Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

SECOND PRETERITE.

1st FUTURE.

2d FUTURE.

[blocks in formation]

3d p. sing. 1. bubodh bubodh bubodh 2. vived a vived

1st p. sing. PAR. 2d p. sing.

vived

itha
3. juhāv juhao juhāv
4. nanart nanart

nanart
5. chichau chichay chicuay
6. didesh didesh

didesh
7. bibhed bibhed bibhed
8. tatān ten

tatān 9. pupāv pupav pupav

bubudh
vivid

işhe
juhur

e
nanrit iva

ivahe chichy

athuh āthe
didish

atuh
bibhid

ima imahe
ten

sdhwe
pupuv uh ire

1. bodhi

tāsmi tāhe 2. vedi tas

tāsi tāse 3. ho


4. narti

tāswah tāswahe
5. che
tāsthah tāsāthe

tārau
7. bhet

tāsmah tāsmahe
8. tani

tāstha tādhwe
9. pari tarah

tārah

1. bodhi

shyāmi shye
2. vedi

shyasi siyase
3. ho

shyati shyate
4. narti shyāvah shyāvahe
5. che

șhyathah șhyethe
6. dek

șhyatah shyete
7. bhet

shyāmah shyāmahe
8. tani shyatha shyadhwe
9. pavi shyanti shyante

āte

6. desh tārau

a

OBS. The base is united with the terminations thus,
1st sing. bubodha ; 2d, bubodhitha ; 3d, bubodha ; lst dual,
bubudhiva, &c. Atm. bubudhe, bubudhishe, &c. When
tha is the termination of the 2d sing. the bases will vary.

OBS. The sh of desh
changes the initial t ()
of the terminations to ļ
(7), r. 91. d.

OBS. After bhet the ter-
minations will be syāmi, &c.
This applies in all the suc-
ceeding tenses.

[blocks in formation]

PAR.

ATM.

PAR.

ATM.

1. abodhi
2. avedi

1. bodhi
2. vedi
3. ho

3. aho

4. anarti

1. budhyāsam bodhi shīya
2. vid yāh vedi shishthāh
3. hu

yāt ho şhīshta
4. nrit | yāswa narti șhīvahi
5. chẽ

yāstam che şhīyāsthām
6. dish yāstām dik shīyāstām
7. bhid yāsma bhit shimahi
8. tan yāsta tani șhīdhwam

yāsuh pavi shiran

5. ache

şhyam shye
shyah shyathūh
shyat şhyata
shyāva shyāvahi
shyatamshyetham
shyatām shyetām
şhyāma shyāmahi
shyata shyadhwam
shyan shyanta

4. narti | tum or
5. che tum after sh,
6. desh

r. 91. d.
7. bhet

6. adek

7. abhet
8. atani
9. apavi

8. tani

9.

9. pavi

INFLECTION OF THE BASE OF CAUSALS, OR VERBS OF THE 10th CONJUGATION.

[blocks in formation]

ate
4. nartayāvah āvahe
5. chāpay athah ethe
6. deshay atah

ete
7. bheday āmah āmahe
8. tānay atha

adhne 9. pāvay Janti ante

PRESENT.

PAR.

1. bodhay āmi
2. veday asi
3.-hāvay ati

1. abodhay am
2. aveday Jah

athāh
3. ahāray at ata
4. anartay āra āvahi
5. achāpay atam ethām
6. adeshay atām etām
7. abheday ama

āmahi
8. atānay

ata adhwam 9. apāvay ) an

anta

1. bodhay eyam eya 2. veday eh

ethāh 3. hāvay et

eta
4. nartay | eva

evahi
5. chāpay etam eyāthām
6. deshayetām eyātām
7. bheday ema
8. tămau

edhwam 9. pāvay ) eyuh eran

1. bodhay ani

ai 2. veday 3. hāvay atu

atām
4. nartay ava

āvahai
5. chāpay atam ethām
6. deshay atām etām
7. bheday ama āmahai
8. tama

ata adhwam 9. pāvay Jantu antām

emahi

eta

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

ate 4. nrity |āvahe 5. chły

ethe 6. dishy ete 7. bhidy amahe 8. tany

1. abudhy 2. avidy

athāh
3. ahūy

ata
4. anrity avahi
5. achâu

ethām
6. adishy etām
7. abhidy amahi
8. atany

adhwam 9. ариу anta

1. budhy
2. vidy

ethāh
3. hūy
4. nrity evahi
5. chay
6. dishy eyātām
7. bhidy emahi

edhwam

eyathām

1. budhy ai
2. vidy
3.

atām
4. nrity |āvahai
5. chły

ethām
6. dishy etām
7. bhidy amahai
8. tany

adhwam 9. pūy

antām

1. bubudh
2. vivid

işhe
3. juhuv
4. nanrit | ivahe
5. chichy āthe
6. didish

āte
7. bibhid

imahe 8. ten

idhne 9. pupuv ire

adhne

8. tany 9. pūy

[ocr errors]

1. budhy
2. vidy
3. hūy

9. puy

ante.

eran

INFLECTION OF THE BASE OF PASSIVES.

[blocks in formation]

tāswahe
5. chāyi or che

tāsāthe
6. desh (r. 91. d.) tārau
7. bhet

tāsmahe
8. tani

FIRST FUTURE.

1. bodhi

tāhe
2. vedi

tāse
3. hāvi or ho


. 4. narti

tādhwe 9. pāvi or pavi tārah

4. anarti

anart

shwahi

shāthām achāy

5. achāyi or ache 6. adik *

*

adesh

șhātām

7. abhit*

abhed

shmahi dhwam

8. atani

atān

[blocks in formation]
« AnteriorContinua »