Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

contentà est. Illa donar sua:hæc inuadit, &ad se deriuare nititur aliena. Vide adag. ápud Iun. Perdix congregat diuitias suas fine iudicio. Illam amant omnes: hanc nemo non odit. Om. nibus sceleribus infames sunt auari, possunto: citra iniuriam iniusti, ingrati, proditores, crudeles, rapaces, fures, sacrilegi appellari. Memorabile,quod scriptum extat in varia historia apud Ælianum, Lacedæmonas puniuisse adolescentem, qui ob auaritiam fundum pretio quam

minimo coëmerat. AGLAYROS vna filiarum Cecropis aditum, & matrimonium Herses fororis pretio vendere Mercurio voluit, à

quo

faxum effecta eft. lib. II.

AR N E puella Sithonem infulam Minoi Athenas oppugnaturo,auro prodidit,& versa eft in monedulam, qua nunc quòg, diligst aurum.lib.7. Quosdam auro vendidisse patriam &Maro teftatur 6. Æneid. & historiarum confirmat auCtoritas.

BATIvs senex cupiditate mercedis illectus, obligatam Mercurio filentij fidem violauit, & in lapidem tranfiit. lib. II.

MIDAs an non auarissimus censendus, qui omnia quæ contingeret aurum fieri cócupiuit? lib.u. Annumerabis his Pygmalionem regem Tyri, Didonis fratréex Virgilio, & Euclionem Ex Plauto.

Poly.

POLYMNESTOR Thraciæ rex coinmissum fibi Polydorum Priami filium cum auri magna vi, eius sibi habendi cupidine obtruncauit,lib. 13. Virg.3.Æn. Eurip. Hecuba.

Audacia, Audacia fortitudini aduerfatur: hæc enim prudenter, ac mediato res arduas ac periculofas aggreditur: illa temerè, &inconfulto, impetum fequens: ac tum in vitio eft. in laude autem, cuin timiditati opponitur: atque vt à confidentia , fic à metu recedit, & in medio quodam consistit, fæpiusque in eodem, in quo fortitudo, dicitur.

Adonis adolescens,venationi perquam deditus, dum fecus,quam Venus falutariter monucrat (nempe vt à grandioribus, ac sæuioribus feris insectandis abftineret, quales sunt lupi, vrsı,apri,leonesą; )aprum à canibus excitum venabulo appetijt, à quo resistente,& in fequete necatus est. Vnde Propert.lib.2.eleg. 13. Teftis

, qui iuuenem quondam percußit Adonin,

Venantem Idalio vertice durres aper.
Eius necem lamentans illa, sanguinem in flo-
rem purpureum conuertit. Quam conuerfio-
nem lib. 10. his carminibus expressit.

- fic fata cruorem
Mittare odorato fparfit,qnitatus ab illo

Intumug

[ocr errors][ocr errors][merged small]

F4

: Intumuit fic , vt pluuio perlucida celo
Surgere bulla folet: necplena longior hora
Fačka mora est, cum flos de sanguine concolor ortus,
Qualem qua lento celant cum cortice

granum
Punica ferre folent, breuis eft tamen vfus in illo;
Namg, male hærentem, w nimia leuitate caducam
Excutiunt ijdem qui perflant omnia , venti.

Similiter apud Xenophontem in primo xue mou do's Cyro puero regio venanti , ministri & custodes impeditis, ac difficilibus locis, & huiusmodi feris aggrediundis,popter summum & euidens periculum interdicunt. Verùm ille audacior, & rebus magnis aliquando gerendis veluti præludens, nullam ducens locorum rationem, non quidem aprum, fed ingentem ceruum adeptus, exultabundus iaculo configit,

ARACH N E textrix peritissima, cum Minerua , feu Pallade ipsa lanificij inuentrice,

præside de palma concertare neutiquam verita, ac ab ea victa , atque in araneam mutata, vsque in hunc diem quam artem factitarit, quantumque operis subtilitate excelluerit, palàm afpicientibus ostendit. lib.6.

DIOMEDE S Tydei filius, Veneri AeneI am suum protegenti, & ex acie subducenti inftat, eam lancca vulnerat, & insuper audacis

sime

[ocr errors]

sime insultat. Iliad. s. Hanc tantam impuden-
tiam cum gigantæa aduersun deos temeritate
coniunxit. 1. de Ponto, elegia 2.
Non egoecouscepi Si Pelion Osa tuliffet

clare med tangisidera posse manu.
Nec nos Enceladi dementia caftra fecuti,

Inz rerum dominos mouimus arma deos.
Nec(quodTydide temeraria dextera fecit)
Nunuina
sunt telis vlla petita meis.

Et 4. Fast,
Pro Troia, Romane, tua Venus alma ferebat
Cum gemitu

teneram cuspide lasa manum.
Diomedem sic vlta eft Venus, vt Ægialen
vxorem eius in adulterium pelliceret. Id vt
cognouit heros, bello finito á reuersione in fo-
lum patrium abhorruit. Considens autem in
Apulia, Arpos oppidum condidit. Ouidius
In Ibin.
Nec tibi contingat matrona

pudicior illa,
Qua poruit

Tydeus erubuisse nuru. GIGANTVM cælum effectantium, ac de os detrudere molientium fabula, nihil inscriptis poëtarum tritius. Sed non fic illis abiuit tam audax scelus. .Experti sunt louis fulmina ; & quos struxerunt ad fidera montibus obruti perierunt libro.1. Faft. 1. item de P. 1. Gigantes imitantur, qui confifi suis opibus in rempub. autin magistratus, ac Principes conspirant, &

bella

[ocr errors]
[ocr errors]

FS

.

| bella impia suscitant. Item qui falfarum opini

onum commentis tanquam montes aduerfus Ecclefiam Catholicam construunt,vt eiusmo. narchiam, auctoritatemų; conuellant. Adhæc qui linguis, aut calamo sanctos cælo depellere nefariè conantur, dum ijs honorem, & reue. rentiam omné ereptum eunt, you'xoi. Ho. rum fulmina,id eft, supplicia, aDeo,ipforūnomine sanctorum inflicta, multi de illis gigantibus senserunt, quod rerum auctores testantur.

HIPPOMENES & Atalanta coniuges, lucum deûm matri dedicatum intempestiuo complexu profanare non erubucrunt. Quamobrem

ipse in leonem , ipsa in leænam jus ta pengan OWLÍNTES, eiufdem deæ currum subire coacti funt.lib.10.Christiani quidam de templis Dea facris fibi domicilia, stabula, horrea,aliarumq; Terum profanarum receptacula faciunt:qui beatius reuerterentur & ipfi in leones quam in faerilegos. · ICAR V s ceratis pennis eum patre Dædalo mare transuolans, cum altius quam oportebat, & præceptum acceperat, cæli & solis, pulcherrimi sideris contemplandi ascendisset, alis illis calore nimio dissolutis in mare delapfus eft,cui nomen à se reliquit. Icarium quippe dictü,& insula, in

pater tumu. lauit Icaria, lib. 8. Bene igitur 1. Trist. 1.

Duin

qua exanimem

« AnteriorContinua »