Imatges de pàgina
PDF
EPUB

TO

W ret aliquis, vt amemus nostros, hoc est, paren

tes, fratres, forores, necessarios , &confànguineos ? Quis illos odisse poteft, quos natura nobis tantoperè conciliauit? Quafi verò magistram optimam semper audiremus, & non læpe illius monita, ac præcepta frangeremus, imperiumý; penitus abiiceremus. Tanta est no

Itra peruersiras. Octauia quidem Augusti soror in Marcellum filium adeò dilexit, vt eius obitum eu lugerer vsq; ad mortem. Plures mulieres idem a fecerunt, vt, quod Cic. fcribit epist. 16. lib. as (nullă vnquain fuisse liberis amislis tam imbe

cillo mulierem animo, quæ non aliquando lu

gendi modum fecerità veritate alienum vider- atur. Egeria quoq; nympha Numam Pompilium maritum tandiu defleuit mortuum,

donec in fontem Diana miserante concefsit. lib. 15. Contrà virorum illustrium exempla proponit Seneca Consolat. ad Marciam cap. 12. &13: qui obitum filiorum fortiter tulerunt', Sylla, Xenophontis, Horatij Puluilli. L. Paulli. Infigne exemplum soczēs præber mulier Cananæa apud Matthie'um cap. 15. Vt acerbè ob filio. lam å dæmonio vexatam doler! vt preces in geminat! vt lacrymas fundit! vt porrò ambulantem insequitur! vt repulsa inftat! vt conuitio affecta fe humiliat! vt prudenter, & ad caufam fuam vtiliter argumentum retorquet! Ex.

F

tat de

[ocr errors]

n

[ocr errors]

-0

[ocr errors]

1

tat de ca sacrum de noftris colloquium.

ANTIGON I Oedipi filia, contra edictum Creontis tyranni fratrem Etheoclem furtim, & noctu sepelire dum conatur, à cuftodibus deprehenditur, & iugulatur. 3. Trist. 3. Ces lebrant eam Statius, Seneca, Sophocles, Euripides. Multo flagrantior fuit P.Rutilij in fratrem amor, cuius nuntiata repulsa in petitione consolarus, cum leuiter ægrotaret, expirauit. Plinius,

CER E s vt filiam, puta Proserpinam, summa cum animi solicitudine vbique terrarum perquireret , materna soggi compulit. Declarant illa lib. s. Interea pauida nequidquam

filia matri Omnibus est terris, omni quæfita profundo. illam non vdis veniens Aurora capillis Cefjantem vidit, non Hosperus.

CLYMENES amor in Phaethontem filium liquet ex ingenti luctu, quo mortuum profecuta est. lib.2. Luxerunt eundem ve fratrem Heliades, &in populos arbores transierűt.Ibid.

CYGN vs Liguriæ rex, Phaëthouti consanguinitate, & amicitia coniunctiffimus, ad ripam Eridani eundem deflens, in cygnum est conuersus. lib. 2.

NIOB E Amphionis vxor, Thebanorum regina, nulla ex re tantum gaudij, quantum ex

quatuor

[ocr errors][ocr errors]

quatuordecim liberis, feptem maribus,& eius-
dem numeri puellis capiebat, φιλοπκνοποί της
li quæ vnquam mulier:

Multa dabant animos; sed enim nec coniugis arces;
Necgenus amborum, magnig potentia regni,
Sicplacuere illi (quamuis ea cunéta placerene)

Vt fua progenies.
Quare & Latonam ve To Nú Trou o ó arrózsudde
præ se despicere non formidauit. Ab Apolline
autem, & Diana'maternæ iniuriæ vindicibus
interfectos tam dirè luxit,vtin saxumobrigue-
rit. lib.6.

PROGN E regina Thraciæ Philomelam soa rorem interuallo annorum videre cupiens, Tea reum maritum,eius adducendæ Athenas mifit, Cui cum ille in itinere quantumuis deprecanti, & reluctanti pudorem ademisser, Progne sororium dedecus fic vita eft, vt Ityn commune filiolum partim assum, partim elixum patri edendum anteponeret. lib. 6.

D. AMBROSIVS intimè, & ardentissime di: lexit fratrem germanum Satyrum, verè fanctum hominem, vt patet ex libro quem de Excessu fratris reliquit. Eum librum nemo, vtar: bitror, fine fuauislimo sensu legerit.

Amor, feu defiderium patriæ.
Patria nos omnium maximè delectat.

Eademi

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

F 2

Nunce

Eadem vox eft Vlyslis apud Phæacas Odys.7. Dicam numeris iisdem latinè. Vt nihil eft patria, proprysg, parentibus vlli dulcius. Nec eft vlla regio tam horrida, inculta, inamena, barbara, quæ alumno suo talis, ac non potius culta, ciuilis, amcena & iucunda videatur. Amor,& defiderium natalis foli in animantibus quoque apparet, quæ cupidiusibiversantur, & libenter eo recurrunt, vbi primum procreatæ & educatæ funt. DÆDAL VS à Minoc Cretenfium

rege, apud quem grauius offenderat, Labyrinthoinclufus, vt feillo carcere liberaret, charissimamque patriam reuiseret, pennas, & ceram per fpeciem'muneris cuiusdam ad regem demerendum conficiendi poposcit. Inde alas sibicompegit, quibus mare peruclauit. lib.8. Simili quodam modo è Scythia , vbi exulabat, Romam in patriam (quanquam non originis, sed iuris) reuenire posse optat Ouidius 1. Trist. 8. Siue tuas Perseu, Dedale fine fuas

. Ob amorem patriæ L. Iunius Brutus primus Romæ conful, Titum, & Tiberium filios conspiratione cum Vitelliis inita Tarquinios eiectos reducere ftudentes, virgis cædi, ac fecuri percuti non solum iussit, fed etiam vultu nihil mutato vidit. Liuiuslib.2.

Amor

[ocr errors]

Amorsui, seu cinUTÍ.
Amare seipsos, O1Aw Teiv dicuntur, qui suis
quæ habent, aut habere se putant bonis nimio-
pere applaudunt, sibimet complacent, se ad-
mirantur, suspiciunt, tacitè laudant, sua vitia
non aduertunt, aut diflimulant, aut etiam
pro virtutibus ducunt. Genus fuperbiæ odio-
fum inprimis, multorumq; peccatorum origo.
D. Augustinus scripsit, amorem sui crescere vf-
que ad contemptum Dei, & ædificare ciuita-
tem diaboli.

NARCISSVS adolescens in puro fonte con-
templatus pulchritudinem suam, immoderato
planè, & iníano, ac stulto amore suimet exar-
fit. In hac insania oculis subiicienda Naso lib.3.
ludit ingeniofa copia. Miferatur eum s.Fast.
Tu quoque nomen habes cultos Narcise per agros
Infelix, quod non alter, qalter eras.

Auaritia,
Auarum nominarunt Latini, quasi auidum
æris, & auaritiam quafi æris auiditatem, cum
res subiecta pateat latius. Et ideo Græci meli-
us πλεονέκτη ν, &πλεονεξίαν dixerunt. Quid
enim aliud est auaritia , quàm immensa per fas,
& nefas habendi libido, diuitiarumque cumu-
landarum fames insatiabilis ? Liberalitas etiam
fuperesse fibi

putat:

hæc acquisitis nunquam

F3

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

-contenta

« AnteriorContinua »