Imatges de pàgina
PDF
EPUB

rum iucunditate in soporem datus perimeretur. Scylla, & Charybdi superatis, denuo Siciliam tenuit. Ibi cum pofthabito eius iussu socij fame coacti in Solis boues irruissent, colgi mactassent, naufragio suos omnès amifit,arreptoque malo per dies nouem vndis agitatus, ad Calypfonem in Insulam Ogygiam peruenit. Cum demum Phæaciæ appropinquarer, concitata à Neptuno propter Polyphemum filium,cuiVlysses vnicum quem habebat oculum effoderat horrifica tempestate, & diffracta naui, ipse tabula à Leucothoe suppeditata in litrus enatauit, nudusą; inter arentia arborum folia delituit:donec à Nausicaa Alcinoi regis filia vestein accepit,& Mineruæ opera in vrbem progressus , illic nauibus , & fociis instructus, tandem aliquando in Ithaca patria diutiffimè & ardentiflimè exoptata est exposirus,& habitu mendici ţectus domum venit, procosq; orco demisit. Hæc omnia, & plura facundè, & venuftè Homerus in Odyssea, ob quæ em illum non immeritò his epithetis, Tangoφρων, πολυήλαιο, πολυλίμων ornauit. Ηoratio epist. 2. lib. 1. patiens dicitur. Eius mi. serias, ac labores cum suis comparat Ouid.1. Trift. eleg. 4. & 4.de Ponto eleg. 10. Recensent earum bonam partem Achæmenides, & Macareus,eius quondam comites,lib.14. Nec

quæ hero

non

[ocr errors][merged small]

non Tibullus lib.4. ad Messallam. Prædicatur eiusdem tolerantia à nostro locis pluribus.

Veruntamen cum tolerantia noftrorum martyrũ quid tandem componere possumus? Valde idonea huic ioco sunt, quæ lego apud Minutium in Octauio. Quam pulchrum spectaculum deo, cum Chriftianus cum dolore congreditur : cum aduerfum minas, o supplicia, & tormenta componitur: cum ftrepitum mortis , o tormenta carnificis irridens infultat : cum libertatem fuam aduersum rem ges o principes erigit: foli deo cuius est, cedit: cum triumphator evičtor ipsi

, qui aduerfum fe fententiam insultar? De antiquis item sanctis

Paulus ad Heb. 11. Aly diftenti sunt ; alij ludibria; @verbera experti, infuper ca vincula cu carceres : lapidari sunt,

fecti funt, tentati funt, & quæ sequuntur.

Patriæ charitas. De amore erga patriam præclarè his ipsis verbis 1. de Offic. M. Tullius. Sed cum omnid ratione , animog Luftraueris, omnium focietatum nulla eftgrauior, nulla carior, quam ea , quæ cum repub. est vnicuique nofirûm. Cari sunt parentes, cari liberi,propinqui , familiares: fed omnes omnium caritates

patris vna complexa eft:pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, fi ei fit profuturus? Hanc fententiam expliçare quodammodo, & illuminare Valerius vis detur voluisse.cum cap. 6. lib. s. ita præfatur.

Patris

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Patriæ maieftati etiam illa,qua deorü numinibus aquas tur,auctoritas parèntū vires suas fubiecit:fraterna quoque charitas æquo animo, aclibenti cedir,

fumma quidem ratione. Quia euersa domo intentatus reipub.ftatus manere poteft: urbis ruina penates omnium secum trahat neceffe eft. Verùm quid attinet verbis ifta comple&ti? Quorum tanta vis eft, vt aliqui ea falucis fue impendio teftati

fint. GENVTIV SCIPPV s Prætor ab hofte victor redibat. Ingressuro portam vrbis derepente cornua è capite emerserunt. Consultis extis respondit aruspex, fi intrasset, vrbemRegem Romanorum futurum. Ille regnum pro tyrannide ducens ac fugiens,&ciues suos libertatem agitare malens, propter patriam sese patria voluntario exilio priuauit. lib. 15. Valer. lib. 5. cap.6.

ORIONIS,seu ECHIONISThebani filiæ duę, pro patsia, ex ficcitate nimia fame laborante lese in piaculare sacrificium iugulandas obtulerunt.lib.13.Hoc exemplum Curtij,Deciorū, & Codri facinoribus, qui patriæ vitam & fanguinem suum largiti sunt, nihil cedit. De illis Valer, lib. & cap. eodem.

Patrocinium innocentiæ. Patronum, ac defensorem innocentū augųftiorem, meliorem, potentioré ego quidé præ

ter deum

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ter deum scio neminem: qui se inuocari iubet
in die tribulationis. Et addit, erwam te, o hono-
rificabis me. Annon eruit Ioseph. de carcere, in
quem
illum

nupta impudica coniecerat? Alnon Susannam de lapidibus, quibus ob affitū adulterij crimen iam iam debebatobrui?Et Petrum Apostolum nonne eruit de manu Herodis, com de omni exspectatione plebis Iucleorum Genef.41. Daniel. 13. Actor. 1 2.

CLAVDIA Veftalis cum elegantiore culto incederet, polluto corpore florem amifliffe credita est ? Vbi enim

comptus

& ornatus ex quifitior, ibi persæpe mens impudicior. Vbi impudicus animus, ibi raro manet pudicum corpus.

Sed mater deûm, cuius Romam adue. cta nauis in arenis ad ripam Tiberis hærebat, facile ab illa ad terram pertracta exiguo fune; vt ait Ouid. 2. Fastor. omni cam suspicine ab. foluit.

Perfidiai
Perfidus eft qui non seruat, qui violat fidem.
Cic. 1. Philipp. Dextræ,quæ

fidei testes esse solebanty perfidia funt fcelere violate.

BATTV s Melitæ rex, vetus Didonis, & Annæ sororum hofpes ipfamAnnam Carthagine,post germanæ obitum profugientem amicè recepit. Poft, Pygmalionis , eiufdem pro

fugæ

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

. Fait.

fugæ fratris potentiam,vt ne quid hospitis fuæ caufla ipse pateretur, metuens, tertio demum anno bonæ fæminæ hofpitium renunciauit. 3.

CERCOPEs populi fraudulenti & periuri à loue in fimias sunt transmutati. libro 14. Ibidem lepida simiarum Wetu WONO.

I A son in Medeam se perfidum exhibuit lib.7. Lege ejus ad illum exprobatoriam epistolam, heroid. XII.

LA OM E DON rex Troiæ Neptuno, & Apollini, cum illi pactione auri facta vrbis mænia ædificassent, promissum negauit, & ad • scelus perfidię periurium adiecit.Idem Herculi fecit, cui equos promiserat. Verum vtroque tempore acerbiffimis casibus est exercitus. Primò, Neptunus diluuio miscuit omnia. Altero Hercules Troiam expugnauit.lib. 11.

MEDE A Peliæ filiabus receperat, se ipsarum patrem ad annos iuueniles reducturam. Inde cum per fpeciem emittendi sanguinis vetuli; senex ab ipsis filiabus consauciatus, atq; ita interfectus esset, à fuga salutem petiuit.

PARIDIS quoque fatum in Helenam, hospitisMenelai cõiugem perfidię adscribitur. Horat. Ode is. lib.i. Paftor cum traheret per freta náuibus

Iden

lib.7.

« AnteriorContinua »