Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren, Volums 13-15

Portada
J. de Lange, 1847
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Passatges populars

Pàgina 275 - VONDEL verbaast nog menigeen' in onzen tijd, te meer nog, wanneer zijn Je vensbefch rijver ons berigt dat het huwelijk , waar» 'naar hij ftond, daarom toch geen voortgang had, en j, dat hy, aldus overgegaan, niet geveinsdelyk , „ maar in goeden ernst het Pausdom heeft aange...
Pàgina 287 - En houdt ghy Warner noch dit kluwen in de war? Zoo gaf men u te recht den naem van Warenar. Warner. Men vint 'er meer dan ick, die passen wat te hebben. Een ieder vlamt op winst. De spinne spint haer webben Om winst : om winning vlieght de bye naer beemt en bosch. 960 Om loutre winning zit de vliegh op koey en ros. Om winning zweetenze al, de kleinen, en de grooten. Om winst piekt d' ooievaer de kickers uit de slooten.
Pàgina 279 - Gelyck de Goddelycke Majesteit in een ongenaeckbaer licht gezeten is; zoo zit oock de weereltsche Mogentheit, die haer licht uit Godt schept, en de Godtheit afbeelt, in haren glans verheerlyckt...
Pàgina 307 - D'autant que nous maintenons qu'en tels et semblables cas ne peut estre prétendu aucun crime de rebellion, veu que la source procède d'un sainct zèle et louable désir de maintenir la gloire de Dieu, la Majesté du Roy, le repos publicq et l'asseurance de nos corps et biens. Entendans toutesfois et promectans l'un à l'autre qu'un chacun de nous en tous semblables exploicts se rapportera au commun ad vis de tous les frères et alliés, ou de quelques uns qui à ce seront députés, affin que sainte...
Pàgina 296 - Lotharingen, vervolgziek en huishelend, een wolf in schaapskleederen, was hij juist een overblijfsel dier bisschoppen, welke de maatregel van Filips het allereerst trof, al had hij, hetgeen hij ter eene zijde misdeed, ter andere getracht goed te maken door het invoeren der Jezuïten in zijn bisdom. Welke oogmerken Karel V moge hebben gekoesterd, welk aandeel Granvelle aan de invoering der nieuwe bisdommen ook hebbe gehad, de eer daarvan komt boven allen aan den eersten bisschop van 's Bosch, Sonnius,...
Pàgina 296 - Van lage geboorte, door studie en ijver tot hooge waardigheden opgeklommen, vertoonde hij het echte beeld eens hiërarchs, zoodat hij zelfs tegen Granvelle en de landvoogdes durfde optreden, wanneer hij meende, dat de belangen der kerk met hunne bevelen in strijd waren. Zoo Filips aan den invloed diens mans gehoor gaf, niemand bezat meer volharding om het doel des konings te bereiken. Want, zeggen wij het opregtelijk, uit zijn standpunt was dat doel lofwaardig. Eene hervorming...
Pàgina 314 - Voor eeuwigh, en altyt, laet bersten al wat berst: lek hanthaef 't heiligh Recht, door hoogen noot geperst, En, na veel wederstants, my entlyck overdrongen, Op 't klagen en gekerm van duizenden van tongen. 1530 ' Ga hene, bootschap dit den Vader, onder wien ( lek dus, voor 't Vaderlant, den standert voere, en dien'.
Pàgina 273 - Tragediën stelt, dien zal in nog meerdere mate COSTER'S Iphigenia die onaangename ondervinding opleveren. Dit Treurspel heeft geen ander doel, dan om de aanhangige kwestie over Kerk en Staat te beslechten, en het regt van den laatsten over de eerste te handhaven. Aan dit doel worden IPHIGENIA en ACHILLES en CALCHAS met meer dan priesterwreedheid opgeofferd. Sprong den Heer DE VRIES, bij het vergelijken dezer stukken, dit verschijnsel niet in het oog, dat in de Letterkundige Geschiedenis bijna eenig...
Pàgina 284 - Wie hier te diep in verzinckt, en neuswijs, in alle personaedjen vaerzen en woorden, geheimenissen zoeckt, zalze 'r niet visschen. Wy hebben slechts eenige verwen en geuren, die ons voornemen dienen konden, uitgezocht, en onder een gemengt, en het beloop van oorloge en vredehandel aldus in het klein ten ruighsten ontworpen, om alle hatelijckheit te schuwen; anders had men de bloem van deze verzieringe netter op de zaeck zelf konnen passen.
Pàgina 296 - Filips aan den invloed diens mans gehoor gaf, niemand bezat meer volharding om het doel des konings te bereiken. Want, zeggen wij het opregtelijk, uit zijn standpunt was dat doel lofwaardig. Eene hervorming van de leden der geestelijkheid, en eene strengere kerkelijke tucht, in verband met grootere waakzaamheid tegen het indringen der ketterij, scheen den geloovigen Katholijk onmisbaar. De bestaande bisdommen, Utrecht, Luik, Kamerijk, waren als het eigendom der adellijke geslachten geworden.

Informació bibliogràfica