Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

τοίς οίς πάροιθε συμβαλων ναυαγίους,
έμοιγ' έδειξεν ασφαλή τύχης οδόν.-
και τούδε πρώτον συμφοράν, δι' ών τ' έφυ,
σκοπεϊν λέγω, στυγείν δε φιλοτίμους τρόπους
εύτοι γαρ, ουδέν άλλο, δαιμόνας θρόνων
τους πρόσθεν εξέστησαν, ουρανού γένος
πώς oύν ποτ' άνθρωπός γε, και θεού

, περ

ων είκασμα, τώνδ' όναιτ' άν και ύστερον δ' αεί τίμα φίλων σεαυτόν ήν δ' εχθρός της και, εσθλοίσιν αντάμειψον ου γάρ άργυρος φίλους ποιήσει της αληθείας πλέον. αεί δε χειρί πρόσφες' ησύχους τρόπους, όπως άλύξεις τον κακόγλωσσον φθόνον. δεινών δε μηδέν έντρέπου, δίκαιος ών. όσαν ποιής δε, πάνθ' υπέρ πάτρας ποίει, θεού τ', αληθούς τ' ήν δ' άρ' έκ τούτων πέσης, Θεώ τ' άρεστος και βροτοίς αγνός θανεϊ. βασιλεί δ' άμυνον.-νύν δε μ' εις δόμους άγε και τήνδε δέλτον χειρός έξ έμής λάβει έχει δέ τάμα χρήματεγγεγραμμένα βασιλεϊ δ' έγω ταύθ', ούπερ εξεδεξάμην, εις τουλάχιστον, επιγράφω. μόνον δέ μοι πάρεστιν ιερού τούδε περιβολή πέπλου, ή τευσεβής φρήντάλλα δ' ουκ έτ' έστι μου. φεύ. Κρομύελλε φίλτατ', ει γαρ, ήν εμώ χάριν βασιλεϊ ποτ' είχον, τήνδε και σμικρον μέρος θεώ προσεθέμην· ου γαρ εν γήρα ποτ' αν γυμνόν μ' αφήκε τοϊς έμούς εναντίοις.

GUL. SIDNEY WALKER,

[ocr errors]

1818.

TRIN. COLL. SCHOL,

ADVERSARIA LITERARIA.

No. XVIII.

THE ANIGMA, by Lord Byron. 'Twas whisper'd in Heaven, and mutter'd in Hell, And Echo caught softly the words as they fell : In the confines of Earth'twas permitted to rest, And the depths of the ocean its presence confess’d. It was seen in the lightning, and heard in the thunder; 'Twill be found in the spheres when all riven asunder:

It was given to man with his earliest breath,
It assists at his birth, and attends him in death ;
Presides o'er his happiness, honor, and health,
Is the prop of his house, and the end of his wealth;
It begins every hope, every wish it must bound;
And tho' unassuming, with Monarchs is crown'd.
In the heaps of the miser 'tis hoarded with care,
But is sure to be lost in the prodigal heir.
Without it the soldier and sailor may roam ;
But woe to the wretch that expels it from home.
In the whispers of conscience its voice will be found,
Nor e'er in the whirlwind of passion be drown'd:
It softens the heart, and tho' deaf be the ear,
It will make it acutely and instantly hear.
But in shades let it rest, like an elegant flower
Oh! breathe on it softly-it dies in an hour !

Letter by Doctor Johnson, not published in any

Collection of his Works. The « Archæological Dictionary; or, Classical Antiquities of the Jews, Greeks, and Romans,” a very valuable work, written by

a the Rev. T. Wilson, late Master of the Free Grammar School, at Clitheroe, in Lancashire, was originally dedicated to the celebrated Doctor Johnson. The dedication was drawn up in the form of an epistle, and being forwarded to him with a copy of the volume, the following is the reply which was sent by that Colossus of English literature. It was printed in the second edition of the dictionary: and having, through the negligence of the booksellers, lost its place in the subsequent ones, it is to this that we attribute its never having been noticed by the editors of Johnson's Works.

Letter by Dr. Johnson to the Rev. T. Wilson. Reverend Sir, That I have so long omitted to return you thanks for the honor conferred upon me by your dedication, I entreat you, with great earnestness, not to consider as more faulty than it is. A

very importunate and oppressive disorder has, for some time, debarred me from the pleasures, and obstructed me in the duties of life. The esteem and kindness of wise and good men is one of the last pleasures which I can be content to lose; and gratitude to those from whom this pleasure is received, is a duty of which I hope never to reproach myself with the final neglect.

I therefore now return you thanks for the notice which I have received from you, and which I consider as giving to my name not only more bulk, but more weight not only as extending its superficies, but as encreasing its value.

Your book was evidently wanted, and will, 1 hope, find its way into the schools, to which, however, I do not mean to confine it; for no man has so much skill in ancient rites and practices as not to want it.

As I suppose myself to owe part of your kindness to my excellent friend Doctor Patten, he has, likewise, a just claim to my acknowledgments, which I hope you, Sir, will transmit.

There will soon appear a new edition of my Poetical Biography. If you will accept of a copy to keep me in mind, be pleased to let me know how it may be conveniently conveyed to you. The present is small, but it is given with good-will, by,

Reverend Sir,
Your most obliged and most humble Sercant,

SAMUEL JOHNSON.

Bolt-Court, Fleet-Street, London,

December 31, 1782.

To the Rev. Thomas Wilson,

Clitheroe,

Lancashire.

Two Letters of Evelyn to Dr. R. BENTLEY.

I. Worthy D', You have under your hands something of Mr. Woiton, whilst he has been so kind as to offer me his help in looking over the typographical and other faults escaped in the last impression of the Silva, which I am most earnestly calld upon to reprint. The copy, which

, I frankly gave about 30 years since to Allestry, is now in the hands of Chiswell and your namesake Mr. Bentley, (Booksellers), who have sold off three impressions, and are now impatient for the fourth; and it having been no unprofitable copy to them, I had promised some considerable improvements to it, upon condition of

:

letting Ben: Tooke (for whom I have a particular kindnesse) into a share. This, tho' with reluctancy, they at last consented to. I

. will endeavour to render it with advantage, and have ambition enough to wish, that since it is a Folio, & of so popular and usefull a subject as has procured it some reputation, it might have the honor to beare the character of Dr. Bentley's new Imprimerie, which, I presume, the proprietors will be as prowd of as my selfe. To the reproch of Place, who made so many difficulties about my Booke of Architecture, as you well know, I have however made very considerable additions to that Treatise, as far as concernes my part, & meane to dedicate it to Sr Christopher Wren, his Matic Surveyor & Intendent of his Buildings, as I did the other part to Sr J. Denham his predecesser, but infinitely inferior to his Suc

I confesse I am foolishly fond of these & other rustications, which had ben my sweete diuersions during the dayes of destruction and devastation both of Woods and Buildings, whilst the Rebellion lasted so long in this Nation : and the kind receptions my Bookes have found makes me the more willing to give them my last hand: sorry in the meane time for all my other aberrations in pretending to meddle with things beyond my Talent et extra oleo : but enough of this.

Wotton, 20 Jany 1696-7.

cessor.

II. Worthy Dr: Tho'I made hast out of town, and had so little time to spend after we parted, I was yet resolv'd not to neglect the province which I undertook, as far as I had any interest in Šr Ed: Seymour, whom I found at his house, & had full scope of discourse with. I told him I came not to petition the revival of an old title, or the unsettlement of an estate, so often of late interrupting our late Parliaments, but to fix and settle a publiq benefit' tliat would be of greate and universal good & glory to the whole nation. This (with y' paper) he very kindly and obligingly receiv’d, & that he would contribute all the assistance that lay in his power, whenever it should come to the house. To send you notice of this, I thought might be much more acceptable to you than to acquaint you that we are full of company, & already enter'd into a most dissolute course of eating and indulging, according to the mode of antient English hospitality; by which meanes I shall now & then have opportunity of recom'ending the noble designe you are intent upon, and therefore wish I had

* The New Library to be built in St. James's Park.

some more of the printed proposals to disperse. Sr Cyril Wyche,
who accompanied me hither, is altogether transported with it, and
thinks the project so discreetly contriv'd, that it cannot miscarry.
Here is Di Fuller with his spouse. The D' gave us a sermon this
morning in an elegant and trim discourse on the 39. Psalm, which
I find had ben prepar'd for the court, & fitter for that audience
than our poore country churches. After this you will not expect
much intelligence from hence, tho' I shall every day long to
heare of ye progresse you make in this glorious enterprize, to which
1
augure all successe and prosperity, and am

Worthy D' yi &c.
Wotton, 25 Dec. 1697.

a

Translation of a Passage in Tacitus, by the late Mr.

Pitt. A GENTLEMAN once observed in the presence of Mr. Pitt, that Murphy had totally failed in his translation of a beautiful passage in the Dialogue on Oratory; but that he did not himself see how the words could in English be expressed as concisely as in the original.

Magna eloquentia, sicut flamma, materia alitur, motibus excitatur, et urendo clarescit.” Oh! yes ;" said Mr. Piti, “ I would translate them thus : It is with great eloquence as with a flame. quires fuel to feed it, motion to excite it, and it brightens as it burns.”

[ocr errors]

On a peculiar Signification of the words déuas and colch.

In consequence of being at present engaged in translating into English the Commentaries of Proclus on the Timæus of Plato, and ineeting in page 99 with the following Orphic line,

Των πάντων δε δέμας είχεν ενί γαστέρι κοίλη, it occurred to me that Aristotle, also, in the second Book of his Meteors, uses the word oãuse in precisely the same sense in which it is used in the above verse. For in the Orphic line, it signifies the whole : Jupiter, or the Demiurgus, of whom Orpheus is here speaking, being supposed to contain the whole of all things in himself causally prior to the production of the universe. Hence, as Proclus well observes, the Demiurgus is all things intellectually, but the world sensibly. Aristotle, likewise, speaking of the sea, says, j pèr

Å ούν αιτία ή ποιήσασα τους πρότερον οίεσθαι την θάλατταν άρχήν είναι και σώμα του παντός ύδατος, ήδ' εστί. δόξειε γαρ αν εύλογον είναι σώμα του παντός ύδατος καθάπερ και των άλλων στοιχείων εστίν ήθροισμένος όγκος,

:

« AnteriorContinua »