Imatges de pàgina
PDF
EPUB

øt suamet quoq; membra deuorarec.lib.s.De{criptio tam eft elegans, ingeniosa, &copiofa,vt huiuscemodi epularum esuritori in ceenam qucat sufficere.

LYCAO N rex, parum credens Iouem esse deum, immò eius diuinitatem aspernatus, populumq; precibus

venerantem irridens, nocteque somno pressum interficere studens, obfidem Molossum mactat, eumque partim coetū, partim assum-Ioui , explorabundus infert. Fulmine domus fubitò conflagrat, & infidiatorlupum induit, ac, rus profugit. lib. 1. Hoc scelus etiam impietati, perfidiæ, in hospitalitati,immanitatique adscribendum est.

MINEID ES Thebanæ,forores, Bacchum floccipendentes , vespertiliones factæ sunt.

[ocr errors]

lib.4.

NAIADES quod folæ Acheloo non facrificassent,in infulas Echinadas tranfierunt. lib.8. Quomodo infulæ efficiantur, & hîc res natu. ralis ad fabulam transferatur, lege Sabini interpretationem phyficam.

NIOBE in filiorum suorum multitudine Latonæ contemptrix, pænas graues fuscepit. lib.6. Tangit Propert. lib. 2. eleg. 20. Nec tantum Niobebis sex ad busta superba folliciso lacrymans depluit à Sypilo

. OEN I v s rex in primitiarum sacrificio Dis

[ocr errors]

nam

nam de industria pręteriit.Quæ aprum vaftillimum agro eius vastando immifit. Nec tamen ille deam floccipendere cesfauit. lib. 8.

PENTH EVs Thebarum rex Tirefiam vatem,Bacchumģ;& sacra eius pertinaciter fpreuit. Quem poltea per furorem mater, &materrera in facris illis Bacchicis, dilaniarunt. lib. 3. vbi hocei dat epithecon, contemptor superûm Pentheus. Et Virgil. in 7. Mezentio Etruscorum regi, contemptor diuum.

PHRYGIORVM quorundam, Iouem & Mercurium hospites accipere ex cótemptu nolenüumi vicus ab iis in lacum eft conuersus lib.8.

PIERIDES deos omnes, & Mufas despicatui habebát, quas & cantu suo irridebant. Quamobrem in picas cesserunt. lib. 5. Auis garrula, cantus expers est pica. Tales fuerunt obtrectatores poëtarum, Homeri Zoilus, Virgilii Bauius,& Mæuius, Ciceronis graculi quidam, nu

per naci.

PROP@Tides ob nec agnitum , & defpcctum Veneris numen atrocius múltatæ sunt. lib.io. TYRRHEN I n'aurę Bacchum nihili facien

s, delphinum corpora induti, in maresaliesunt. lib.3. Propert. lib.3, eleg. 16. Curuáque Thyrrhenos delphinum corpora nautas Iti vada pampinéa desiluiffe rase.

Deorum

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Deorum discordiæ, & factiones'.

Nufquam fanè has melius atq; fusius expli-
catas videre licet, quam apud Homerum, non
minus atque Herodotum, magis etiam, nempe
vt poëtam, innumerabiles fabulas contexenté.
Alij fiquidem Gręcorum,alij Troianorum par-
tibus fauent. Et hic, aut hæcistum; ille, aut illa
alium authominem,aut heroëm fouent, ac tu.
entur. Rixantur etiam inter fe, & ftudia incon-
traria incerti scinduntur; perinde vt ignobile
vulgus apud Virgilium. Quod diuina maieftate
indignissimū esse quis dubitet:Sed est hoc quo-
que vnum de humanis, quę ad deos gentiâ poë-
tarum ille deus transtulit;dissensiones inquam,
& discordiæ. Cætera perfequitur gentilium su-
perstitionum exagitator feueriflimusArnobius -
lib.7.Oftendit & Tertull. quàm indignè &ri-
diculè poëtę Homerum fecuti,de dijs antiquo.
rum fabulati fint, Apolog.c.14.Reperiuntur &
in Metamorphosi horû dissidiorum nonnulla
vestigia.Eleg.porro 2. Trist.i.ecce quid scribati

Sæpe premente deo fert deus alteropem.
Mulciber in Troiami, pro Troiaftabat Apollo:

Aequa Venus Teucris, Pallas iniqua fuit:
oderat Aeneam

propior Saturnia Turno: ille tamen Veneris numine tutus erat. Såpe ferox cautum petyt Neptunus vlyfsem:

H Eripuis

[ocr errors][ocr errors]

Eripuit Patruo fæpe Minerua fua.
Dij consultirebus incertis, & duris.

In sanctis fcripturis toties legimus, vbiquid incidiffet , quod dubium haberet euentum, quodq; non facilè expediri,& explicari poffer, fuiffe consultū dominum. Rectè, Dominus enim nouit omnia antequam fiant, eu ipfius eft confifilium.Ad eum pro oraculo accurrendum, poë. tarum quoque historicorumque profanorum exemplis monemur innumeris.

CADMVS Agenoris Phænicum regis filius, à patre iussus Europam fororem quæritare, & domum, nisi ea inuenta, non redire, quoniam nusquam locorum inueniebat, Phæbi oraculum, vbinam sedem figeret, consuluit lib.

Devcalion& Pyrrha cóiuges,pręter se totum genus humanum eluuione delerūcernentes,magno,& pio dolore affecti, Themidem fatidicam deam interrogatum vadunt, quo pacto homines reparari queant. Refpondit dea, vthabes lib. I.

NvM A M fuisse virum religiofifsimum, & in populo fuo ad religionis officia, deorumque merum instituendum diligentissimū, ex historia Romana didicimus. Sed cum metus ille delcendere ad animos fine aliquo cömento miraquli nõ pollet,inquitLiuius simulatsibicũEge

3.

ria cons

[ocr errors]

rfa congressus nocturnos effe: eius se monitu quæ acceptissima dijs essent facra instituere:faa cerdotes suos cuiq; deorü præficere. Eade Halicarnaff. 1.2. Valer.1.1.c.2. Cic. 1. de legib.Vide i s. Meram.idem 3.Faft.coniugem Numæ,& confiliariam ait fuisse.Cum aliquando fulmina plurima cecidissent, vnde eorũ expiatione difceret,abEgeria quoq; doctus est, ex Pico &Fauno scilicet. Sed hęcsimulata, & ficta funt.Nam fi veritatem, quam nos cælefti munere à maioribus percepimus,spectare volumus , certè Sabinus ille rex , vt scriptū à Lactantio lib.i.cap. 22.apud Romanos vanitatum auctor, conftitutor fun it: qui maximè hominū animos rudes,& imperitos nos wis firperstitionibus implicauit: quod vt faceret aliqua cum auctoritate , fimulauit cum dea Egeria nocturnos habere congressus. Erat quedāfpelunca in neimore

Aricino, vnde riuus perenni fonte manabat. Huc remotis arbia tris fe inferre cösueuerat, vt mētiri posset monitu dea ingis ca facrå populo

fe tradere, qua acceptißima dys efsent.videlicet aftutiã Minois voluit imitari,qui fe in ana trú louis recondebat, ibi diu moratus tanquã leges fibi à loue traditas afferebat; vt homines ad parendum nork modo imperio, sed etiam religione constringeret.

Dij ex hominibus ob merita. Quomodo,& quas ob causas homines paulatim deorī nomē, & honores apud pofteros ad

H2

epti

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »