Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

fincolas Coryci, quod Par nafi an trum efl.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

FAB. W

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic]
[ocr errors]

f Pythio. +Poft di

luuiü terra Pythoneni fcrpcntè peperit, 1mhumeraf. quc fpccies alias atq; figuras.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic]
« AnteriorContinua »