Imatges de pàgina
PDF

AÑo vente des fufdits biens, fera accordé 1658. un Pa/eport convenable, pour le tems Ag. 28. de trois mois, 6 enfin que les Chartreux dudit Anvers po/ederont, ó" jouiront ab/olument des fu/dits Biens, 6 des Revenus diceux depuis le premier fanvier de cette année courante mil fix cens cinquante huit, en payant des ce tems la l'interet de la fu/ditte fomme de cinquante cinq mil livres, a rai/on du denier vingt, ou cinq pour cent par an ju/ques a ce que le capital foit efectivement rembourfé, 6 acquitté. Ainffait , convenu, accordé, 6fgné, 6 /pellé de part, 6 d'autre d la Haye le vingt huitiéme Aoit mil fix cens cinquante huit.

[ocr errors]

bienes, un Paflaporte conveniente, AÑo por el termino de tres mefes; y fi- 1658. nalmente, que los Cartujos de di- Ag. 28. cho Amberes poeeràn, y gozaràn abolutamente de los mencionados bienes , y rentas de ellos de de primero de Enero de ete año de 1658., pagando defde ete tiempo el interes de la fobredicha cantidad de cinquenta y cinco mil libras, à razon del dinero veinte, ô de cinco por ciento annualmente, hafta reintegrar, y completar efectivamente el capital.

Asi hecho, convenido, acordado, firmado, y fellado de ambas Partes en la Haya à 28. de Agoto de 1658.

[ocr errors]

AÑo BREVE de la Santidad de Alexandro VII., para que el Estado Ecle-AÑo

1658. sias rico de los Reynos de CAstILLA, y LEoN contribuya con el SE cULAR 1658. Sept. 14. en el Subfidio de Diez y Nueve MilloNEs. Y Medio, concedido a Su Sept. 14

MA GE sTAD fobre las Si/as del VINo, VINAGRE, ACE YTE, y CARNE;
con la condicion de que la cantidad con que contribuyere el EsTADo EcLE-
si Astico, fe emplee unicamente contra las inva/iones de los HE REGEs, pa-
ra la defenfa de la Fe CATH o LI CA : dado en Roma en Santa Maria la Ma-
yor a 14 de Septiembre de 1658. Exemplar impreo en Madrid, en tres

hojas de à folio, año de 1658. En Latin.)

N nomine Sancti/ime, ó Individuo Trinitatis Patris, ó Filij,

c3 Spiritus Sanéfi. Amen. Cunciis

pateat evidenter, Ó fit notum , quod anno a Nativitate Domini no/tri fefu Chrifti mille/imo fexcente/imo quinquage/imo oéfavo , Indiciione undecima , die vero decimo quarto menfis Septembris, Pontificatus autem Sanciifimi in Chrifto Patris Domini D. Alexandri , Divina Providentia PP. VII. anno ejus quarto. Ego infra/criptus Notarius vidi, legi, 6 diligenter in/pexi quafdam Literas Apoftolicas in forma Brevis, etiam. fub Annulo Pi/catoris more Romane Curie expeditas fanas fiquidem, 6 integras, omnique pror/us vitio, 6.

fu/pitione carentes , quarum tenor

de verbo ad verbum fequitur ulterius; a tergo: Chari/simo in Chiffo Filio no/tro Philippo, H/paniarum Regi Catholico. Loco 3K. Annuli Pi/catoris. Intus vero: Alexander Papa VII.

Charifime in Chrifto Fili noffer, falutem, Ó Apofolicam benediciionem. Orthodoxae Fidei confervandae, co propagande zclus, ac /ingularis - J72

TN N nombre de la Santisima, e

Individua Trinidad , Padre, Hijo, y Epiritu Santo. Amen. Sea evidentemente manifieto, y notorio à todos, que en el año del Na

cimiento de nuetro Señor Jefu

Chrito de 1658., Indiccion XI.,

dia 14 del mes de Septiembre, y

año IV. del Pontificado de nuetro Santisimo Padre en Chrifto, y Señor, el Señor Alexandro, por la Divina Providencia , Papa VII. Yo el infrafcripto Notario vi, lei, y examine atentamente ciertas Letras Apoftolicas, expedidas en forma de Breve , tambien baxo el Anillo del Pefcador, al etilo de la Corte de Roma, fanas, íntegras, y exemptas de todo vicio , y fopecha, cuyo tenor de verbo ad verbum es el que fe figue mas abaxo. A la epalda decia: A nuetro muy amado Hijo en Chrito Phelipe, Rey Catholico de las Epañas. En lugar K del Anillo del Pecador. Y

dentro : Alexando, Papa VII. Charisimo en Chrito Hijo nue. tro, falud, y bendicion Apotolica. El zelo de confervar, y propagar la Fe Orthodoxa, y la fingular deVQ

AÑo in Nos, 6. Apofolicam Sedem devo1658. tio , aliaque Catholici nomine opti

Sept. 14. jure in/gniti Regis praeclara me

rita , que in Majefate tua calefti gratia re/plendent , plane exigunt, ut Sub/idia pro eju/dem Fidei, Óo Dominiorum tuorum , prafertim adver/us hereticorum conatus defen/one a tuis fubditis prompte tibi oblata, quantum cum Domino po/umus, ac prout po/tulare videtur temporum conditio, adjuvemus. Cum itaque fcut Majeftatis tue nomine Nobis nuper expo/itum fuit, Laici Subditi tuorum Regnorum Caffelle, 6 Legiomis in eorum Comitijs, feu Curijs infra/criptum Subfidium Majefati tua prefare prompte obtulerint ; 6 ad predicium efectum con/enferint impo/itioni Gabellarum , /eu Si/arum fuper Vino, Aceto, Oleo, 6 Carne, videlicèt octava partis /pecierum, vel pretij Vini, Aceti, 6 Olei, ac ultra Si/as fuper Carne antea impo/itas, Ó trium Regalium pro quolibet capite pecudum , & trium marapetinorum pro qualibet libra Carnis, que minutatim venditur, /exdecimque marapetinorum pro qualibet men/ura , arroba nuncupata , Vini f/ati , alteriu/que marapetini, pro qualibet men/ura, azumbre nuncupata, Vini, etiam //ati, ac /exdecim marapetinorum pro qualibet men/ura Olei arroba nuncupata, Óo quatuor marapetinorum, pro qualibet libra Candelarum de Sevo, Óo Sapodo; de diez y feis maravedis por

arroba) y de quatro maravedis por

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

AÑo saponis, vel alias verioribus quanti- Jabon 3 ó de las impuetas, y au-AÑo 1658. tatibus impa/tarum, 6 auétarum, mentadas de otro modo en mas 1658. Sept. 14. que funt exigende, 6 percipiende, ciertas cantidades ; las quales fe Sepf. 14

durante fexennio , incepto a prima die men/is Auguffi anni mille/imi fexcente/imi quinquage/imi /exti, mempe pro fumma decem novem

millionum , cum dimidio alterius millionis ad rationem trium millio

num, ó ducentorum ó quinquagin

ta millium ducatorum moneta H/pa

mie, quolibet anno predicii /exennij

folvenda, ex prediciis Gabellis, Jeu Si/is , fuper prediciarum rerum

fpecies, ut premittitur, impo/itis, auctis , non folium per emente,

6 vendentes, fed etiam per illos,

qui predicias rerum /pecies perci

piunt, ex proprijs terrenis, vel afo ficiibus, aut re/peciive emunt in uvis, vel olivis, feu colligunt pro decimis,

aut etiam dono accipiunt, Jeu alido

ex quovis alio redditu, 6 introitus

habent, 6 confummunt ; ita ut om

nes Laici cujufcumque flatus , gra

dus, ó conditionis, ac praeeminen

tie ad id Subfidium contribuere, ac

Gabellas, feu Si/as huju/modi folve

re deberent, nec ullus Laicus immu

nis, aut exemptus e/et, Ecclefia/fici

quoque eorumdem Regnorum, Ji, 6

po/quam no/tra , 6 hujus Sanéfae Sedis licentia, 6 approbatio acce/e

rit in Sub/idio hujufmodi, /cilicet in

predictis Gabellis fuper eifdem /peciebus impofitis, 6 auctis, contri

buere, ac Gabellas, feu. Si/as pre

dictas , juxta Literarum noftrarum

170.

han de exigir, y percivir durante un fexennio, contado defde el primer dia del mes de Agoto del año de 1656.; conviene à faber, hafta la cantidad de diez y nueve millones y medio, à razon de tres millones, dofcientos y cinquenta mil ducados de moneda de Epaña; la qual fe ha de pagar cada año del referido fexennio de las fobredichas Gabelas, o Sifas impuetas, y. aumentadas , como queda dicho, no folo por los que compran, y venden las fobredichas epecies, fino tambien por los que las perciven de fus Tierras proprias, ô ar— rendadas, ó las compran repectivamente en Uva, o Aceytuna, ô las recogen por Diezmo, o asimimo las reciven de regalo, o las adquieren, y confumen por otra qualquier renta, ö producto: de manera, que todos los Legos, de qualquier grado, etado, condicion, y preeminencia que fean, deban contribuir para ete Subidio, y pagar las dichas Gabelas, o Silas, fin que ningun Lego ete libre, ó exempto; y asimimo los Ecleiaticos de

los dichos Reynos deban, prece

diendo la Licencia, y aprobacion nuetra, y de eta Santa Sede, contribuir para el fobredicho Subidio; es à faber, en las referidas Gabelas impuetas, y aumentadas fobre las dichas epecies , y pagar las

fufodichas Gabelas, ö Silas, fegun la forma, contenido, y tenor de

nue

AÑo in forma Brevis fuper predicia li1658. centia , feu approbatione expedien

Sept I 4. darum formam, continentiam , Óo

tenorem perfolvere deberent, Idcircó pro parte eju/dem Majefatis tue Nobis fuit humiliter fupplicatum, pro approbatione oneris Cleri, Eccle/iarum , Locorumque piorum, ÓPerfonarum Ecclefia/ficarum ad contribuendum in predicio /exennio, incepto a predicio men/e Augu/fi, anni mille/imi /excente/imi quinquage/imi /exti, ó ut fequitur, u/que ad men/em Augufi mille/imi /excente/imi /exage/imi fecundi finiendo, in prediciis Si/sis, Ó Gabellis, jam ut prefertur impofitis , Óo auéfis pro /olutione prediciorum millionum decem Ó novem, cum dimidio alterius millionis, attento quod, ut Maje/fas tua a/erit, hacienus acium fuerit, 6 de prefenti agatur de communi defenfone , 6 intere/e, tam Laicorum, quām Cleri, Eccle/farum, Locorum piorum , ó Per/onarum Eccle/a/ticarum predictorum Regnorum , quodque facultates Laicorum ad fummam praedictam confciendam, ea, quae expedit celeritate infra tempus opportunum non /uffcerent. Nos igitur medum promptam, 6 ob/equentem corundem Laicorum fubditorum tuorum erga te oblationem , fed etiam Majefatis tue erga fiaem Catholicam zelum commendantes, ó ad ingentes fumptus, quibus Maje/fas tua gravatur ob afsidua, que pro defen/ione Fidei Catholicae, tuorumque Regnorum , 6" Dominiorum jugiter in pluribus Orbis parti

bus,

[blocks in formation]

das, como queda referido, para la

paga de los fufodichos diez y nueve millones y medio ; en atencion à que como V. M. afegura, fe ha tratado hata aqui, y al prefente fe trata, de la comun defenfa , e interes, asi de los Legos, como del Clero, de las Iglefias, de los lugares pios, y de las perfonas Eclefiaticas de los fobredichos Reynos, y à que los bienes de los Legos no fon batantes para completar la referida cantidad, con aquella promptitud que conviene, en tiempo oportuno.: Por tanto Nos, loando no folo la prompta , y obfequiofa oferta de los dichos Legos, vuetros Subditos, à V. M., fino tambien el zelo de V. M. por la Fe Catholica; y confiderando , como Padre, los grandes gatos con que V. M. età gravado, por las continuas Guerras, que mantiene, para la defenfa de la Fe Catholica, y asimimo de fus Reynos, y Dominios, en muchas partes del mundo, y princi

Yy 2 pal

[ocr errors]
« AnteriorContinua »