Doctor Oriol de Bolòs: pioner en l'estudi de la vegetació

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 1998 - 646 pàgines
La Universitat de Barcelona, a instància dels seus deixebles més propers, ha volgut aprofitar l'avinentesa de la finalització de la docència del Dr. Oriol de Bolòs per dedicar-li el present volum, on participen diversos grups i personalitats que treballen en les àrees conreades pel Dr. Bolòs o bé que han mantingut una relació directa amb ell.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Pàgines seleccionades

Continguts

Presentado
5
С RIERA J VALLÈS M T CABRÉ Laportació del botanic Oriol de Bolos a
29
J GiRBAL S SANTAMARÍA Trichomycetes Fungi Zygomicotina comensals
49
A GÓMEZBoLEA N L HLADUN X LLIMONA La diversitat liquènica de Catalunya
91
U A SEOANECAMBA N CORTADELLAS Ultrastructural study of the pit connections
107
ARIÑO A CANALS M HERNÁNDEZMARINÉ Cianofícies i algues aerofítiques
133
CASAS R M GROS M BRUGUÉS La brioflora de la peninsula del cap de Creus
157
DURFORT Lanatomia microscópica de les plantes The microscopic anatomy
173
Sintàxons Syntaxa
385
J CARRERAS E CARRILLO X FONT R M MASALLES J M NINOT I SORIANO
391
Biforo radiantisCentaureetum cyani Vigo Carreras Carrillo I
397
F ALCARAZ S Ríos A DE LA TORRE M J DELGADO С INOCENCIO Los pas
405
Stipo capensisDiplotaxietum lagascanae typicum Alcaraz Ríos De
415
646
419
GÉHU E BIONDI Nature et limites de quelques végétations littorales de type
439
Limonio mucronatiAstidamietum latifoliae Géhu Biondi
444

chorologie carpolo
189
Tàxons Taxa
197
B CRESPO J L SOLANAS Alguns timonets intéressants del migjorn valencia
199
Sideritis sierrarafolsiana Roselló Stübing Peris Romo
208
ROMO E SIERRA L DE TORRES A CERVI Els taxons nfraspecífics de Stipa
213
Stipa iberica Martinovsky subsp bolosii Romo Sierra L Torres
214
P MONTSERRAT Floristica i biosistematica La coevolució ecológica Floristic
241
A AGUILELLA Avanc sobre els estudis corolôgics de flora vascular a les terres
275
G MATEO Comentarios sobre las plantas valencianas en el volumen 3 de la Flora
289
SÁEZ J A ROSSELLÓ J Vino Catàleg de plantes vasculars endémiques rares
309
J ESCARRE C HOUSSARD A LACOSTE Stratégies dallocation des ressources
323
MASALLES F X SANS J PINO Caractéristiques demogràfiques de dues
345
J MOLERO L SÁEZ L VILLAR Interés florístico y geobotánico de la sierra de
363
Viola rupestris FW Schmidt subsp oriolibolosii Molero L Sáez
376
J A CONESA J RECASENS Zonació de brolles de Ialianca RosmarínoEricion
455
S RIVAS MARTÍNEZ M COSTA Datos sobre la vegetación y el bioclima del Valle
473
Prunello hastifoliaeQuercetum petraeae RivasMartínez Costa
482
Pinion uncinatae RivasMartínez Costa
488
Galeopsienion pyrenaici RivasMartínez RivasMartínez Costa
494
FONT I SORIANO J VIGO El mostratge fitocenologic a Catalunya Phytocoeno
501
J MORAVEC Problems with the publication of original diagnoses of associations
517
J ViGO Some reflections on geobotany and vegetation mapping
535
R GUARDIA С CASAS J M NINOT Phonological patterns in Mediterranean
557
P CASTRO P VILLAR J GUERREROCAMPO C PÉREZ G MONTSERRAT Varia
577
R VALLEJO J CORTINA A FERRAN J FONS J ROMANYÀ I SERRASOLSAS
603
R MARGALEF Elements limitants explotabilitat i diversitat Homenatge a Bolos i
633
índex de combinacions i noms nous de taxons i sintàxons continguts en aquest
Copyright

Informació bibliogràfica