Imatges de pàgina
PDF

AÑO XXIV. XXIV. AÑo

1654. Uti omnia juffa debita, que fump- Que todas las deudas jutas, que I 654. Jul. 1o. tarum, aut emptarum mercium no- hafta el dia de hoy fe deben por el jul. Io. los Navios, y bienes de Inglefes, que havian fido llevados à Portugal por los Principes Ruperto , y Mauricio, o por qualquier Navio

mine, aut oneratarum denique Navium , Anglis five ante, five poff bona eorum fequeftro pofita ad hoc u/que tempus d Rege Portugallie debentur, perfolvantur, 6 reddantur immediatè intra biennium proximè fecuturum, utque omnes fatifdationes , cautiones, aut fideju/siones ab Anglis datae, ullas ob Naves, a Rege Portugallie, ulli/ve Subditorum ejus antehac oneratas, Brafiliae, aut Angole oram petituras, 6 po/tea in ullis Majeft. fue Portubus detentas, vel a Principibus Ruperto, ceu Mauritio captas, ó occupatas, vel a predicio Rege, ulli/ve ex ejus Officialibus, aut Minifiris quovi/modo impeditas, quo minus contractus fuos praeffare po/ent , dehinc cancellentur, refcindantur, irriteque fiant, ut que nec perfone fue , neceorum Naves, bonave fub arrefto ponantur, vel ullatenus moleffentur a predicto Rege, ulli/vè ex ejus Subditis nomine, 6 ratione contraciuum prediciorum.

[merged small][ocr errors]

Rey de Portugal à los Inglefes por razon de mercaderias compradas, ó vendidas, ó de Navios cargados, antes, ó depues de havere feque trado fus bienes, fe pagarán, y retítuiràn immediatamente dentro de dos años proximo figuientes: y, que todas las fatisfacciones, cauciones, ó fianzas dadas por Inglees con motivo de algunos Navios anteriormente cargados por el Rey de Portugal, o alguno de fus Subditos, para ir à la Cota del Brasil, ó de Angola, y depues detenidos en algunos Puertos de S.M., ô tomados, y ocupados por los Principes Ruperto, ó Mauricio , ô de qualquier modo impedidos por el fobredicho Rey, ô algunos de fus Oficiales , ô Minitros, de modo que no puedan cumplir fus contratos; fe cancelaràn, y anularàn de aqui en adelante, y feràn írritas; y que ni fus perfonas, ni fus Navios, ô bienes podrán embargare, ni fer moletados de ningun modo por el fobredicho Rey, ö algunos de fus Subditos por caufa, y razon de los fobredichos contratos.

XXV.

Item, por quanto fe ha convenido entre el nuevo Parlamento, y el Embaxador Extraordinario de Portugal, y el dicho Embaxador fe obligó por el fegundo de los feis Articulos Preliminares , concluidos - Nn el

AÑo fum eff, fefe obligaverit, omnes Na1654, ves, pecunias, bona, 6 debita ad Jul. 1o. quo/cumque Anglos pertinentia , que

in quibu/cumque Dominiis Regis Portugallie prehenfa , 6 detenta fuerint, in /pecie protinus libere reftituenda fore, modo eju/dem valoris fuerint, atque in eadem bonitate permanferint, quá erant tempore detentionis : fin minus , in valore re/tituantur 5 vel / ex detentione deteriora facta fint , tum /atisfaétionem ob ea dandam , juxta verum eorum pretium quando primum detinebantur; quantium verdad damnorum compenfationem iis ex declaratione Concilii per Chartulam /uam 15. Novembris, an. I 652. in centum redactis, declaratoque a Con/lio fibi deliberatum non e/e reparationem fummo jure arguere, at que exigere , fed quatenus dumtaxat equitati , 6 rationi confentaneum

erit, quodque teftari po/sit propen

fum ad Pacem animum fuum , diéfus Dominus Legatus fefe obffrinxerit

hoc fuppofito , damna refarcienda

fore: atque in quinto dictorum Preliminarium dicius Legatus in feul

terius receperit, quod omnes Naves,

Óo bona Anglorum, quae a Principi

bus Ruperto, Óo Mauritio, vel dqua

cumque Nave fub eorum Prefectura

172

el dia 29.de Diciembre de 1652., (a) à que todos los Navios, caudales, bienes, y deudas pertenecientes à qualefquiera Inglefes, que huviefen fido aprehendidos, y embargados en qualefquiera Dominios del Rey de Portugal, fe retituirian in /pecie immediatamente, y fin embarazo, con tal que fuelen del mifmo valor, y fe confervalen con la mifma bondad que tenian al tiempo del embargo; y que de no fer asi, fe retituiria fu valor ; ó que fi fe huvielen deteriorado por razon del embargo, fe daria la correpondiente fatisfaccion, fegun el verdadero valor que tenian al tiempo de fu embargo; y en quanto à la compenacion de los daños, haviendofe reducido etos à ciento,

por declaracion del Confejo, he

cha en Depacho fuyo de 1 5. de Noviembre del año de 1 652.; y haviendofe declarado por el Confejo, que no havia deliberado pedir , o exigir en rigor la repara

cion, fino en quanto fuele confor

me à la equidad, y razon ; y por quanto el dicho Embaxador, para manifetar fu inclinacion à la Paz, fe obligó, baxo ete fupueto, à refarcir los daños; y por el Articulo V. de los dichos Preliminares fe encargó ultimamente de que todos

baxo fu mando, y que aun todavia fe hallaban, y permanecian alli,

O

(a) Etos Preliminares no fe han encontrado en ninguna de las Colecciones, ni de ellos hace memoria la Hitoria de Portugal reffaurado , ecrita por el Conde de Ericeyra.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

AÑo in Portugalliam invecia , ibique ô que depues fe havian buelto à ASo. 1654. di/pofita, vel adhuc manentia, vel traer por ellos, ô de fu orden, fe 165 4-. Julio. ab aliis , feu corum ju/u inde re- retituirian immediatamente à fus ful. 1o.

vecta, Dominis, ó Proprietariis protinus reftituerentur, vel reparatio, /atisfactio pro iis daretur. Et quoniam de Mercatorum , aliorumque poftulatis , que fatisfactionem attinent, controver/te nonnulla etiam neune fuperfunt , quò omnia fiu/mrodi po/tulata, Óo querele ex jure, 6- aequo dijudicentur, 6 determimentur; utrinque conventum , conclu/um , 6 concordatum eft , quod dicta poftulata ob damna ad arbitrium, c3 fatisfactionem referentur, ficut 6. his prefentibus referuntur ad judicium, arbitrium, Óo fententiam Docioris Walteri Walker, foannis Crowther, Doctoris Hieronymi a Silva, Secretarii Legationis, & Franci/ci Ferreira Rebello Agentis in rebus ejufdem Legationis Perfonarum indiferenter electarum , tām ex parte Regis Portugalliae, quam Domini Protectoris, qui bis prefentibus fiunt, ó conflituuntur Cognitores, Arbitri, fudices ad audienda, examinanda , Óo determinanda omnia, 6 /ingula po/tulata, ó querelas omnium, ó fingulorum Mercatorum , Nauclerorum, aliorumque qui jus fibi vendicent, ad omnes, vel aliquas Naves, pecunias , debita, mercantias , bonave quaecumque, quorum in diciis Articulis Praeliminaribus mentio facia efí; qui Arbitri convenient, ó confidebunt in Urbe Londino, vige/imo die julii

dueños, y proprietarios, ô que fe les indemnizaria, y daria fatisfaccion por ellos 5 y por quanto por Demandas de otros Mercantes, en orden à la fatisfaccion, etàn todavia pendientes algunas controverfias 3 por tanto, para que todas e tas Demandas, y Querellas fe juzguen , y determinen conforme à Derecho, y jufticia, fe ha convenido, concluido, y acordado de ambas Partes, que las dichas Demandas por razon de daños, fe remitiràn à arbitrio,y fatisfaccion, como por las prefentes fe remiten, al juicio, arbitrio, y fentencia del Doctor Walterio Walker, de Juan Crowther, del Doctor Geronymo de Sylva, Secretario de Embaxada, y de Francifco Ferreyra Rebello, Agente de Negocios de la dicha Embaxada, perfonas indiferentemente electas, asi por parte del Rey de Portugal, como del Señor Protector, los qua

les fon nombrados, y contituidos por las prefentes por Conocedores,

Arbitros, y Jueces, para oir, examinar, y determinar todas, y cada una de las Demandas, y Querellas de todos , y cada uno de los Mercantes, Pilotos, y otros, que pretendan tener derecho à todos, ö à algunos Navios, caudales, deu

das, mercancias, ô bienes quale-.

quiera, de que fe hace mencion en los dichos Articulos Preliminares;

los quales Arbitros convendran, y fe juntarán en la Ciudad de Lon

Nn 2. dres

dres el dia veinte de Julio proxi- AÑo mo, (etilo antiguo) y en ete dia 1654. haràn juramento folemne, ante los ful, 10.

AÑo julii proximi fyl, vet. atque eodem 1654. die folemne juramentum fu/cipient, Jul. Io. coram judicibus fuprema. Curie Ad

miralitatis Anglia , fe in rebus ad fe relatis, dijudicandis, omni favori, Ó re/pectui erga partem alterutram , omnique privato commodo renunciaturos : atque his pra/entibus infruuntur, 6 authoritate muniuntur , ad perfonas qua/cumque accer/endas, necnon depo/itiones, 6" chartulas fihi adferri jubendas, que rem /hi commi/am /pectaverint. Et vel juramento adhibito, vel non adhibito, omnium iftiu/modi po/fulatorum , querelarumque veritatem, necnon omnia, 6 fingula damna cx diciis arrefiationibus, 6 detentionibus illata, /ummatim examinabunt, Óo dicii Arbitri his prefentibus authoritate muniuntur ad fingula premi/a definienda, damnaque liquidanda, adjudicanda , ó finaliter determinanda prout ipff, vel major eorum pars in confcientiis , 6 /anis /uis di/cretionibus, juffum , Ó equum cen/uerint, Óo ad finalem /uam /ententiam fub Chiragraphis /uis pu

blicandam ; quae /ententia ita pu

hlicata, utramque partem devinciet, 6 obligavit , ab/que appellatione, reviffone, vel reclamatione quibufcumque. Atque idem Rex adeandem efficaciter pra/fandam, 6 ob/ervandam in omnibus ejus Membris, 6. Capitulis fefe obligat , necnon ad folvendum, vel folvi curandum talem /ummam, vel /ummas pecunia

rum, a pagar, ó procurar que fe pague

Jueces del Supremo Tribunal del Almirantazgo de Inglaterra, de proceder fin la menor parcialidad, ni repeto ácia qualquiera de las Partes, y fin interes particular en la Sentencia de las cofas de que fe les huviere hecho relacion 3 y feràn corroborados,y authorizados por las prefentes para citar à qualequiera perfonas; y asimifmo para mandar, que fe les hagan las Depoficiones, y prefenten los Intrumentos, que miren al negocio que fe les huviere cometido; y hecho, ô no, el juramento, examinaràn por menor la verdad de todas etas Demandas, y, Querellas, y asimifmo todos, y cada uno de los daños caufados por los dichos embargos, y detenciones; y los referidos Arbitros feràn authorizados por las prefentes para refolver cada una de las cofas arriba dichas, liquidar los daños, adjudicarlos , y determinarlos finalmente, fegun todos, ó la mayor parte de ellos lo tuvieren por juto, y conforme à equidad en fus conciencias, y fano juicio, y para publicar fu Sentencia final baxo fus firmas; la qual Sentencia, asi publicada, ligarà, y obligarà à ambas Partes, fin apelacion, reviion, ó reclamacion alguna ; y el dicho Rey fe obliga à cumplirla, y obfervarla eficazmente en todas fus partes, y capitulos, y juntamente la referida cantidad, ó cantidades, que

AÑo rum , que, uti pradicium eff, ad- que como fe ha dicho, fe han de AÑo 1654-. judicabuntur ; atque ulterius con- adjudicar: y demàs de eto fe ha 1654, Jul. 1o. ventum eft, quod / dicii Arbitri convenido, que filos dichos Arbi- jul, 1o.

mon con/enferint, 6 finaliter determinaverint de Óo fuper premifis ad fe relatis intra primum Septembris proximè fecuturum fíyl. vet. tune dicta poftulata a diciis Arbitris indeterminata , vel indecifa ita /ubmittantur, ficut 6 his pre/entibus fubmittuntur tali perfone, Domino Protectori a Confiliis, quam dictus Dominus Protector intra quodcum que tempus poff primum Septembris proacimi nominaverit. In quem finem dicius Dominus Protector tali per/onae taliter nominatae Authoritatum Diploma dabit, ad finaliter determinandum de 6 fuper omnibus, 6” fingulis po/fulatis pradiciis. Et / ante datam a dicta Confiliario Semtentiam , Charta nonnulle e Lafitania pervenerint, vel Procurator ad aliquas ex iis cau/as agendas, diéius Confiliarius eum de novo audiet, 6 quecumque /ententia a tali perfona taliter infructá, fub Chirographo, Sigillo fuo lata fuerit , utramque partem concludit, 6 obligabit, eaque ritè preffabitur, 6 perficietur. Atque in majorem cautelam, ó" fecuritatem quod eju/modi pecunia /umma, que vel a dictis Arbitris, vel ab Arbitro adjudicabitur boná fde folvetur, conclufum, 6 conventum eff quod una medietas vectigalium , Óo cuffumarum Portugallie,

pro

tros no confintieren , y tomaren determinacion final de, y fobre las cofas arriba dichas, de que fe les haya hecho relacion, de aqui à primero de Septiembre proximo figuiente; (etilo antiguo) en tal cafo las dichas Demandas indeterminadas, ó no decididas por los dichos Arbitros, fe fujetaràn, como fe fujetan por las prefentes, à aquella perfona del Confejo del Señor Protector, que el mimo Señor Protector nombráre dentro de qualquier termino depues de primero de Septiembre proximo; para cuyo fin el dicho Señor Protector darà à la perfona asi nombrada un Diploma authorizado para tomar una determinacion final de, y fobre todas, y cada una de las Demandas arriba dichas. Y fi antes de dare la Sentencia por el dicho Confejero, vinieren de Portugal algunos Papeles, ó el Procurador, para tratar algunas Caufas de etas, le oirà de nuevo el dicho Confejero; y qualquier Sentencia que por la dicha perfona authorizada de ete modo fe diere baxo fu firma, y Sello, ligarà, y obligarà à ambas Partes, y fe obfervarà, y cumplirà folemnemente. Y para mayor cautela, y feguridad de la buena fé con que fe ha de pagar la referida cantidad, que fe adjudicáre por los dichos Ar

bitros, u Arbitro, fe ha concluido, y convenido, que la mitad de las
Alcavalas, y derechos de Portugal, que provienen de todos, y qualef-

« AnteriorContinua »