Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

LONDON:

Printed for H. Lintott, C. Hitch, J. and R. Tonfon,
C. Corbet, R. and B. Wellington, J. Brindley,
and E. New.

M DCC XL.

[ocr errors]

HGravelot in del.

V.8.P.3

G.Vander Gucht Scul

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »