Ladium in illa conseruaretur. His quidem diuersa ac diffona alicubi Varro', Plutarchus, et alii referunt; ipfe vero poeta nofter, armiferae liguum coe.

lefte

[ocr errors][ocr errors]

Tex

[ocr errors]

lefte Mineruae vrbis in Ilia. fabricata. Iafoni autem, Phi. cae defiluiffe iuga, (Faft. VI. neus, Salmydeli in Thracia 421. I.) statuere videtur. Vtut

a diis excaecatus, quum erit, magna quidem cura hoc Argonautarum beneficio ab Har. Palladium in arce et in parte

pyis liberatus effet, persuafit, vt templi intima seruatum fuit ; columbam ducem sequeretur. In quamuis alterum, quod scili. Ibin, v. 268. Palladiae arces, cet ad formam eitts adcurate Athenae, Met. VII, 399. Palfabricandum curauerunt illi, ladiae Athenae , Met. VII, paullo negligentius tractari via 723. Palladium Numen, ipfa deretur. Inde igitur disensus Pallar, in cuius tutela nauis veterum de vero Ilii Palladio. fuit. Trist. I, 10. 12. , Licet enim omnes facile cono Sentiant , Vlyxem atque Diome

Pallas, Euandri filius, copiarum, dem (quibus Helenum adiungit

quas a patre accepit, ductor, Sophocles) Troiam clam ingres.

magna hoftium fträge edita, fos, Palladium surripuiffe : pri.

Turno interfectus. Faft. I, 521. dern tamen aliqui fuerunt, qui Pallene Hyperborea ; Vt olim non verum ac coeleste, fed ima. oppida fuise huius nominis in ginarium tantummodo Palla.

Achaia, Thracia ct Macedodium ab iis captum effe dicerent; nia, non ignoramus : ita vix quum contra , Sicam veri no in hyperboreis inuenias hanc ad. minis Palladium Aenede tradi. pellationem. De Riphaeis audisse, confirmarent, qui id cum tem montibus refert Plinius quibusque Troianorum magnis (IV, 12.) quod adsiduo niuis cam diis, feu Penatibus, in Italiam Su pennarum fimilitudine tota secum adduxisse , et Lauinii

regio #tipogápos adpellata fit, collocafe , Ascanius autem Alo bam Longam,

quafi pennarum firax; vnde atque Tullus tandem Hoftilius Romam trans.

procul dubio fabula, quam Na

so ex antiquioribus adfert, notuliffe creditur. confer tamen,

ta et. Met. XV, 356,
quae infra obferuamus in : Pe-
nates Dii.

Pallor, Tremorque, et Fames,

vbi habitent, Met. VIII, 790. Pallas, pro Palladis templa Ro

mano ; fed certe plura Miner. Palmiferi Arabes, vi. Arabes.
uae templa in vrbe fuerunt.
Trist. II, 293.

Palmifera Pharos, vi. Pharos,

Palus Caprea, vi. Caprea Palus. Pallas, pro olea, arbore; Pallas baccifera, Am. II, 16. 8. pro

Palus inferna, vi. infernus. oleo ; vt vigil infusa Pallade

Palus diis iuranda , id eft Styflamma folet, Trift. IV, 5.4.

gia ; Met. II, 46. paludes Pallas pinguis, itidem pro oleo,

Stygiae , Met. I, 737. conf. quo se natatores ungebant , ne

iurare. aquarum frigiditate nerui rja gescerent. Her. XIX, 44. Palus Tritoniaca ; De Tritone

Thraciae Vibius' Sequester in Palladius. Palladii honores, paludibus refert, quod, qui noquos Sapientia et eruditio homi.

uies in eo fese immerferint , in ni conferre possunt ; Her. XVII, dues conuertantur. Sed vide, 133. Palladii latices, oleum; quae fupra in, Pallene Hyper, Met. VIII, 275. cui palma borea, obferuauimus ; Met. XV. Palladiae coronae petitur, ho 358. mo doctus, qui famae ac cele. britati ftudet, pallere debet, vt

- Pamphagus, canis Actaeonis ,

Met. III, 2IO.
vigiliae in vultu nofcantur ;
Art. I, 727. Palladia ratis, Pan, paftorum et venatorum deus,
Argo, nauis Mineruae confilio itemque vniuersae vitae rufti.

OS

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinua »