Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

curua

[ocr errors]

locis a plebe diftin&tus eft. De XIII, 692. Trist. II, 319. V, caetero longum foret, si licen. 3. 30. Pont. IV, 8. 53. in tiam theatri , quod Tertullianus İbin , v. 536. Eaedem etiam arcem omnium turpitudinum , dicuntur Thebae Oedipodio. et confiftorium impudicitiae vo- niae, Met. XV, 429. (vi. Oecauit, latius aliquanto depinge- dipodioniae Thebae. et te vellemus,

Theatrum cur- niae, Met. VII, 763. (conf.As. num, Art. I, 497.

nius.) Thebe, Am. III, 12. theatra, Am. II, 2. 26. Art. I, 15. Thebana dea, Ino, vel 89. Pont. II, 4. 20. theatrum Matuta, Faft. VI, 476. (conf. marmoreum Am. II, 7. 3. Matuta.) Thebana mater, Art. I, 103. III, 317. terna Agaue, quae Pentheum filium theatra tribus foris refonant, discerpsit, Fast. III, 721. (conf. Trist. III, 12. 24. confpicuis Agaue et Pentheus.) Theba. terna theatra locis, Art. III, na soror, Antigone, Oedipodis 394. tot funt in Vrbe thea. filia, Eteoclis Soror, Trift. III, tra, Art. III, 633. tolluntur 3. 67. Thebana femina, den. festis aulaea theatris, Met. HI, tes à Cadmo sparsi, Am. III, III. aurea quae pendent or. 12. 35. nato signa theatro, Art. III,

Thebe, vel Thebae, Ciliciae 231. nil feci theatris, i. e.

urbs, Eetionis regia ; hinc Thenihil, quo plausum in theatris bae Eetioniae, Met. XII, 110. captare voluissem; Trift. V, 7. (vi. Eetioniae Thebae.) The. 27. clamata palma theatris, bana, Andronache, Eetionis fio Fast. V, 189. carmina (Oui.

lia, Hectoris vxor, Trist. IV, dii) faltantur pleno theatro,

3. 29. (conf. Andromache.) Trist. V, 7. 25. in aliquo- Thebais, eadem Andromache, rum plausus tota theatra fo

Art. III, 778. nant; Pont. II, 6. 28. cal tant, quidquid didicere thea- Thebe Martia, nympha, ex qua tris, Faft. III, 535. theatra plures filias genuit Afopos, Boeonunc quoque formofis infi. tiae fluuius. Martia dicitur, diosa manent, Art. I, 133. f. quia etiam a Marte amata est ; ludi semina praebent nequi.

Am. III, 6. 33. conf. Asopus, tiae; tolli tota theatra iube ;

et Euadne. Trift. II, 280. indulgere Themis, Coeli ac Terrae filia, theatris , Rem. 751. Tralate non apta teneris modis

quae , quum nuptias fugeret lo. uis

in Macedonia ab illo com. theatrae, seuerae virgines aut

pressa eft. Veteres eam Iuftimatronae ; Am. II, 1. 4. Thea.

tiae deam putabant, quae praetrum Orpheum, vi. Orpheus.

ciperet illud petere , quod fas Thebais, vi. Thebe, Ciliciae ejlet. Nam juis Gr. Fas di. yrbs.

citur. Deinde prima oraculoThebe, vel Thebae, urbs Boeo

rum inuentrix credita eft, quae tiae adı Ismenum fluuium, con.

et vetustissimum in Boeotia ora. dita a Cadmo Agenoride ,

vel

culum ad Cephisum amnem has

buit. Fast. III, 658. Met. I, faltim arce, quae Cadmata di. &ta eft, ab illo aucta ; ab Am.

321. VII, 762. phione muris cincta; et a Pec Therapnaeus, adiect. a Therapne, Wynice, Adrafti soceri opibus vel Therapnis, oppido Laconiae adiuto, obfesa, quod quidem ad Eurotam fluuium, vbi Dic. bellum Septem ducum adpellari na primum coli coepit. Itaque Solet ; denique ab Alexandro Therapnaeus fanguis notat Macedone euerfa, et Heptapy. Sanguinem Narcisli, pueri Lacolos a Graecis dicta , quia feptem nici ; Fast. V, 223. conf. Oebaportas habuit. Met. III, 561. hus.) Therapnaea marita, He. IV, 416. V, 253. IX, 403. lena, quam Stefichorus poëta Si.

culus,

[ocr errors]

ex

eum ,

culus, probris primum perfequutus eft , deinde autem laudibus adfecit; Art. III, 49. f. Rure Therapnaeo nata puella,

eadem Helena, Her. XVI, 196. Theridamas, canis Actaeonis,

Met. III, 233. Thermodon, fluuius Ponti, in

mare Euxinum inter Themiscy. ram ad occasum, et Polemonium ad ortum prolabens; Met. 11, 249. Thermodon femineae cognitus turmae, Amazonibus, quae, a Tanai digreffae , ad

vt credebatur," habita. bant. Pont. IV, 10. 51. Thermodontiaca bipennis, id eft, Amazonia, Met. XII, 611. Thermodontiaco caelatus bal

theus auro, Met. IX, 189. Therodamas, rex Scythiae, qui veritus,

ne per infidias occide. retur , leones sanguine humano alebat, vt, quum res poftularet, magis faeuirent. l'ont.1, 2.121. Therodamantei leones ; In

Ibin, v. 385. Theron, canis Aftaeonis, Met.

III, 211. Therses, Ismenius, hofpes Anii ;

Met. XIII, 682. [. Therfites, Graecorum omnium,

qui in exercitu ad Troiam fuerunt, corporis et animi vitiis maxime laborans, inimicissimus non Vlyxi tantum , fed etiam Achilli , qui poftremus quoque procaciter fibi conuiciantem p2 gni ictu interfecit. Am. II, 6. 41. Rem. 182. Met. XIII,

233. Pont. IV, 13. 15. Thefcelus, Phinei focius, a Per

Seo, Gorgonis obiectu, in lapi. der mutatus ; Met. V, 182. Theseus, Aegei Athenarum re.

gis ex Aethra filius, a Pittheo, auo suo, educatus, et Athenas demum missus, quum arma ferre didicisset; vbi vero pa. rum abfuit, quin Medeae suasu, potione venenata prius tolleretur, quam a patre filius agnosceretur. Hic permultis facinoribus uit, ad quite referi

mus , quod debellatis Amazonibus Hippolyten, reginam cao rumdem, secum abduxerit; qua illi pofthac natus eft Hippolytus; deinde, quod Creonten regem Thebanorum interfecerit ; itemque tanrum terribilem in Attica, Minotaurum vero in La. byrintho Cretensi occiderit ; latrones multos, Scironem, Procruften, et alios , fuftulerit ; ifth. mios ludos in honorem Neptuni inftituerit ; centauros debellauerit, Thebas domuerit , Pirithoi amicitiam fingulari fide coluerit, cumque illo rapiendae Pro. Serpinae caufja, ad inferos de. fcenderit; quamquam ibi, occi. To Pirithos in vinculus aliquam diu detentus est, donec ab Her. cule, qui ipsuin fumma beneuo.' lentia profequebatur, in liberta. tem adfereretur. quum aetate iam prouectus esa Set, patria regnoque pulfus, in Scyrum insulam nauigauit, ibi. demque vel a Lycomede rege interfe£tus eft, vel, ut alii ma. lunt, quum A coena deambula. ret, ex loco edito delap;us per. iit. Met. XII, 227, et 356. XV, 856. Pont. III, 2. 33. IY, 10. 71. Theseus proles ignara parenti, Met. VII, 404, et 421. Theseus periurus et perfidus, Ariadnen deserens, Fast. III, 473. Theseus fala lax, Falt. III, 487. parcite -. iuranti credere Theseo, Art. III,457. in fide Theseus quili. bet effe poteft, Pont. IV, 10. 78. Hinc et Theseum crimen dicitur perfidia illius, Art. III, 459. Fatt. III, 460. Idem tamen fidissimus et constantisli. mus in amicitia cum Pirithce inita ; Thesea Pirithous non tam senfiffet amicum, fi non infernas viuus adiffet aquas ; Trist. I, 4. 19. coll. Trist. 1, 8. 31. pectora Theseâ fide iun. Čta, Triit. I, 3. 66. nota eft iniuria Thesei, qui credens Phaedrae calumniis filium deuouit Hippolytum ; Fast. vi, 737. Pendere defierant The sea laude tributun Athenae, Met. VIII, 262, f. Qui The

Idem vero,

feae,

eum

[ocr errors]
[ocr errors]

feae fallacia vela carinae vi. pe Thesaliotis eadem eft , quae
dit, Aegeus, qui Thefeo aduer- a quibusdam Thessalia propria
fus Minotaurum proficifcenti in dicitur. Vniuersa quidem illa
mandatis dedit, vt, fi profperè equestri laude inclaruit , sed et
egiset rem, reuertens albo, vel rerum magicarum vsu famosa
ut alii contendunt, puniceo ve. fuit. Pont. I, 4. 28. conf. Ae.
lo, tamquam incolumitatis Sym. monia, et Haemus.
bolo, vteretur amoto, nigro, quo-
cum abierat : cuius rei autem

Theffalicus Theffalius
immemor, re quamuis bene gesta,

Theffalus, adiect. Theflasicus * Theseus extento nigro velo redo

axis, pro curru Achillis Thessa iit, eoque fecit, vt pater , fi

li, Trist. IV, 3. 30. Theflali:

cum venenum , Am. III, 7. lium perise ratus, de turri se praecipitauerit in mare, quod

27. pulsum Thessalicis agmen ab eo Aegeum dicitur ; In Ibin,

equestre jugis, Her. IX, 100. V. 497. Corpora Cercyonea

Theslalia humus, Pont. I, 3. perierunt Theseâ manu ; Cer.

74. Thessala pinus, nauis lacyon Neptuni fuit filius, qui ho.

Sonis e pinu facta, Her. VIII, fpites Eleusine secum lucta des

158. Thessala terra, Thella. cernere cogebat, victosque in

lia, Her. XVI, 346. Theffa. terimebat : quam ob caufam

la Tempe, vi. Tempe. Ceres libenter vidit ,

Theffalis ara, Her. XIII, 112. Theseo oppreffum effe, quum fic Thessalidum virgo pulcherrisua sacra latrocinio purgaren. ma, Caenis , Met. XII, 189. tur. In Ibin, V. 414. Theseus carmine laudatus, a Pedone Ali

Theffalus ancillae facie arsit, binouano ; Pont. IV, 10. 71.

Achilles, Am. II, 8. 11. ThesTheseïus heros, Hippolytus,

falus, qui de fummo Offa Met. XV, 492.

faltus dedit , quis fuerit, non

liquet. Quae enim aliqui ad Thespiades deae, Mufae, di&tae hunc locum explicandum attua

a Thelpiis, oppido Boeotiae Helia lerunt, adcuratius expensa, pro.
egni vicino , vbi fere habitare bari vix poffunt, In Ibin, v.
credebantur illae ; Met. V, 310.

287.
De caetero Thespiades etiam
# quibusdam adpellantur, quae

Theftias , Althaea , Met. VIII,
Theftiades ab aliis dicuntur,

452, et 473. Trist. I, 7. 18. Thestii quinquaginta filiae, quas

Rem. 721. omnes Hercules una nocte com

Theftiades, Meleager, Althaeae prefliffe dicitur. conf. Populus filius , Thestii nepos ; Fast. V, Tororum, et Teuthras.

305. Theftiadae duo, Tom Thessalia, regio, diéta a Thesia

seus et Plexippus, Thestii filii, lo, Aemonis filio , à quo et

Althaear fratres ; Mét. VIII, Armoniae nomen aliquando hai

303 , et 434. buit, a scriptoribus nunc pro Thestorides; Calchai, Thesio. vniuersa regione, nunc pro par. ris filius; Met. XII, 19. te tantum illius accipitur. Vni. uerfae limites Strabo hos defia Thetis, Nerei ac Doridis filia, niuit, ab oriente a Thermopylis vxor Pelei Theffaliae regis, et ad ostia Penei fluminis ; a més

Achillis mater ,

quam Iupiter ridie iuga ab Oeta monte ad ipfe, captus pulchritudine eius, Pindune protensa; ab occidente dučturus erat, nifi Prometheus Aetolos; Acarnanes, et Amphi. ipfum monuisset, fato decretum lochios ; in Septemtrione obfcum effe, ut, quicunque ex riores. Idem quatuor illius par. nafceretur, patre fuo maior eua. tes conftituit,

Phthiotidem, sto deret. Liu. 433. Tethis, nu. ftiaeotidem, Thessaliotidem, Pea men aquarum, Am, II, 14. largiotidem. Tertia illa , nem. 13. f. Iupiter aequoreae TeP.Ouid. Nas.Opera, Tom. IV.

thidis

BA SO TEL TRE 10: ver

[ocr errors]
[ocr errors]

thidis connubia vitat, Met. XI, 226. Eadem Peleum aliquam. diu refugit, et in varias sese figurds transformat; Met. XI, 237. feqq. Tethidis pedes,

Her. XX, 61. Theudotus , pro Theodoto, sed,

incertum, quo ? Multi enim huius nominis vixerunt, et obscurior eft locus, quam vt certo explanari possit. In Ibin, v.

468. Thiodamas, vi, Dryops. Thisbe , puella Babylonica, cu

ius amore deperiit Pyramus,

Met. IV, 55. vi. Pyramus. Thoactes armiger regis , vel

Cephei , qui fuit ipse rex, vel
Phinei , qui fuit frater regis;

Met. V, 147. f.
Thoas, rex Tauricae, ad quem

delata eft Iphigenia , Dianae Sacris praeficienda, (conf. tamen, Iphigenia.) quemque Orestes tandem, quum mactandus ipse elet, a forore adiutus interfe. cisse dicitur ; Trift. I, 8. 28. Thoas Maeotide clarus in ora, Pont. III, 2. 59. regna Thoantis, Trift. IV, 4. 66. Deae Thoanteae Taurica sacra; In Ibin, y. 386. Thoas, rex Lemni, Liberi Pa.

tris filius ex Ariadne, Minois filia, seruatus ab Hypsipyle fin lia, quum reliquae mulieres Lemniae omnes viros occide

Thoas clarus, Met.XIII, 399. Thoante Minoo nata, Hypsipyle, Her. VI, 114. Thos antias, eadem, Her. VI, 163.

conf. Hypsipyle. Tholus, Gr. Góxos , in re ar. chitectonica vocatur testudinis umbilicus: id eft, veluti scutura in medio tecto, quo trabes omnes conueniunt, Recentiores non mo. do tribunam tholum adpellant, sed et Cubam Cupolamque, vo. cabulo ex Arabia euocata Tho. lus curuus, Met. VI, 282 et

296. Thoon, Troianus ab Vbile inter

fe&tus, Met. XIII, 259.

Thous, canis Actaconis, Met.

III, 220. Thrace, vel Thracia, Europac

regio, inter Haemum montem et Aegeum mare, Propontidem, et Pontum Euxinum intercepta, plerisque locis afpera et montosa, et, nisi qua mari propinqua, infecunda et frigida, ingenia etiam ferens horridiora , et folo suo non dilimilia. In ca mon. tes Haemus, Rhodope, et Orbe. los, Sacris Liberi Patris, et cae. tu Maenadım, Orpheo primum initiante, celebrati. Fast. V, 257 Thrace gelida, Pont.

IV, 5. 5. conf. Thraces. Thraces, Thraciae incolae ; Thra.

cum gens, Met. XIII, 565. Thracum rex, Polymeftor, Met. XIII, 436. fcelerata lic mina Thracum, Met. XIII, 628. Thraces equi, humano fanguine pingues, quos aluit rex Diomedes, (vi. Diomedes, Martis filius. Met. IX, 194. dum iaculis pugnabunt Thra.

ces ; In Ibin, v. 137. Thracius Orpheus, vi. Orpheus. Trachas, Terracina efle vide

tur, quae antea Trachina ab afperitate, et Volfcorum lingua An.

xur dicta eft. Met. XV, 717. Thrasius, Pygmalionis fratris (vel,

vt alii in Hygino legunt : Vio tis) filius , qui, quum Aegyptus annis nouem ficcitate exaruisset, et Busiris angures propterea quoscunque euocasset, im. molato hospite' venturos imbres refpondit, et quum ipse primus a Bufiride immolaretur, promilo fidem praeftitit. Art. I,

649. Thrafillus, vi. Eurydamas. Thrasymena litora, vel Trafy.

mena, pro Thrafimeno, lacu in agro Perufino, ad quem C. Fle. minius, cos. cum XXIII. mil. libus ab Hannibale interfectus

eft. Fast. VI, 765. Threce, Thracia Marti Sacra, Art. II, 588. Threcia Bacche, Am. I, 14. 21.

Threï.

rent ;

[ocr errors]

Threïcius, adie&t. i. c. Thracius ; nam ratione vicisci hanc crude.

Threicius Boreas, Art.II,431. litatem posset ? refponfum tulit, (conf. Boreas.) Threïcius Te- fieri id pole, fi cum sua filia reus, Met. VI, 424. (vi. Te. rem habuisset : itaque cum filia reus.) Threïeius Itys, Liu. congressusidegisthum ex ea fusce. 106. (vi. Itys.) Threïcius iu- pit, qui pofthac Agamemnonem uenis, Cotys, Pont. II, 9. 52. occidit. In Ibin, v. 361. exemThreïcius miles, Met. V, 276. pla Thyestae, exempla filiorum Threïcius rex, Diomedes; In Thyeftae, qui patri ad epulan. Ibin, v. 383. Threïcius Rhe- dum adpofiti fuerunt. Sunt fus, Am. I, 9. 83. Threïcius enim, qui non vnum, Sed pluvates , Orpheus, Met. XI, 2.

Tes Thgeftae filios mactatos et Threicii Penates, Her. IX, 89. adpositos esse referunt. In Ibin, Threïcia grus, Art. III, 182. v. 547. Cressa Thyesteo si se Threïcia lyra, Her. IIL 118. abstinuisset amore, id eft, fi Threïcia Rhodope, Met. V1,87. Aerope Thyeftae amorem repuThreïcia Samos, vi. Samos diaffet, Art. 1. 327. Thyestea Threicia. Threiciae Maena. mensa, Pont. IV, 6. 47. Met. des, Fast.. IV, 458. Threï- XV, 462. cium litus, Met. XIII, 439. Threïcium 'os, Trift. III, 14.

Thyestiades, Aegisthus, Thyeftis 47. Threïcia tela, Met. XIII,

filius , Art. II, 407. 537.

Thymum, herba odorata hortenThresla puella, id eft, Thracia, fis, apibus grata; thymum vi. Puella Thrella.

dulce, Trist. V, 13. 22. mel.

la thymi redolentia florem, Thunnus, piscis, qui pro aetas Met. XV, 80. thyma cana,

tis ratione diuersa nomina ac. Fast. V, 272. Art. I, 96. Pont. cipit. Vt primum enim natus II, 7. 26. Fast. IV, 440. ef, Cordyla ; ubi ad sex men. ses peruenit, Pelamis, vbi ad Thynniaci finus, dićti a Thyn. annum Thunnus ; vbi maior nia, oppido in ora Ponti sini. factus Orcynus, et quinto an- stri inter Cyaneas et Apollono, vbi in immensum auctus, nian. Trist. I, 9. 35. Cetus, dicitur. Hal. 98.

Thyoneus indetonfus, Bacchi Thurini sinus, di&ti a Thuriis, vel epitheton vel cognomen ,

Thuria, vrbe quomdam Satis Atenti vel a Semele , quae et ampla Magnae Graeciae, inter Thyone dicitur. Met. IÙ, 13. oftia fluuiorum Crathis et Sybaris, hodie diruta. Met. XV, 52. Thyreatis terra, dicta a Thyre,

oppido Messeniorum , de cuins Thus, vi. Tus.

agro lis orta inter Arginos et Thuscus, vi. Tuscus.

Lacedaemonios. Fast. II, 663.

vi. Othryades. Thyades Bacchi sacrificular, Fait. VÍ, 514.

Thyrsus, hafta aculeata , hederis

et pampinis obtecta, quam Bac. Thyene Dodonis, vi. Dodonis

chi in India exercitus ad deci. Thyene.

piendos rudes Indorum animos, Thybris, fluuius , v. Tiber. belloque non idoneos geftauit;

unde frequens postea in Bacchi Thyeftes, Pelopis ex Hippodamid facrificiis illius vfus.

Et quia filius, Tantali nepos, qui Atrei Satyri, Libero Patri militantes, fratris coniugem, Aeropen; per cum contis et thyrfis praelia in. adulterium corrupit, qua de re liffe credebantur, thyrsus etiam

Atreus illi filium epulandum in Satyras translatus eft. Iiso adpofuit. Idem quum deinceps der thyrsis globus etiam impoab* oraculo scitatus effet , guia.

fitus, ut ex monumentis anti

quiorum

vel a

[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinua »