Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

oris , vel ob carminis sublimi. tatem, vel ob fiduciam sui ;

Am. I, 15. 19. Aceftes , Siciliae rex, filius Cri

misi, Siciliae fluminis, qui iam Senex Anchisen, et Aenean, I. taliam petentes, hofpitio, exce. pit ; Anchisen vero etiam,quum fato suo functus effet, in Eryce monte sepeliuit. Met. XIV,

83. Achaemeniae valles Persicae.

Achaemenia enim eft pars Pere fidis, ab Achaemene , Aegei ; vel, vt alii volunt , Persei fio lio, adpellata. Art. I, 226. Achaemeniae vrbes ; Met. IV,

212. Achaemenides, Adamasci filius, qui Vlyfjem errantem sequutus, fed hoc, metu Polyphemi , ocyus fugiente , in Sicilia relictus, a. liquot menfes in luftris ferarum, fordibus et Squalore confitus, via tam miserrime traxit , donec praetereunte Aenea in nauem Troianam receptus eft. Met. XIV, 161, 163, 167. in Ibin,

417. Pont. II, 2. 25. Achaeus vates, cuius , ut interpreş vetus prodidit, per hortum ambulantis capiti examen apum insedit, quod cum expellere vela let, earum aculeis ocülorum acie priuatus eft. Duo autem eo nomine tragici ab antiquis memo. tantur alter Eretrienfis, Sophocle aliquanto iunior, et alter Syracufius. Vter a Nalone {pe. ctetur, incertum eft. in Ibin ,

543. Achaeus qui miser aurifera

teste pependit aqua ; Andromachi filius, qui, quum vni. uersam cis Taurum Afiam ini. perio suo regeret, a Bolyde et Cambylo proditus, et ad regem Antiochum adduétus, crudeliffimo fupplicio adfectus, et iux. 'ta Pactolum fluuium amputato capite in crucem sublatus eft.

In Ibin, 301, f. Achaia, Graecia ; quamquam du.

plex olim Achaia fuit, Phthio

tidis alia , et alia Peloponnefi. Met. IV, 605. XIII, 325. di, ues, Met. VIII, 268. pauper, Her. XVI, 185. victrix, Her. VIII, 13. Achaia dextera, i. e.

Achaica, Met. XII, 70. Achaïades matres, i. e. Achaeae,

vel Achiuae, Her. III, 71. yr

bes, Met. III, 511. XV,293. Achais, Achaia, Met. V, 577.

imperium totius Achaidos, vel

Graeciae , Met. VII, 504. Achates, Aeneae comes fidiffimus,

Fast. III, 603. 607. Achelous, rapidissimus Epiri fiu

uius, qui e Pindo oriens et Aetoliam ab Acarnania diui. dens, in fonum se Maliacum effundit Her. IX, 139. Am. III, 6. 103. Met. VIII, 548, 559. Fast. V, 343. Cornua ei tribuuntur Am. III, 6. 35. quoniam duobus locis per fines Perrhaeborum manat ; quorum alterum tamen ei defractum es. Se dicitur, ab Hercule, Her. XVI, 265. qui forte impetuo. fius agentem ; et agros vaftana tem, aggeribus , aut aquae duEtibus coercuit, eoque obtinuit ut regia ifta quouis fruétuum genere abundaret ; unde cornu copiae exortum.

Eius certamen cum Hercule latius defcribitur. Met. IX,9. feq. conf.

Cornu Amaltheae. Acheloïa Callirhoe, Acheloi fio

lia, Met. IX, 413. Acheloides , Sirenes, Acheloi fio

liae, Met. V, 552. Achelorades Sirenes, Met. XIV.

87. conf. Sirenes. Acheron, fluuius inferorum, di. Etus áfotó á xeos et pécs quod dolore ac maerore fluat,

Met. V, 541. XI, 504. Achilles , Pelei ac Thetidis fi lius, quem infantem mater Sty. gius immersit vndis, effecitque adeo, ut vulnerari non poffet , nifi ea pedis parte, qua compre hensus fuerat ab ipsa, dum ab. 2 2

lueretur.

[ocr errors]
[ocr errors]

chus

no

[ocr errors]
[ocr errors]

Achiui ,

tueretur. Chiron educauit ipsum, Acoetes , Gr. exoitus, quafi fiac non modo militari disciplina, ne cubili, Liberi comes , Sub fed et arte medica et musica cuius imagine ipfe latens Bacinstruxit ; Vulcanus autem ar.

Penthea

regem deludit. ma dedit, quibus in Troiano Met. III, 582. feq. Tyrrhebello yfus, atque nomen omnium nus, ibidem , 696. fortisimi Graecorum consecutus eft. Quum innumeros Troianos Aconiton , herba venenata , fuftuliet, ipfe telo Paridis men habens ab axovan loco quod Apollo direxisse dicitur , circa Heracleam ; vel quod in occubuit : quamquam alii de genere in Saxis et cautibus namorte eius alia diuerfa memo- scatur. Eam ex spuma CerbeTant. Her. XX, 69. Am. II, ri , ex inferes ab Hercule pro. 8. 13. II, 18. 1. Art. II, 711. tratti, natam Ouidius cum 741. Met. XI, 265. XIÍ, 73. quibusdam aliis tradit. Met. 139, 162. XIII, 500, 502,597. VII, 407. seq. aconita misceFast. II, 119. V, 407. Trist. re, Met. 1,147. aconita mixta I, 1.100. III, 5. 37. IV,1.15. cicutis dare alicui, Art.III,465. V.1. 55. Pont. 1, 7.51. et par fim. Achilles Haemonius, i. e.

Aconteus, miles, in saxum conTheffalus , Met. XII, 81.

uerfus , Met. V, 201. Achillides, Pyrrhus, in Ibin,

Acontius, iuuenis Ceus, qui in 303. Her. VIII, 3. conf. Pyr.

Delum ad Dianae sacra profe. rhus.

Etus amore Cydippes, nobilis puel.

lae , exarsit, eamque, quum poAchaei vel Graeci, tiri alia ratione non posset, ver. Rem. 479. Met. XII, 168,600. fibus fraudulentis uxorem fibi XIII,88. Achiua pubes, Met. adiunxit : Vtriusque Epistolae VII, 56. gens, Met.XIV,191. habentur inter Her. n. 20. et 21. castra , Her. I, 21. turba , V, 645. tellus, Pont. I, 4. 33. Acragas, vrbs Siciliae, quam Le

tini Agrigentum dixerunt. Fast. Acies torua, pro acie oculorum et IV, 474. vultu , Met. IV, 463.

Acrisius, Abantis Argiuorum re. Acipenser, piscis magno olim in gis et Ochaleae filius, Proeti

pretio habitus , adeo ut cum ti. frater , Danaes pater, et Persei biu et coronis inferretur. Vul

auus ;

Met. IV, 607.611. Art. go quidem eumdem putant at.

III, 631. Acrisioneae arces que Ellopen ; Sed alii Sturia- Met. V, 239. Acrifioniades, i. nem' nominant ; nec certi quid. c. Perseus, Met. V, 70. quam haberi poteft. Hal. 132.

Acrocerannia , ab ixqov, sumAcis, Fauni et nymphae Simae. mitas, et xspauvò , fulmen; thidis filius, pastor Siculus, for.

montes excelsi in Epiro, mare ma egregius, et a Galatea nym. Ionium ab Adriatico diuiden. pha amatus, a Polyphemo artem interemtus , tandemque in

tes, vsurpantur pro omnibus no

xiis locis. Rem. 739. amnem fui nominis conuersus. Met. XIII, 750. feq.

Acrota, aut cognomen eft. Agrip

pae, qui fuit Tiberini filius, Acmon, Pleuronius , i. e. Aeto

'et rex Albanus ; aut pro illo lus, vnus ex Diomedis sociis ,

ponitur, Met. XIV, 617,619. quos Venus in aues conuertit. Met. XIV, 484. seq.

Acta Caefaris , Am. III, 12. 15.

Actaeon, Ariftaei filius, et Cada Acmonides, Cyclops, árò mi ex filia Autonoe nepos, ve. dnjovos , incude, di&tus, Faft.

nator a Diana, IV, 288.

fine veste conspexerat, in ceruum

conuer. neposas

[ocr errors]
[ocr errors]

, quam infcius

>

cus.

[ocr errors]

conuerfus, et a canibus suis 'discerptus ; Integra fab. exftat, Met. III, 138. feq. eius ym.

brae, Met. III, 720. A&taeus, i.e. Atheniensis, Atti

Acte enim aliquando di. citur regio Attica, 'ab ext", litus, quia magnam partem ad mare extenta fuit. Actaea humus ,

in Ibin, 338. Arua Actaea , Met. I, 313. Actaeae arces, Met. II,720. arx, Pont. IV, 1. 31. vimen, Met. II, 554. coniux, i. e. Orithyia , Erechtei filia, Met. VI, 711. Actaeus fanguis, pro Athenienfium liberus , vel nono quolibet, vel feptimo, vel (ut alii volunt) fingulis annis, in Cretam pro tributo millis, vt a Minotauro deuorentur, Met. VIII, 170. Actaei fratres , Clytes et Butes,

Pallantı filii, Met. VII, 681. Actiacus Apollo, ab Actio, op

pido Epiri et promontorio , ad quod Augustus Antonium et Cleopatram dicit , ita dictus, quoniam in eo litore cuitus, temploque ab Augusto honoratus eft. Met. XIII, 715. Actiacum aequor , Her. XV, 166. Actia. cae vrae, Her. XV, 185. A. etiacae frondes, laurea Apolli. ni Altio, vel Atiace sacra, et victoriae pacisque signum.

Fait. I, 711. Actor pecoris Melanthius; Hom.

αιπάλος αιγών, Ηer. I, 95. Actorides, Patroclus. Menoetii fie

lius, Actorus nepos, Art. 1, 743. Met. XIII, 273. Fast. II, 39. Actorides Erithus, Atoris fin lius, Met. V, 79. Actoridae paręs, Eurytus et cteatus, A. &toris Elienfis filii, ab Hercule ad extremum per infidias intercepti

et cccisi, Met. VIII, 308. Adanas; in eum Celmu, vnus

ex Idaeis Dactylis , a loue deorum imperium adepto , conuer. Sus eft ; Met. IV, 282. Admetus, rex Pheraeorum in

Thessalia, cuius armenta A. pollo, ob interfectos Cyclopas dinina poteftate fpoliatus , nouera

annos pauisse dicitur , humanza
ter omnino habitus

ab ipso, qua de re is impetrauit etiam a Par. cis, ut, quum fatalis Admeti dies volueretur, ea lege mortem effugeret , fi quis alius pro isto mori vellet. Itaque , recusanti. : bus conditionem amicus omni. bus , quum hora vitae ultima inftaret, Alcestis vxor morte sua mariti vitam redemit. Pont. III, 1, 106. Trist. V, 14, 37. Art. II, 239. Admeţi focer,

Pelias ; in Ibin, 444. Adonis, Cynirae Cypriorum regis ex Myrrha filius, puer formojis. fimus, Venerisque delicium ; qui

in primo aetatis flore apri chu iufdam dente percuffus interiit, Venere cruorem eius in florem purpureum vertente ; Exstut fa. bula , Met. X, 503. feq. Art.

1, 75. 512. Adrastus,rex Argiuorum. Pont. I,

3.79. Adrasti genus, Diomedes, natus ex Deipyle, vel Deiphyla,

Adrafti filia, Fast, VI, 433. Adriacum litus , i. e. Adriati.

cum ; Hadria fuit colonia Tue Scorum, a cuius nomine adpel. latus eft finus Adriaticus, vel

mare Adriaticum. Hal. 125. Aeacides, vi. Aeacus. Aeacus, Iouis ex Aegina filius, e

cuius quoque nomine Oenopiam insulam Aeginam adpellauit , Met. VII, 473. f. Eius rogatu Iupiter formicas in homines Myrmidonas conuertit, Met. VII, 624. seq. feflus annis, Met. IX, 439. fato functus a Plutone tertius iudex cum Mi. noe et Rhadamanto apud infe. ros constitutus, Met. XIII, 25. in Ibin, 190. Aeacideia regna , Aegina, Met. VII, 472. Açacidae, Peleus et Telamon Aeaci filii. Met. VIII, 4. A. iax et Achilles, Aeaci nepotes, et ille quidem Telamonis bic vero Pelei filius ; Met. XIII, 33. Aeacides, Achilles , Art. II, 736. Met. XII, 82. Fast. V, 390. Aeacides nepos, Pe. leus, Aeaci filius, louis ipfius

[ocr errors]
[ocr errors]

a 3

dés,

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]

nepos, Met. XI, 227. Aeaci- tes autem pater fuit , Her. VI, Phocus

quem Aeacus 103.
cum Psammathe nympha ge-
nuit, Met. VII, 668.

Aegeon, ita di&tus apud homi.

nes ; apud deos autern Bria. Aeaea Circe,i. e. Colchica; Aeaea reus ; Coeli ac Terrae filius,

enim, ut docuit Eustathius, vrbs gigas immanus qui vno ictus Colchidis. Alia

fuit Aeaea in- centum scopulos in Iouem im. Sula in mari Tyrrheno. Met. misit, ad extremum autem a IV, 205. Aeaea venefica, tao Neptuno viétus et scopulo Aegei den Circe, Am. III, 7, 79. maris adligatus eft. Met. II, carmina Aeaea , i. e. Circea et 10. magica, Am. I, 8. 5. artes Aeaeae, quibus homines in va

Aegeum aequor , mare illud inrias mutantur formas, An. II,

ter Graeciam et Afiam infulis

abundans, vulgo Archipelago ; 15. 10.

Met. XI, 663. Aegeum maAeas , Epiri fluuius , ex Macedo- re, Her. XX, 222. Aegeae ania defluens in mare Ionium. quae, Her. XVI, 116. Met. Idem, qui Aous, tefte Plinio, IX, 447. Aegeum , absolute, Met. I, 580.

Faft. IV, 565, Aegeae Cycla

des, Trist. I, 11. 8. Aedes , fanum, seu templum ;

Dianae , Her. XX, 5. jouis, Aegeus, Athenarum rex, filius
Fast. I, 587. III, 448. Trist. Neptuni, Thesei ex Othra vel
II, 289. Iunonis, Fast. III, Aethra, nec non Medi ex Me-
205. Veiouis, Faft. III, 447. dea pater , Her. X, 131. Met.

Veneris, Am. I, 11. 26. Isi- VII, 402. Fast. II, 41.
dis , Trist. II, 297. Bonae

Deae, Art. III, 244. Hyperio- Aegides, Theseus, Met. VIII,
nis, Met. XV, 407.

174, 405. XII, 237. Her. IV,

59. Pont. II, 6. 26. Aediles plebis, quorum officium Aegina Asopis , i. e. Asopi regis

apud Romanos erat, aedes rao, Boeotiae filia , quam Jupiter in cras procurare , vrbi de annona

ignem conuersus compressit , et prospicere , ludos exhibere etc.

ex qua deinde Aeacum et Rha. Et hi quidem antiquissimi erant.

damantum suscepit ; Met. VII, Quum vero ludorum sumtibus 616. add. Met. VÍ, 113. alii auctis plebeii oneri ferendo non

tamen Aeginam a Ioue in eo effent, et A. V. 387. patricii

quilam conuerso vitiatam effe iuuenes illud vltro fibi depofce. tradunt. Ex eius nomine Aen. rent, alii ex populo , plebeii cus totam insulam, in qua re. etiamnum adpellati, et alii ex gnabat, Aeginam adpellauit , patriciis, curules dicti , deligi Met. II, 474. coeperunt. Faft. V, 287.

Aegis, si Seruio credas, proprie Aeetes fenex, Solis filius ex Per. est munimentum pectoris aere: Sa, Oceani filia, Colchorum rex,

in medio habens Gorgonis Medeae et aliorum liberorum caput , quodque, in pectore pater, ad quem Phryxus, A. fit numinis cuiufdam, Aegis , thamantis filius, aureum vellus fin in hominis pectore , lorica detulit. Her. VI, 50. XVII, dicitur, Ratio nominis incerta 231.

et ambigua habetur. Plerum Aeetias , Medea, Aeetae filia ,

que tamen από της αιγος, a Met. VII, 9. 326.

capra,

ducunt. Iupiter enim

cum i capra Amalthea riu. Aeëtine Phasias, Medea. Phan tritus effet, illius , posteaquam

fis enim vrbs Colchorum ad o- mortua est, pelle scutum fuum ftium cognominis fluuii ; Aec. operuit , ipsamque capram, alia

obductam

[ocr errors]

um ,

Iafon ,

obduétam pelle, inter aftra collocauit Poft haec vero scutum illud Palladi dedit, cui ipsa caput imposuit Medusae Gorgonis, serpentibus , crinium vice , in. structum, atque adeo terribile , vt in iftud intuentes lapidescerent. Fast. III, 848. Met. IV, 798. V,46. VI, 79. Translate

accipitur , Rem. 346. Aegisthus, Thyestis ex Pelopeia filius , qui Agamemnona, adiu. uante Clytaemnestra , illius qui. dem coniuge, sed qua ipse turpius adhuc dum vsus erat , in. ter epulandum obtruncauit, Rem.

161. Trift. II, 396. Aegypfos, vrbs ad ripam Istri

fuuii , quam Aegypfos Caspius condidit, Pont. I, 8. 11. seq.

IV, 7. 21', et 53. Aegyptus , Beli Babyloniorum re-e

gus filius, qui quinquaginta suos filios matrimonio cum totidem fratris sui Danai filiabus iunxit , eo quidem fato, ut omnes illi prima nuptiarum nocte ab his interficerentur , excepto Lyn. ceo, cui vni Hypermnestra pepercit. Caeterum Aegyptus tan. dem, Danao expulfo, Aegypti regnum tenuit, et ex suo nomi. ne hanc regionem adpellauit. In Ibin, v. 780. nurus Aegypti, i. e. vna Danaidun, Pont. III,

I. 121. Aegyptus, regio Africae , quam Nilus amnis interfluit, Art. I, 647. 652. Aegyptia tellus, Met. V, 323. Romani ducis Aegyptia coniux, Cleopatra Antonio iuncta , Met. XV, 826.

Aegyptia sistra , vi. Sistra. Aelinon, hymnus, quo Linum ex

stinctum Apollo defleuit ; quam quam non fatis certa lectio. Am.

III, 9. 23. Aëllo, nomen vnius e canibus

Aftaeonis , Met. III, 219. Aëllo, vna Harpyiarum ;

Gr. esmacel, quin Harpyiae turbinis et procellae inftar irruere folent. Met. XIII, 710.

Aemathia caedes, i. e. proelium,

quo, Caesar betauianus et M. Antonius C. Cassium et M Bru. tum vicerunt. Aemathia anti. quum nomen eft Macedoniae ; vbi in Thraciae confinio Phi. lippi, in cuius campus iam an. tea inter Caesarem et Pompeium

depugnatum est. Met.XV,824. Aemonius vir, Protesilaus , i. e.

Thessalus ; Aemus enim mons Thesaliae ; quamquam vniuer. sa Graecia ante regem Graecum Aemonia dicta est; Her. XIII, 2. Aemonia terra , Rem. 249. Aemonius iuuenis , Met. VII, 132. Aemoniae ar. tes, i. e. magicae, quibus Thes sali infames fuerunt, Art. II, 99. Aemonia gens, Trist. I, 10. 30. Aemonius heros, A. chilles, Am. II, 9. 7. Met. XII, 81. Aemonius puer, idem , Fast. V, 400. Aemonius Aca ftus, Met. XI, 409. iuuenis Aemonius, qui a nonnullis Alo cyoneus , ab aliis Ischys vocatur, Met. 599. Aemoniae matres, Met. VII, 159. Aemoniae aquae, Fast. II, 40. Aemoniae orae, Her. VI, 23. Aemonii proceres, Met. XII, 213. Ae. monii equi, Achillei, Am. II,

1. 32. Trist. III, II. 28. Aemonia, regio, proprie est Thes

falia ; Met. VIIT, 813. Aenioniae mons Pelion ; Fast. V,

381. Aeneas,

Anchifae Venerisque fic lius, Troianus, Am. II, 14.17. Met.XIV,156. profugus, Art. III, 337. penatiger ; quoniam Veftam et Penates e Troia in Italiam attulit ; Fast. IV,800. Met. XV, 450. Fast. III, 424. pius, vt qui patrem senem, hu. meris fublatum fuis, ex incena dio Troiae extulit , Am. II, 18. 31. Fast. I, 527. Pont. I, I. 33. pietatis auctor; dum pla. candorum Manium, ritus in Las tium intulit; Fast. II, 543. Aeneae mater, Art. I, 60. Aeneae frater , Cupido, vtpote pariter ex Venere natus , Am. a 4

HI,

[ocr errors]
« AnteriorContinua »