Imatges de pàgina
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors]

EX C A N T E.
G V IL I E L M I R I
IN O V A R V M L E C T I O N V M
L IB. I. C A P. XX.

Exifiimo equidem multù, cum Ouidii Transformationes legunt, idem quod mihi faepe, contingere : vt perpetuam illam et numquam interruptam narrationum tam variar::m commexionem fatis mirari nequeant : quodque in hoc Qpere Poëta tam conuenienter propofito fuo , a prima mundi origine ad fua vsque tempora, perpet:;um carmen artificioffme deducat. Quae quidem res ita me femper deleétauit , vt temperare mihi tandem non potuerim , qwim , opere toto femel peruoluto , ordinis rationem per fingula, fabella, confiderarem, atque adeo totum opus quafí im epitomen quamdam redigerem : vt, quam ex partibus fingulis olim voluptatem ceperam, eam tunc e toto poëmate breuiter fub oculos pofito, longe pleniorem perciperem : et yoëtae ingenium, cum im alii, rebus multù , tum in hac praecipue non vulgare fuiffè deprehenderem. Huius porro voluptatis fruéfum vt cum aliü etiam, nec inuitis fortaffè, communicemus ; vifùm eff hoc loco Transformationes Ouidi;, quam breuiffme fieri potuit excerpta , Le£tori, tamquam in tabella, fpe6tandas proponere : earumque methodum omnem velut digito comnmonftrare. Ea autem fic habet.

L I B. I. Principio Chaos in elementa quatuor diffinguitur, quibus cum fui darentur fingulis incolae ; homo ex terra et aqua creatus eft. Secutae funt aetates hominum quatuor. In quarum poffrema de Gigantum fanguine nati funt homines. Qui cum effènt impii, Iupiter, quamantea Lycaonem in lupum mutaffèt, generali nihilominus fùpplicio diluuium inducens , omnia in aq^iam conuertit. Hic foli relinquuntur fùperftites Deucalion et Pyrrha. Qui poß redditam terram, iaéfù poft terga lapidibus, humanum repararunt genua. Nam reliqua quidem amimalia, fponte fua ex humore et calore prodierunt. Interque ea et Pytho fèrpens. Quem cum JApollo interemiffèt , Pythios ludos in rei memoriam inftituit. In quibus viétores esculea corona donabantur. nondum enim extiterat laurus, donec in eam Daphne pwella fuit con

P. Ouid. Naf. Opera. Tom. II. A. verfà

uerfa. Quod cum accidiffet, tum ad patrem eius Peneum, cum reliqui fluuii , fîue congratulandi , fiue etiam confolandi gratia conuenisfènt, folu» defideratus eft Inachus, quod de filia fua Ióne follicitus effet, quam Iupiter poft ftuprum im iuuencam mutarat. Ea cum ab JArgo cuftodiretur, Mercurius eum, marrata prius Nymphae Syringis in arundinem Transformatione, occidit. cuius oculi deinde a Iunone im pauonem collati fuerunt. Tum Iö, priffima mulierù forma recepta, Epa

phum parit.

L I B. II. Qui cum aliquando Phaëthonti JApollinem, vt falfum ac fuppofititium patrem, obieciffèt ; ille currus Solaris imperium ad diem vnum a patre in pignus verae ßirpis petiit. Quo impetrato, terra ab eo tota accenditur, et inter caetera nigrefcunt JAethiopes, Phaëthontem deinde fulmine percuffum dum lugent fororcs , et vna cognatus Cygnus ; illae in arbores , hic in cygnum mutatur. Tum Iupiter, luftrato terrarum orbe, ac priftimo vigori reftituto, in Callijfoncm incidit, eamque fumta Diamae forma ftuprauit. Ob id irata Iuno, Callifionem in vrfam conuertit : quam poffea ...Arcas filius transfixurus fuerat, mifi vtrumque Iupiter inter fidera retuliffet. AQua de re cum apud Oceanum Iuno conquefta effèt, in coelum relata fuit humeris pauomum, qui nuper variegati fuerant : fîctit et Coruu» nuper ex albo niger erat redditus , cum Cornicis monitis, quae illi tum fuam in cormicem, tum Ny$imenes in no£tuam mutationem explicarat , mom obtemperaffèt , fèd auda&fer Coronidis adulterium ad JApollimem detuliffet. Eius deinde filio , JAefculapio, cum futura praediceret Ocyroë, im equam ira diuima vertitur. Tum Chirom , pater, JApollimù auxilium fruftra inuocauit : quod ille, iam in Elide paftor faéfus, aliud ageret, megleétis bubus. Id quod Mercurio illos furamdi occafionem dedit. qui deinde Batti, cum is fòlus effèt furti confcius, perfidia fe commutando deprehenfà, in indicem lapidem eum comuertit. Inde im -Atticam ingreffus, Herfe, Cecropis filia, potitur. Cui dum inuidet foror ~Aglauros, in faxum obrigefcit. Poffea Iupiter, cum ipfum boues -Agenoris ad littus aduertere iuffiffet ,

fumta tauri fpecie, Europam per mare in Cretam tramsuexit.

L I B. I I I. Hic JAgenor cadmum iubet filiam amiffam inueffigare. Quod dum ille facit, e dentibus draconis occif, im terra fatis, emafcuntur homines : cum quibus ille deinde Theba, condidit. Huic primum valde

[ocr errors]
[ocr errors]

Iunoni grata fuerit , quae Semelen pellicem oderat. Ideoque ad ipfàm fub facie Beroës nutrici, accedens , mortem iHi procurauit. Paulo pof? Iuppiter cum Iunone difputans , vtra Venus effet fuauior, Tirefiam adhibet arbitrum : quandoquidem fexum vtrumque fuerat expertus. Is lata contra Iunonem fententia, ab illa quidem vifu priuatus, a Ioue autem vaticinamdi fèiemtiam confecutu4 eft. Primum autem eiu4 oraculum im Narciffè comprobatum fuit : qui, cum puella* omnes , inter quaw et Echo prae amoris impatientia in vocem fuerat conuerfa, contemfiffet ; fui ipfius denique amore contabefcens, in florem mutatus eft. Pentheus tamem vatem hunc irridebat, quamquam et ipfî vera praedixerat. Nam, cum Bacchi celebrarentur Orgia, ille famulum quemdam facrorum, poftquam mauta, in pifces fuiffe transformatos ab eo intellexerat, in vincula coniecit, et inde a Bacchis fuit difcerptus. Id quod ^magmam apud omnes fidem facris conciliauit.

L IB. IV. JAlcithoë tamen, vna cum fororibus, conftanter ea contemnebat. JAdeo vt in fefto varia, ad colum hiftoria* illae fibi inuicem marrare coeperint, partim de moris demigratu, partim de -Apolline in Eurymomem verfo, vt cum Leucothoë concumberet : quamobrem C5tie zelotypa im Heliotropium fuerit mutata : partim etiam de Hermaphrodito et Salmacide nympha, in vmum corpus concretis. Quo fa£to , fòrores ipfae im vefpertiliones , earumque telae im vitem et pampinos transformatae funt. Hac de re cum JAgaue laetaretur, magnus ei dolor oblatus eff : quando Ino ot JAthama, in mare per infaniam profiluerunt, et faéti funt dii marimi. Quos dum mulieres Thebanae pro mortuis deplorant, in faxa et volucres commutantur. Cadmus quoque hac calamitate commotus , reliëtu Thebu , in Illyriam cum vxore profectum eff. vbi vterque anguineam formam accepit. Solus itaque reftabat Bacchi de contemtoribus JAcrifius, auus Perfei, qui Gorgoni, caput amputauit. E cuius guttu in terram delapfis angues exorti funt : et JAtlantem in montem, virgawque, poft JAndromedam liberatam, in lapides conuertit. Orto deinde in nuptiù tumultu, Phineum cum fui, vnaque Proetum et Polyde&tem , faxeos reddidit.

L I B. V. Tum Pallas, quae illi haâenum comes fuerat, ipfo reliéto, in Heliconem confert, vt Hypocrenem infpiciat. Ibi narran* illi Mufae de Pyreneo , et Pieridibus in pica, conuerfis ; poftquam,

cantu de varii, transformationibu inftituto, cum ipfis contemdiffent.
A 2 IL I B.

« AnteriorContinua »