Imatges de pàgina
PDF

AÑo bus, ó prefertim adver/us invafio- palmente contra las invaiones de AÑo 1658. mes Anglorum haereticorum fuffines los Inglefes Hereges; de motu pro- 1658. Sept. 14. bella, paterne dirigentes confidera- prio, y de nuetra cierta ciencia, Sept. 14.

tionis intuitum , motu proprio, 6 ex certa fcientia, Óo matura deliberatione nofiris, deque Apofolica pote/fatis plenitudine previa etiam refpectu exactorum hacienus d predicia prima die Auguffi ab/olutione a quibufcumque cenfuris, 6 poenis, quam tenore prefentium concedimus. Volentes, Majeftatem tuam favore profequi gratiofo, Clerum, omne/que, 6 fingulas Ecclefias, Loca pia, Perfona/que Ecclefiafticas , tām Seculares, quâm cuju/vis Ordinis, etiam exempti, etiam Societatis jefu, 6 Apofolice Sedi immediate fubjecii Regulares, necnon Monafteria utriufque /exus, Conventus, 6 Collegia, ac Capitula quarumcumque Ecclefiarum Regnorum Caffelle, Óo Legionis prefatorum , ac in ei/dem Regnis commorantes, ó commorantia , ó" re/pective confiftentes, ó conffentia, ad conferendum, ó contribuendum pro eorum rata ad inffar Laicorum in diciis Gabellis , feu. Si/is, quoad predictam fummam dumta

xat decem Ó novem millionum , cum.

dimidio alterius millionis prediciorum moneta illorum Regnorum , mediante, /cilicèt, folutione prediciarum Gabellarum, feu Si/arum in predicta quantitate tantium , 6 fuper prediciis rerum /peciebus dumtaxat in diciis Regnis colligendis, Óo con

fumen

con madura deliberacion, y de plenitud de nuetra potetad Apoftolica, precediendo tambien la abfo— lucion de qualequiera Cenfuras, y penas, la qual concedemos por el tenor de las prefentes, por razon de lo exigido hata aqui defde el fobredicho primer dia de Agotosqueriendo dipenfar benignamente à V. M. eta gracia, determinamos,y declaramos por el tenor de las dichas prefentes, que el Clero, y todas, y cada una de las Iglefias , lugares pios, y perfonas Eclefiaticas, asi Seculares, como Regulares, de qualquier Orden, aunque ete exempto, y aunque fea el de la Compañia de Jefus, y fujeto immediatamente à la Sede Apotolica ; y asimimo los Monafterios de perfonas de ambos fexos, los Conventos, y Colegios, y los Cabildos de qualefquiera Iglefias de los fufodichos Reynos

de Catilla, y Leon, y que moran,

y exiten en los dichos Reynos; deban, y eten obligados à concurrir, y contribuir, como los Legos, fegun fu rata, en las dichas Gabelas, o Silas, hafta la fobredicha cantidad folamente de los referidos diez y nueve millones y medio de la moneda de los dichos Reynos; es à faber, mediante la paga de las referidas Gabelas, ö Sifas, hafta la dicha cantidad unicamente, e im

Puetas fobre las dichas epecies, que produxeren, y confumieren los
dichos Reynos, como queda dicho, durante feis años folamente, que

e

A dichos Ecleiaticos no deban contribuir mas , ni pagar las dichas

AÑo fumendis, ut prefertur , impofita1658. rum durante fexennio dumtaxat a Sept. 14. predicio menfe Auguffi, anni mille

fe empezaràn à contar defde el fo- AÑo bredicho mes de Agoto del año de 1658. 1656., y figuientes, hata el mes Sept. 14.

fimi /excentefimi quinquagg/imi /exti, ut premittitur inchoato, ó ut fequitur finiendo, 6 non ultra temeri, Ó obligatos e/e, non tamen quoad predicias rerum /pecies, quas Clerus, Ecclefie, Locaque pia praedicta, Ó Perfone Eccle/a/tica predicie ex proprijs terrenis, /eu decimis, ó alijs quibu/cumque redditibus proprijs per fe, vel alios, etiam aficiuarios fuos, vel etiam ex eleemo/ynis , five oftiatim , five alio quovis modo pro tempore datis, 6" erogatis, ac ip/is traditis, percipiunt, 6 pro Divino Cultu, feu proprijs, vel familiarum fuarum u/ibus juxta taxationem , ubi fuper his partes di/cordes fuerint, ad infantiam cujuslibet earum , expenfis tamen perperam contradicentis per Ordinarios Locorum Eccle/a/ticos, /eu ab eis deputatos faciendam con/umunt , pro quibus omnino immunes, 6 exempti fint , & elap/o predicio /exennio exactio re/pectu Eccle/a/ficorum ce/o fet, ó nullatenus quovis pratextu, vel caufa continuari po/it, etiam / integra fumma decem Ó novem millionum, cum dimidio alterius millionis huju/modi, adhuc non fui/et exacta , quodque fi ante finem /exennij predicti fumma decem ó" novem millionum cum dimidio alterius millionis ducatorum huju/modi confecta fuerit, Ecclefiaffici predicti

[ocr errors]

de Agoto de 1662., y no mas; pero no en quanto à las fobredichas epecies, que el Clero, las Iglefias, y los fufodichos lugares pios, y peronas Eclefiaticas perciven de fus proprias Tierras, ó de Diezmos, y de otras qualequiera rentas proprias, por si, ó por otras perfonas, aunque fean Arrendadores fuyos; ó tambien de las limonas, que por tiempo fe dieren, ditribuyeren, y entregaren à los dichos en las puertas, o de otro qualquier modo, que gaftan para el culto Divino, o para fu proprio ufo, ô el de fus familias, fegun la tafa, que fe hiciere por los Ordinarios de los lugares Eclefiaticos, o por fus Diputados, fiempre que las Partes eften difcordes, à intancia de qualquiera de ellas, y à cota del que hiciere la contradiccion 3 para lo qual han de etàr enteramente libres, y exemptos: y que cumplido el dicho termino de feis años, cele, repecto de los Ecleiaticos, la cobranza, y de ningun modo, ni con ningun pretexto, ó caufa fe pueda continuar, aunque no fe haya acabado de cobrar toda la cantidad de los referidos diez y nueve millones y medio ; y que fi antes del fin de los dichos feis años fe huviere juntado la referida cantidad de diez y nueve millones y medio de los dichos ducados, los fufo

Ga

AÑo amplius contribuere, ó dictas Ga- Gabelas, ô Sifas, como queda re- AÑo 1658. bellas, feu Si/as, ut prefertur, fol- ferido, fino que epire, y por el 1 658. Sept. 14 vere non debeant, fed prefens gra- mimo hecho fea nula la prefente Sept. 14. alguna à las Iglefias, y Lugares fobredichos, al Clero, y Eccleiaticos, y a los demàs arriba dichos, indebidamente, ni faliendo , ö ex

tia expiret , mullaque fit eo ip/o. Quodque Clerus, Ecclefe, Loca pia, Perfoma Ecclefiaffice praedióíae, durante predicto fexennio, non po/fint gravari ratione cuju/vis alterius novi augmenti prediciarum Gabellarum, Ó Si/arum fuper eifdem , ac move impofitionis aliarum Gabellarum , Ó Si/arum, fuper quibu/cumque rerum /peciebus, nec etiam pro portionibus , juros nuncupatis , de Laicorum tantum con/en/u alias erectis, ó impofitis, corumque fructibus, nif fi, 6 pofiquam beneplacitum moffrum , feu a Succe/oribus nofiris conce/um fuerit, alias in quolibet cafu contraventionis, quilibet contraveniens eo ip/o , ab/que alia monitione , 6 declaratione fententiam excommunicationis majoris, refervata illius, ut infrà exprimitur, ab/olutione, incurrat, Óo ad reftitutionem illius, in quo exce/erit, teneatur, tenore carumdem prae/entium decernimus, 6 declaramus. Volentes etiam, quod omnes, 6 finguli Eccle/a/fici predicii folvere recufantes , opportunis juris, Óo facti remedijs per Ordinarios Locorum Ecclefia/ticos tantum ad folutionem huju/modi cogantur, mon autem coram judicibus Laicis , /ve exactoribus carumdem Gabellarum , five Si/arum , neque coram quibufvis alijs judicibus Laicis, aut Minifiris, fub pana dichas Gabelas, ô Sifas, ni otros

gracia ; y que el Clero, las Iglefias, los lugares pios, y las fufodichas perfonas Eclefiaticas, no puedan fer gravadas, durante los referidos feis años, con motivo de qualquier otro nuevo aumento de las fobredichas Gabelas, y Sifas fobre las dichas epecies, u otras qualefquiera, de nueva impoficion de otras Gabelas, y Sifas; ni tampoco por las porciones llamadas Juros, etablecidas , e impuetas en otro tiempo con el confentimiento de los Legos folamente, ni de fus frutos, fino es que preceda nuetro beneplácito, ô el de nuetros Succeflores; pues à no fer asi, en qualquier cafo de contravencion, qualquiera perfona que contraviniere incurrirà por el mimo hecho , fin otra amonetacion, ni declaracion , en la Sentencia de Excomunion mayor, refervando fu abolucion del modo que fe exprela mas abaxo; y etarà obligada a la retitucion de aquello en que huviere excedido. Queriendo asimimo, que todos, y cada uno de los fufodichos Eclefiaticos, que reufaren pagar, fean obligados à la dicha paga con los remedios convenientes de Derecho , y hecho por los Ordinarios Eclefiaticos de los Lugares folamente; y que no puedan fer citados ante Jueces Legos, o ante los Cobradores de las qualequiera Jueces, o Minitros

Le

Legos, fo pena de incurrir ip/o facto AÑo

en Excomunion mayor, y en las 1658. demás penas impuetas, ó commina- Sept. 14.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

C3 /ingulis eju/dem Majefatis tue Officialibus, ó Minifiris, cuju/cumque fatus, gradus, conditionis, digmitatis, Ó preeminentie fuerint, ac alijs quibu/cumque , etiam /peciali nota dignis, etiam Sanéfae Apo/folicae Sedis Delegatis, Ó Commi/arijs, etiam Cruciate predicia, cateri/que omnibus alijs, ad quos quomodolibet /peófat , 6 pro tempore /peciabit, fub praediéfae excommunicationis majoris paena , ut praefertur, eo ip/o incurrenda ejus ab/olutione itidem, ut fupra, refervata, ac fub obffentatione Divini fudicij, interminatione maledictionis acterna , diffriéíe praecipiendo, mandamus , ne Eccle/tas, Óo Loca praedicia, ac Clerum, Co Eccle/a/ficos, alio/que predicios indebite, neque ultra, practer , aut

C07Z

das por los Sagrados Canones, y Contituciones Apotolicas, fin otro avifo, ni declaracion 3 de las quales no puedan, ni deban fer abueltos por ninguno, fino por Nos, y el Pontifice Romano, que por tiempo fuere, aunque fea en virtud de qualequiera Privilegios Apoftolicos, y aun de los de la Santa Cruzada, fino que folo puedan fer compelidos à la dicha paga por los referidos Ordinarios Ecleiaticos: à los quales Ordinarios etrechamente ordenamos, y mandamos, fo pena de prohibicion de entrar en la Iglefia, y de fupenion de los Oficios Divinos 3 y asimifmo à todos, y cada uno de los Oficiales, y Minitros de V. M., de qualquier etado, grado, condicion, dignidad, y preeminencia que fean, y à otras qualefquiera perfonas dignas de efpecial nota, y Delegados, y Comilarios de la Sede Apotolica, y aun de la dicha Santa Cruzada, y à todos los demàs à quienes de qualquier modo toca, ó en adelante tocáre, fo pena de la referida Excomunion mayor en que han de incurrir ip/o facto, refervando fu abolucion, como fe ha dicho arriba, y teniendo prefente el Juicio de Dios, y fo pena de la maldicion eterna 3 que no graven, ni permitan que ninguno grave en manera

[ocr errors]

cediendo del contenido, y tenor AÑo de las prefentes nuetras Letras, 1658. o contraviniendo à el; y que à qual

AÑo contra continentiam, 6 tenorem pre

1658. fentium norarum Literarum graSept. 14 vent quomodolibet, nec a quocumque

gravari permittant, 6 medum contra quo/cumque contravenientes , Óquomodolibet inob/ervantes ad fententiarum , Ó paenarum praediéiarum declarationem, 6 promulgationem re/pective, fed etiam contra eo/dem Eccle/afticos, Regulares, etiam exemptos, Nobi/que, 6 Sedi Apofolice immediatè fubjecios, etiam Societatis jefu, folvere recu/antes, ad quamcumque fimplicem eorumdem exaciorum requifitionem, etiam executive, ac quacumque appellatione remota auctoritate no/tra procedant. Volumus autem , quod iftud Sub/dium re/pectu contributionis Cleri, 6 Eccle/iarum , Locorumque piorum, Perfonarum Ecclefiafficarum prediciorum Regnorum, fcilicet decem Óo movem millionum pradiciorum ducatorum , cum dimidio alterius millionis /uccedat , loco quorumcumque onerum , gravaminum, 6 impo/itionum, etiam pro Militibus, 6 alijs quibufcumque impofitorum , ac etiam loco quorumcumque aliorum Subfdiorum , fuper millionibus per faelicis recordationis Innocentium Papam Decimum , alio/que Predece/ores nofiros , hacienus, approbatorum conce/brum , ita quod illorum vigore, mibil amplius a Clero , nec a quoquam Eccle/iarum , Locorum piorum, 6 Eccle/aficorum praediciorum exi

[ocr errors]

quier imple requerimiento de los dichos Cobradores procedan , en virtud de nuetra authoridad, aunque fea executivamente, y fin apelacion alguna, à la declaracion, y promulgacion repectivamente de las referidas fentencias , y penas, no folo contra qualefquiera que contravinieren à ello, y de qualquier modo dexaren de obfervarlo, fino tambien contra los dichos Ecleiaticos, y Regulares, aunque eten exemptos , y fujetos immediatamente à Nos, y à la Sede Apoftolica, y aunque fean de la Compañia de Jcus, que reufaren pagar. Y queremos, que ete Subidio, repecto de la contribucion del Clero, de las Iglefias, y lugares pios, y de las perfonas Eclefiaticas de los fufodichos Reynos; es à faber, de diez y nueve millones y medio de los fobredichos ducados, fe fubtituya en lugar de qualefquiera cargas, gravamenes, e impoficiones,aunque fe hayan impueto à favor de las Tropas, y de otros qualefquiera ; y asimimo en lugar de qualefquiera otros Subidios, aprobados, y concedidos hafta aqui fobre los millones por Innocencio, Papa X., de feliz recordacion, y otros Predecefores nuetros ; de fuerte, que no fe pueda cobrar en virtud de ellos ninguna cofa mas

del Clero, ni de alguna de las Iglefias, lugares pios, y Eclefiaticos fobredichos; y que el dinero, que como queda referido, fe ha de exi

[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinua »