Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

ribat. Crebro, sed fruftra follicitatum, apud patrem, quafi ab eo ad facinus inuitata ipsa fu. isset calumniata eft, effecitý; vtis perditum cuperet; ficut & poftmodum equis marini mon.. Itriobiectu exterritis, &currum in diuerfa raptantibus interiit.Narratipfe tragædiam lib.is. Porro, dicat ne verum idem nofter s. Fast Hippolyte infelix, velles coluife Dionen,

Cum consternatis diripereris equis. tu reputabis. Aliquot hominum castorum exempla profert Ælian. lib. 3. de Xenocrate admirandum Laërtius, De Alexandro Magno Curtiuslib, 3: Virgines reginas (Darij filias, excche lentis formæ tam fanétus habuit, quam fx eodem quo iple parente genitæ forent. Ceriugem eiusdem, quam nulla ætatis

fuæ pulchritudine corporis vicit, adeo ipse non violauit, vt fummam adhibuerit curam, ne quite caprino saspori illudener

. Celebratur isthæc continentia a Gellio lib. 6. cap. 8. vbi hæc verbal ex Appione Græco scriptore ponuntur. vitti hoftis vxorem facie inclyta veruit in confpe£tum deduci, vt eam ne oculis quidem fuis contingeret. Laudatur ibidem à simili facto P. Scipio Africanus maior. DeCyro Perfarum rege, & Panthea Abradaræ Suforum regis vxore captiua persimile narrat Xenophon,

Cyropdæiæ libro 5. à principio. D. Ambrofius orat. in obicum Valen. tiniani iunioris, qui tenuit Occidentem , inter

G 3 alias

[merged small][ocr errors]

alias laudes oius praecerelindam hanc minimo putauit , congruentem scilicet cum regum Tuperiorum laude eximia. Non erit alienn audire virum sanctum'. Scenicæ cuiusdans forte ma ac decore deperire Roma ddolescentes nobiles nuacide bantur. Iußit eam ad comitatim venire. if pretio depráuatus sine mandari effe£tu redit

. Alterosaz misit , ne voluisse emendare vitia adolescentum, o-non potuisse videretur. Datis eft obtrectandi aliquibw. lo. cus, Deductam tamen nunquam fpe&tarit, 41 urhet. Poftea redire præcepit: ut & omnes agnofcerert, trico tum eius non esse mandatum, & adolefeentes doceres ab amore mulieris temperare, quam ipfe , qui porte ir babere in poteftate, defpexerdt. Et hæc fecit, cum ad huc non haberet vxorem, er tamen exhiberet fursa tanquam uinttus coniugio, caftitatem. Quis tam doa minus ferui, quam ille corporis fuit? Quis tam alios rum arbiter , quam ille fwa cenfor ætatis? En, principes maximi, in fumma quiduis faciendi licentia, oculis suis, quorum est difficillima cuHodia, tamen imperarunt ; quorum veftigia premere cur dedignamur, fisanctorum monachorum exempla negligimus? In consolat. ad Martiam, filium eius defunctum à caftitate his verbis laudat Seneca. Adolescens varißima forma, intam magna mulierum turma viros corrume pentium nullius fpei fe prabuit: cum quarundam esque ad tentandum perueniffet improbitus perubuit,

quaja

[ocr errors][ocr errors]

quafi peccaffet, quod plactcrat. Cap.24. Excellentis in Hetruria pulchritudinis adolefcens, nomine Spurina, cum mira ffecie complurium fæminarum illuftrium sollicitaret oculos, ideoque viris, ac parentibus eorum se Suspectum esse sentiret, oris decorem vulneribus confue dit, deformiitatemque fanétitatis fuæ fidem, quam

formam irritamentum aliene libidiniselje maluit. Valer. Max.lib.4.cap.s.

Crudelitas. ... Duamuis crudelitas proprie fir animi atrocitas in exigendispanis, nihilominus ; quoque trudeles dicuntur, qui non compendij , fed occidendi tantum caufa femiunt , hoceft, qui non vltionem fequuntur, quia kaa finonfunt, nec peccato alicur irafcuntur , quia nullum crimen anteceßit

, Ergoilla fuperior proprie crudelitas, vt dictum est, hec feritas, cui voluptati fæuitia est. Et crudelis propriè, qui puniendi cauffam habet, modum non haber. Hæc ex lib. 2. Seneca de Clemen.

[ocr errors]

tia, cap4:

[ocr errors]

- CERAST Æ (nomen est populi ) ante fores ædium aram habebant conftitutam , super qua aduenas mactare confueuerant. Hos Venus in boues mutauit. Inde à cornibus hoc il. lis nomen. lib. ro. :

Minos Cretenfium rex Athenienses ob Androgeum filium interemptum hac pæna condēnauit, vt nono quoq; anno feptem pue

ros,

G4

ros, ac totidem puellas nobiles in Creram, Minotauro monstro deuorandos mitterent. Tangit hanc crudelitatem lib. 8. pluribus Virgilius in 6. Catull. de nuptijs Pelei& Thetidis.Versus subijcio.

Nam perhibent olim crudelipeste coactam

Androgeonea paras exfoluere cadis,
Ele&tos iuuenes , fimulæ

decus innuptarum
Cecropiam folitam esse dapem dare Minosauro.

POLYMNESTOR Thraciæ rex minimum matorum Priami Polydorum, ayri cum pondere magho à patre in fidem, & tutelam rece perat. Sed Troiæ occasum imminere perspiciens, suadente auaritia puerum trucidauit, ca. đauer in mare abiecit. Properç. lib. 3. eleg. 1 2. Te fcelus accepto Thracis Polymneftoris aura

Nutrit in hofpitio non , Polydore,pio. Adijce his Phalaridem, qui in enco tauro Perillo fabricato viuos torrebat. Adijce Nero, nes, Domitianos, Diocletianos, qui immanissimis fupplicijs tot Christianoruin millia ex. carnificarunt. jikisi 11

Crudelitas in suos. Cum nulla bestia in genus suum fæuire sole: et, homo non folum homini , sed propinquissimis etiam , natura fruftra reclamante pesten, & exitium comparat. Adfcribam de Plinij

querimonia

1

[ocr errors][ocr errors]

querimonia ex proæmio lib. 7. verba vltima:
Denique cætera animantia in suo genere probè
degunt: congregari videmus, & stare contra
diliimilia: leonum feritas inter fe non dimi-
car: serpentum morfus non petit serpentes; ne
maris quidem belluæ ac pisces, nisi in diuersa
genera sæuiunt. Atherculc homiņi plurima'ex
homine funt inala.

ALTHÆ A Toxeum & Phlexippum fra-
tres à filio Meleagro ob adempta Atalantę mu.
nera interfectos tam dolenter tulit, vt fatalem
ftipitem , seu titionem, à Parcis nascente Me
leagro igni impofitum, atque à se deigne rap,
tum, rconditumque proferret, in focum con-
ijceret, & cum eo filij vitam consumeret.Tan-
diu quippe vicțurum Parcæ cecinerant, quan-
dịu torres ille fuperfuisset. Lib. 8. Mentio far
bulæ 1. Trist. 6.
Vtg cremalle fuum fertur fubftipite natum

Theftias, melior matre fuisse forar. Intr.phernes , vnus è septem tyrannicidis, Darium Perfarum regem offenderat, quem comprehendi, & cum liberis, omnique familia ad necem vinciri iussit. Vxor ad regias fores quotidie accedens,& lamentans,regem mouit, vtad eam misso nuntio, vnius ex domesticis, quem vellet, å nece liberandi potestatem concederet. Ila re deliberata fratrem elegit. Mira

tus rex,

[ocr errors]

1

« AnteriorContinua »