Imatges de pàgina
PDF
EPUB

uis eorum genus in medium afferre. Quis enim dubitare potest, Iouem miris modis exarfiffe, cum gigantum extructas ad fiderà moles diffpauit, & eosdem fulmine tactos exanimauit? Diananı æquè, cuin in facrificiis abOeneo præterita, aprum Calydonium ad fegetes corrumpendas induxit. Præterea Latonam, cum Nioben vfque adeo fuperbientem, ipsamque pro nihilo putantem vidit: & vt se vltum iret, eiusdem tot liberos, iaculis filiorum fuorume medio sustulit, cumýue agricolas, se aquam è ftagno, in summa siti bibere cum verborum contumeliis prohibentes in ranas abire iussit. Atqui hæc, & horum non dissimilia iam prolata sunt. Adde his, lunonemin Latonam pellicem exarfiffe vehemencisiinè: fiquidem e am, quamuis vterum ferentem, nullo loco pas fa eft consistere. lib.6. Propter pellicatuna quoque

fæuiflimam pestilentiam in Ægina inlula excitauit. Iam verò fi huius mali curandirationem optamus, maximum'renredium iræ est mora. Nocab illa pete imitio vtignofiat, fed ueiutacet: desoriei fiexfpe&tat : ner vniuerfam illam tentaueris toltere: grapes habet impetus primos , tota vincetur, dum partibus carpitur. Seneca de ira lib. 1. c. 8. Iram Plato neruos animi cognominauit, qui intenderentur acerbitate, & laxarcntur manfuetudine,

Magica

[ocr errors]

M.

Magicæ artes".
IR CE Solis filia, nobilis venefica, cara

minibusque, & herbis potens, hortante
inuidia monstruosè Scyllam immutauit, &
Vlyllis comites, à duce loca illa exploratum
missos, oblata potione variis è rebus commi-
sta, diuersi generis bestias induere coegit. libro
14. De hac, & Medea Propertius libro 2,
elegia 2.
Seu mihi Circeo pereundum eft gramine , fiue
Colchis Colchiacis urat ahena

focis

. MEDEA suis artibus Iafoni vellus aureum curauit Æfoni eius patri iam longæuo iuuentutem reftituit. Quam eandem gratiam, & Liberi nutricibus iam vetulis præstitit, libe ro septimo.

Malum pro bono redditume. LARAM Nympham, quod Iunoni amo: res louis, & adulteria indicaret, Iupiter vsura linguæ fpoliauit, atque inde Muta est nominata. Faft. 2. At noftræ leges, noftrorumque hominum exempla bonum pro malo reddere, feu vincere in bono malum iubent, Sed quotusquisq; mala fua, in corporis præfertim

K2 voluptas

[ocr errors]
[ocr errors]

voluptatibus, pro malis ducit?

Mendacium punitums.
Corvus à Phæbo loui sacrificaturo iussus
aquam in cratere afferre, vt eft Fast. 2. ad ficum
hæfit,donec grosli maturescerent. Deinde fer-
pentem correptum, tanquam cauffam moræ,
quod aquas obsedisset, attulit; & abfentiae dius
turnæ culpárn mendacio cumulauit. Quare
Phæbus hac eum pæna condemnauit, quæ
• fequitur.
At tibi cum la&tens harebit in arbore ficus,

Denullo gelida fonte bibaytur aqua.
Dixit, & antiqui monimenta perennia facti
Anguis, auis, crater fidera iuncta manent.
Mitis animus, & à cæde ab-

horrens.
NVMÆ Pompilij ingenium placidum, &
natura ad officia humanitatis propensiflimum
vel inde elucet, quod Iouem de procuratione
.crebrorum fulminum percunctans, cuius sen-
tentiam decædendo capite non semelin aliam,
ac mitioremy tráxit, quo humano sanguini par-
-ceret. Itaque Iuppiter non potuit, quin ipsum
de hac lenitate laudaret. Clarius hoc ex verfi-
ibus ipsis discas, qui sunt 3. Fast.
Cade caput dixi : cuirexparebimins, inquit,

Cedenda

Cedenda est hortis eruta cepa meis

. Addidit hic, hominis:firmes,aitille,capillos

. Poftular hicanimam, cui Numa, piscis

, ait. Rifie:chis

, inquit, facito mea di&ta procures, O vir colloquio non abigende Deum. Domitianus inter primordia imperij sui vsa que adeo ab omnicæde abhorrebat, vt absente adhuc patre, recordatus Virgilij versum, Impia quam cæfis gens eft epulara iuuencis, edicere destinauerit, ne boues immolarentur. Sueton. cap. 9.

Antoninus Bassianus Seueri filius puer adhuc, - fi quando feris obiectos videret, fcbat , aut

oculos auertebat : quod populo perquam amabile fuit. Spartian. in Caracalla. Alphonsusrex Neapolis; & Siciliæ cum obfidione Caietam premeret, & puerorum mulierumque turba, vtpote vello inutilis eiiceretur, auctores ei quidam fuerunt, vt oppidanis minaretur, ni fe dederent, imbellem illam multitudinem trucidaturum. Refpondit rex , totum regnum Neapolitanum non tanti fibi effe, vt tali immánitate victoria potiri vellet. Confestim ago mini vt parceretur edixit , & in proximis vrbi. :

bus hofpicalem in modum haberi iussit. Vicit 1

Caietanos tanta clementia fpectantes de mei nibus & rei exitum cum lacrymis exspectan

tes. Quare continuo deditionem fecerunt,

[blocks in formation]

Musica Ad commendandam musici cantus vim, & fuauitatem poëtæ fingunt Orpheum lyra sua feras, arbores, faxa ad le pertrahere, & fiumina fiftere. lib. 1o. vbi inducitur femet hac ratione consolari super charislima vxore Euz. rydice, indigna morte fibi prærepta.4. Trist.:. Cum traheret Gluas Orpheus,o dura canendo

Saxa, bis amiffa coniuge meftus erat, Sed Arionis item musici, à delphino trans as quas pelagi gestati, & dulcedine illa soni vehementer demulso fabula pulchrè descripta legitur. Fast. 2. ab eo loco, Nomen Arionium sia culas impleuerat vndas, &c. Laudes Musicæ pera fequitur Athenæuslib. 14. cap. 10. &11.

Mutabiles in varias formas, ACHE LOVs se pugnantem cum Hercu. les in anguem, & in taurum versum affirmat. libros.

Metra Erisichthonis filia à Neptapo po"testatem varias figuras induendi nacta eft. Mutata eft in pifcatorem. Item. Nunc equa, nunc ales, modo bos, modò cerums abibar. libros. vnde orta fabula , & prouerbium, Mutabilior Metra Erlichthonis. Chiliadas confulca

PERI

« AnteriorContinua »