Imatges de pàgina
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Jul. 1o. TRATADO de PAz, CONFEDERACION, y COMERCIO entre Olive- ful. 1o. - Rio CRoMuEL , Protector de la Republica de INGLATERRA ; y D. JUAN IV. Rey de PoRTu GAl, por el qual /e e/fipula, entre otras gravo/as condiciones , la libre Navegacion , y Comercio de INGLEsEs en el BRA sil, e IND I As OccIDENTALEs , y ORIENTALEs del mi/mo Reyno : hecho en Weffmin/ter a 1o. de fulio de 1654. (a) (Londorpio, Acta publica, Tom. III.

pag. 9o3. En Latin.)

I.

T fit bona, vera, ac firma Pax. U inter Rempub. Anglie, ó Seren. Portugallia Regem, Ó inter Regiones, Terras, Regna , Dominia, c3 Principatus fub utrorum que Ditione pofitos , Populo/que fubjecios, Incola/que eorum , cuju/cumque conditionis, dignitatis, 6 gradus /int, tam per Terram , quam per Mare, Flumina, Óo Aquas dulces ; ita ut predicii Populi , & Subjecii /ibi invicem favore, Ó auxilio e/e, fludiis mutuis , ac honefto afeciu fe autrinque traéfare habeant : neutraque

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

y en la Coleccion de Ayzema, Tom. VIII. pag. 134. en Idioma Latino, fe ha preferido el texto de

Londorpio, por etar mas correcto.

(a) Aunque ete Tratado fe halla tambien en el Cuerpo Diplomatico de Dumont, Tom.VI. pag.82.

y tratare con mutuo amor, y ho- AÑo neto afecto ; y ninguna de las di- 1 654. chas Partes , ó fu Pueblo, Subdi- jul. 10.

AÑo que dictarum Partium , earumve PoI 654 pulus, Subjecti, vel Incola quicquam Jul. Io. agant , vel attentent contra alteru

trum ullo in loco, /ve in Terra, /ve in Mari, /ve in Portubus, Fluminibusve alterutrius , nec alicui Bello, Concilio, vel Traciatui in alterutrius damnum con/entiat , vel adhaereat, meque alterutrius rebelles, profugo/v? ullis alterius Terris, Regnis, Domimiis, Portubus, finibus, tecto , Ho/pitio ve recipiat.

II.

Uti inter Remp. Anglie, ó Regem Portugallia , corumque Populos, Subjecios, Incola/que, tam per Terram, quäm per Mare, Flumina, 6 Aquas dulces, in omnibus, Óo /ingulis Regionibus , Tcrris , Dominiis, Territoriis, Provinciis, In/ulis , Coloniis, Urbibus, Oppidis, Pagis, Portubus, ó finibus fit liberum Commercium , quibus in locis Commercium , aut antea fuit, aut nunc e/?, ita ut ab/que ullo falvo-conduéfu, aliaque licentia generali, aut /peciali, tām per Terram , quām per Mare, Flumina, Ó Aquas dulces, Populus, Subjecti, Incola que alterutrius po/fnt in predicta Dominia, C3- Regna omnes eorum Urbes, Oppida, Portus, Littora, Sinus , loca que venire, intrare, ó navigare, c9 cum plat/iris, cquis, /arcinis, navigiis , tam onufir, quim onerandis merces importare, emere , vendere , in ii/dem quantum voluerint commcatum , re/ que

tos, o Habitantes, harà, ö intentarà cofa alguna contra la otra en ningun lugar, por Tierra, ó por Mar, o en los Puertos, ó Rios de la otra 3 ni confentirà, ô adherirà à alguna Guerra, Confejo, o Tratado en perjuicio fuyo ; ni admitira, u hopedarà en fus repectivas Tierras, Reynos , Dominios, Puertos, ó Límites, a los rebeldes, o prófugos de la otra.

II.

Que havrà libre Comercio entre la Republica de Inglaterra, y, el Rey de Portugal, y fus Pueblos, Subditos, y Habitantes, asi por Tierra, como por Mar, Rios, y. Aguas dulces, en todos, y cada uno de los Paifes, Tierras, Dominios, Territorios, Provincias, Islas, Colonias, Ciudades, Villas, Aldeas, Puertos, y Límites, en donde anteriormente le huvo, o al prefente le hay 3 de manera, que el Pueblo,

Subditos, y Habitantes de ambas.

partes, puedan ir, entrar, y navegar a los fobredichos Dominios, y Reynos, y à todas fus Ciudades, Villas, Puertos, Playas, Enfenadas, y Lugares, asi por Tierra, como por Mar, Rios, y Aguas dulces, fin algun Salvoconducto, ni otra

Licencia general, o epecial; y lle

var mercaderias con fus carros, cavallos, cargas, y embarcaciones, asi cargadas , como por cargar;

Com

A AÑo que ad vicium, ac profeciionem ne- comprar, y vender, proveerfe en AÑo.

1654. ce/arias jufto pretio fibi parare, re- ellos, à juto precio, de todos los 16 54. ... Jul. Io. ficiendis Navigiis, 6 Vehiculis pro- viveres que quifieren, y de las de- jul. 1o.,

priis , vel conductis, aut commodatis operam dare, atque inde cum bonis, mercibus, alii/que rebus quibu/cumque cum eadem libertate di/cedere, indeque ad Patrias proprias, vel alienas, quomodocumque velint, Ófine impedimento exire , falvis tamen utriu/que Loci Legibus, 6 Statutis omnibus.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

màs cofas necefarias para el futento, y viage; reparar fus Navios, y carros proprios , alquilados , ó pretados ; y falir de ellos con la mifma libertad , con fus bienes, mercaderias, y demàs cofas qualefquiera ; y defde alli partir à fus proprios Paifes, ó à los de otros, de qualquier modo que quieran, y fin impedimento; pero quedando falvas todas las Leyes, y Eta-, tutos de ambas Partes.

III.

Que los Pueblos, y Habitantes de eta Republica, podrán comprar. qualquiera epecie de mercaderias, bienes, y generos, por mayor, ô por menor, en qualquier numero, ó porcion, quándo, y en qualquier lugar que quifieren, fin que fe les obligue à comprarlos à Mercaderes, o Regatones, ni fe les ponga precio feñalado ; y ufar, y gozar de ellos en los Reynos, Provincias, Territorios, e Islas del Rey de Portugal; y asimimo podràn, fegun les pareciere, vender, comprar, y , tranportar libremente qualefquiera bienes, mercaderias, y generos de los fobredichos Reynos, y Dominios , pagando folamente los Portazgos, y tributos del Confulado, debidos por la extraccion de los bienes, fegun fe pagaban el dia 1o. de Marzo, etilo antiguo, y 2o.,

etilo nuevo, en el año de 1653., etilo de Inglaterra: y por lo que

tOCal

AÑo mo tertio filo Angl. Quantum vero toca a la compra, y venta por me-AÑo 1654. ad emptiones, 6 venditiones median- dio de Corredores, gozara, y ufa- I 654. Jul. 1o. tibus Proxenetis, dicius Populus hu- rà el dicho Pueblo de eta Republi- jul. 10, AÑo vigia ficcis mercibus onu/ía intra de- alguna dilacion en la carga de los AÑo

jus Reip. ii/dem Libertatibus, Privilegiis, ó Exemptionibus cum ip/s Portugallis fruetur, ó utetur: me— que in cateris actionibus corum, aut contractibus durius cum ip/s agetur, quam cum ip/is Nativis, ó Indigenis, utque antiquum forale dicium, omniaque Privilegia, 6 Imzmunitates Anglis ullo tempore ab amnibus , ulli/ve Portugalliae Regibus antehac conce/e, Edicio confirmentur, quo Populi, Incola que predicía Reipub. illis frui po/int una cum omnibus aliis Privilegiis, atque Immunitatibus que ulli Nationi, Regno, aut Reip. predicio Portugallia Regi Faederatae, vel jam funt, vel po/thas crunt conce/e.

IV.

Uti quotiefcumque Populi, Incola que hujus Reipub. Naves fuas ullos ad Portus Regni Luftania appulerint, dicii Populi, Incoleque ne cogantur a Minifiris, Officialibus, 6. Subjectis pradicti Regis onerare, aut imponere in Naves fuas alias /pecies, aut qualitates bonorum , & mercium quam ii/dem placuerit ; neve dum illic morabuntur plures duobus ad /ummum Cufiodibus, aut Officialibus eorum Navibus praficiantur. In quibus exonerandis nulla inanis erit cunctatio. Et / dicia Naves, ó Na//

ca de las mimas Libertades, Privilegios , y Exempciones que los Portuguefes; y en fus demàs acciones, y contratos fe les tratarà tan favorablemente como à los proprios Naturales, y Habitantes ; y fe les confirmaràn por Edicto el antiguo Privilegio llamado Foral, y todos los Privilegios, e Immunidades anteriormente concedidas à los Inglefes, en qualquier tiempo, por todos , ô algunos de los Reyes de Portugal, para que los Pueblos, y. Habitantes de la mencionada Republica puedan gozar de ellas, juntamente con todos los demàs Privilegios, e Immunidades que ya fe han concedido, ó en adelante pudieren concederfe à qualquier Nacion, Reyno, o Republica Confederada con el fobredicho Rey de Portugal. IV. Que fiempre que los Pueblos, y Habitantes de eta Republica lleguen con fus Navios à algunos Puertos del Reyno de Portugal, los dichos Pueblos, y Habitantes no fe-. ràn obligados por los Minitros, Oficiales, ni Subditos del fobredicho Rey à cargar, o poner à bordo. de fus Navios otra epecie , o naturaleza de bienes, y mercaderias que las que quifieren ; ni mientras fe mantuvieren alli fe detinaràn para fus Navios mas de dos Guardas, u Oficiales, à lo mas, fin que haya alguna

1 654 cem dierum /patium, Nave/que, ó Navios. Y filos dichos Navios, y 1654. Jul. 1o. Navigia Pi/cibus, ó commeatu re- Embarcaciones, cargadas de mer- jul. 1o. .

ferta intra /patium quindecim dierum non exonerentur po/fquam Portum intraverint, non tamen folvere tenebuntur ullum ftipendium, argenti /ummam, aliamve mercedem diciis Cuftodibus, feu Officialibus, nec eorum gratia aliquid amplius impendent, quam pro decem, quindecim diebus illi re/pective praediófis.

V.

Si contigerit Subditos Seren. Regis Portugallia , alio/ve inter Regna, Ditiones predicti Regis, eorumvè merces, ó bona a Curie Inqui/itiomis Officio, eju/demve fudicibus, aut Minifiris, aut a Regis Fi/cale capi, ffii, aut occupari , qui ulli ex Popullo hujus Reip. debitores eris funt, vel erunt, praedicta debita ex bonis, mercibus prediciis integrè folvantur intra fex men/es pof mexum, vel occupationem predicfama proxime fequentes, fine impedimento, aut mole/tia d dicía Curia, eju/ve fudicibus, aut Miniffris; quod / inter predicia bona, ó merces ita captas, 6 occupatas aliqua bona, 6 merces dicti Populi, 6 Incolarum in /pecie extiterint eadem diciis ii/dem illico reftituantur.

Uti

caderias fecas, no fueren decargadas dentro del termino de diez dias 3 y los Navios, y Embarcaciones cargadas de peces, y viveres dentro del de quince dias, depues que hayan entrado en el Puerto; no etaràn obligados à pagar ningun etipendio, dinero, u otra cofa a los dichos Guardas, u Oficiales 3 ni à contemplacion de ellos gataran alguna cofa mas que por los dichos diez, y quince dias repectivamente. - V.

Si fucediere que los Subditos del Serenisimo Rey de Portugal, ü otros dentro de los Reynos , y Provincias del fobredicho Rey, ô. fus mercaderias , y bienes, fean tomados, embargados, ü ocupados por el Oficio del Tribunal de la Inquificion, por fus Jueces, ó Minitros, o por el Fifcal del Rey; aquellos del Pueblo de eta Republica, que fon, o fueren deudores, pagaran enteramente las fobredichas deudas de los bienes, ó mercaderias arriba dichas, dentro de feis mefes proximo figuientes depues del referido embargo, u ocupacion, fin que fe les caufe impedimento , o moletia por el dicho Tribunal, ó por fus Jueces, ó Minitros : y fi entre los fobredichos bienes , y mercaderias, asi tomadas, y em

bargadas, huviere en fér algunos bienes , y mercaderias del dicho
Pueblo, y Habitantes, fe les retituiràn immediatamente.

Ll Que

« AnteriorContinua »