Imatges de pàgina
PDF
EPUB

3

PERDI X adolescens circinum, & ferram haud sine ingenij follertia excogitare potuit,

lib. 8.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Thing

Ingratus animus'.
Ad vituperationem huius vitij nihil maius
dici poteft, quam quod prouerbio fertur, dixe-
ris mala omnia, si ingratum dixeris

. Perfæ, vt auctor
eft Xenophon 1. de vita Cyri, ingratitudinis
crimen maximè odcrant, & in ingratos seuerif
.fimè animaduertebant. Lege emblema Alciati
XLIV. cum Claudio Minoë.

HIPPOMÈNES Atalantæ coniugium Vene-
ris subsidio adeptus, nulla re benè meritæ gra-
tias retulit. Quare illius iram postea sensit. lib.
10: Metamorphofin in belluam expertus.

IA son beneficio Medex certissima discri-
mina declinarat, & vellus aureum obtinuerat,
Nihilominus coniugium cum ea initum tan-
dem discidit, & Creufäm Creonte Corinthio,
rum rege natum in thalamum afciuit. libro 7
Propert. lib. 2. eleg. 21.
Colchida fic hospes quondam decepit Iafon,

Eiecta est, tenuit namá Creusa domum.

PARIS, Priami filius munificè à Menelao, rege Spartano, eodemá; paterno hospite habi

tus,malè gratias rependit. Vxorem quippe eius die Helenam secum abduxit: inde bellum decen

nale

DIL

nale exortum, & columen florentis Afiæ Trow ia occidit. lib. 1 2. De raptu Helenæ poëma trium librorum, non incuitum composuit Franciscus Sfrondatus. Illud Coluthi Thebani non runt omnes, qui græcè norunt.

THESEVs Ariadnam Minois filiam, cuius ope è Labyrintho euaserat, coniugij fide obstricta, in insula Dia, dum somnum caperet, turpiter abnauigans deseruit. lib.s. Quam Bacchus duxit. Faft.

3.
lam bene periuro mutarat coniuge Bacchum,
Qua dedit ingrato fila regenda viro

. Ingratissimus eft Alexander M. qui Hellanices nutricis suæ filium Clitum; ingratissimus Popilius, qui M. Tullium, à quo parricidii reus fuerat defensus, morte multauit,

Inhospitalitas'. InhospitalitasCiceroni Tuscul.4.eft opinio vea hemens, valde fugiendum effe hofpitem, eag inhærens, ac penitus infita

. Ex qua definitione inhospitales vix hominis nomen mereri, cum sintinhuma. nissimi, apertum est fatis,

ATLAS Mauritaniæ rex, fremebundus Per. seum hofpitio exclusit. Qui cáput Medusæ anguigerum proferens , eum in montem ingentem conuertit. lib. 4. PHRYG11 quidam Iouem, & Mercurium

hospita

1

120

[ocr errors]

$

In hospitalem in modum accipere, & curare de

trectarunt. Quapropter & vicus corum inla. cum, deorum voluntate euafit. lib.8.

Innocentia punita .. In vniuersa historia omnium gentium nullum manifeftius, & notatu dignius exemplum habemus punitæ, & immaniter punitæ innocentiæ, quam in pueris Bethleemitis, ab Herom de cyranno , dum vnum perdere cupit, magno numero perditis. De qua cæde multa recor

. dor à me dicta in dialogis. Extat Bafilij Seleuciæ Episcopi disertiflima super eadem iugulatione, & matrum comploratione oratio. Cum ifta bellua Pharaonem coniunge, qui Hebræis mandauit, vt quotquot generarent masculos, Itatim in Aumen abiicerent. Exod. 1. His ad. iunge à Medea matre occisos liberos. lib.7.

CLEARCHVS infans ab Achamante patre furiis correpto elisus est. libro 4. Nihil item sceleris aduersus Phædram nouercam admise. rat ab omni Venere alienissimus adolescês Hippolytus, & tamen crudeli morte sublatus elt, I. 15. Itys puer innoxius à Progne matre eft in frusta concisus.l.6.Lichas famulus Deianirę,qa vestem illam pestiferam Herculi,iussu Doming attulerat, qualem esse nesciebat, ab eodem in mare proximum eft abiectus,lib.9.Orythus,&

re

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Caram.

[ocr errors]

Carambis à Phineo

patre,

incitante nouerca, luminibus exuti sunt, lib. 7. Nihil fecerat Dæ, dalo Perdix, quamobrem illum de arce detur, baret, nifi quod ingenio suo vsus erat, libro 8. Sic Polydorus puer Priami filius àPolymnestore Thracum rege, nihil commeritus neci datur. lib. 13. O Deum immortalem, quantam copiam exemplorum exhibitæ crudelitatis aduersus innocentiam in Gallia, Anglia, Belgica, etiam noftra štas ; hæcinquam nostra ætas ferrea pertulit?

inuidia. Si paulo attentius nobiscum cogitemus, nullum vitium non afferre aliquid voluptatis, deprehendemus. Sola inuidia semper mæsta est, seque ipsam tabefacit, & consumit. Sed hocin alçerius bonis.Nam in alienis malis gaudium fentit. Proinde Ouid. lib. 2. in eius de. scriptione. Risus abeft, nifi quem vifi fecere dolores.

DADA.LV's, quod ante posuimus , Perdici, quamuis fororis suæ filio, ob inuidiam vtilislimorum inuentorum, vitam, quod in fe fuit, adimere conatuselt. lib.8. Arq; vt Dædalus Perdicis, fic Zoilus Homeri ingenio, & præftantiæ in condendis carminibus inuidit, nomeng; suum deterrimo vitio celebre apud po. steros effecit. Contrà Xenophon, cum Thu

cydidis

cydidis libros adid vsque tempus latentes poffét subducere, eius gloriæ fauens etiam, primus publicauit. Laert.

Lyncvs Scytharum rex, non ferens gloriam Triptolemi, cui Ceres frumenti fationem homines docendi munus commiserat. lib. ;.

Barbarus inuidit: tantiĝ, vt muneris auctor
ipfe fit, hofpitio recipit, somnog grauatum

Aggrediturferro. Conantem figere pectus
Lynca Ceres fecit:rursusg per aëra iußir.
Mopsopium iuuenem sacros agitare iugales

.
Sic qui Apollinem prouocarunt, vt Pan, &
Marsyas, & quæ se ob pulchritudinem fupra
deas extulerunt, quid nifi illis laudem inuidif-
fe dicendi funt ? Quod nobis è facris litteris
conftat, primum omnium diabolum ifta con-
tagio occupauit, cuius inuidia intrauit mors in or-
bem terrarum, Ab eo in Cainum, Adami primo-
genitum tranfiuit.

Ira vehemens. Huius vitij exempla producere haud ita necesse est, cum ex iis,quæ de Crudelitate, Dolore immoderato , alibi producta sunt, & ex aliis insuper capitibus fatis qucant intelligi. Nec nos propositum habemus quotquot ex, empla in hisce libris Transformationum reperiuntur quantumuis minuta , secundum quod

K uis

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »