Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Ethereoque recens exarfit fidere limus:
Plurima cultores verfis animalia glebis
Inveniunt; & in his quedam modò cepta fub ipsu
Nafcendi fpatium; quædam imperfecta, fuifque
Trunca vident numeris: & eodem in corpore fepe
Altera pars vivit; rudis eft pars altera tellus.
Quippe,ubi temperie fumpfere humorq; calorq;
Concipiunt: & ab his oriuntur cuncta duobus.
Cuq;fit ignis aque pugnax:vapor humidus omnes
Res creat: & difcors concordia fętibus apta eft.
Ergo, ubi diluvio tellus lutulenta recenti
Solibus æthereis, altoque recanduit æftu:
Edidit innumeras fpecies, partimque figuras
Rettulit antiquas,partim nova monftra creavit.
Ila quidem nollet fed te quoq;maxime Python,
Tum genuit: populifque novis, incognite ferpés,
Terror eras; tantum fpatii de monte tenebas.
Hunc Deus arcitenens, & nunquam talibus armis

Sidere. Sole.

riendis animantibus. Vapor. Ea voxin hoc lo co fignificat exhalationem calidam.

Cultores. Agricola. Verfis. Aratro motis. Et in his, &c. Inter hæc animalia è recenti formata limo, quædam reperiunt inchoata, & informia, eo incaluit. ipfo tempore fcilicet, quo

Alto. Gravi, vehementi. Recanduit. Exarfit:acriùs

Edidit Varia peperit

incipiunt nafci: quædam animantium genera:partim & certis ca

imperfe&ta
rentia partibus.
Trunca numeris. Nondum
fuis omnibus numeris, &
partibus abfoluta. Lib.vII.
num.3.

Temperiem fumpfere. Cer-
to modo temperati funt.
Concipiunt. Producunt,
gignuntque omnia.
Cumque fit &e. Licèt ignis
& aqua inter fe pugnent:
tamen ignis humori, & a
quæ, admixtus omnia pro-
creat: ac due res contrarię,
inter fe confpirantes amica
temperie, idoneæ funt pa-

ante diluviu vifa, & ufitata partim nova, necdum co gnita. Illa. Tellus. Nollet.Genuiffe Pythonem anguem fcilicet peftiferu Novis. Recens è terra creatis.

Tantum &c. Propter vasta corporis tui mole, que totu ferè montem occupabat. Deus arcitenens. Apollo,qui arcu, & fagittis Pythonem interfecit. Python, ab illo putri ceno, unde natus eft, nomen invenit: nam Græcis eft putrefacio.

armis. Sagittis.

Gra

Ante, nifi in damis, capreifque fugacibus ufus,
Mille gravem telis, exhaufta penè pharetra
Perdidit, effufo per vulnera nigra veneno.
Neve operis famam poffet delere vetuftas:
Inftituit facros celebri certamine ludos,
Pythia perdomitæ ferpentis nomine dictos.
Hic juvenum quicunq;manu,pedibufve, rotave,
Vicerat, efculeæ capiebat frondis honorem.
Nondum laurus erat: longoque decentia crine
Tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus.

Gravem. Onuftum, vul- (fpecies quercus eft:ita dicta neratum, coopertum. quod illius glandes primis Perdidit. Peremit. hominib. efca prębuerint. Pythia. Eft generis neu- Honorem Coronam, è trius, in multitudinis nu- quercu conflatam. mero; & in accufandi cafu. Tempora &c. Caput, proliSubaudi, fefta, vel certami-xis crinibus decenter, ac na. Hæc Pythia, five Ludi venuftè ornatum Porrò Pythii celebrabantur nono quatuor apud Græcos pu quoq; anno ineunte, propè blica, & folemnia erant luurbem Delphos, circa dorum genera Olympia, menfem Aprilem.

Hic. In Pythiis, quifquis adolefcés viciffet alios,&c. Manu. Pugilatu. Armabant pugnos cæftibus, id eft, loris quibufdam, & fe invicem tundebant. Virgilium confule V. Æneid.

Pythia, Ifthmia. Nemea. Olympia, in honorem Jovis Olympii agitabantur ad urbem Olympiam. Pythia, in honorem Apollinis, & memoriam cæfi Pythonis. Ifthmia, in honorem Neptuni; Nemea, in honorem Herculis, à quo cafus leo in fylva Nemea. Vide Pindarum. à Schmidio egregiè

Pedibus. Curfu. Velocitate pedum. Rota. Curru, Equos ad metam velocius agitando. Le-illuftratum. Item Scaligege primam oden Horatii. Efculea. Quernę. Efculus, 24. 25.

rum Lib. I. Poet. cap.23.

XI V.

Phoebus à Cupidine vulneratur.

Primus amor Phoebi Daphne Peneja : quem non Sors ignara dedit: fed fæva Cupidinis ira.

Peneja. Filia Penei. Pe- niffimas perfluebat, quas neus Theffaliæ fluvius, ho- vocabant Tempe.

die Salampria, valles amæ-|

Sors ignara Cafus

for

Delius hunc, nuper victo ferpente fuperbus,
Viderat adducto flectentem cornua nervo:
Quidque tibi,lafcive puer, cum fortibus armis ?
Dixerat; ifta decent humeros geftamina noftros:
Qui dare certa ferę,dare vulnera poffumus hofti:
Qui modo peftifero tot jugera ventre prementem
Stravimus innumeris tumidum Fythona fagittis.
Tu face nefcio quos efto contentus amores
Irritare tua: nec laudes aflere noftras.

Filius huic Veneris, Figat tuus omnia, Phœbe,
Te meus arcus,ait: quantoque animalia cedunt
Cun&a Deo, tanto minor est tua gloria noftra.
Dixit: & elifo percuffis aere pennis
Impiger umbrofa Parnaffi conftitit arce:
Deque fagittifera prompfit duo tela pharetra
Diverforu operum:fugat hoc,facit illud,amorem:
Quod facit,auratum eft,& cufpide fulget acuta :
Quod fugar, obtufum eft; & habet fub arundi
ne plumbum.

fortuitus.

Delius Apollo.id nomi nis habebat ab infula maris Ægxi, Delo, in qua natus. Vide Appendicem. Serpente. Pythone.

Adductor. Arcum ita contendebat Cupido, ut adduceret, five ad fe attraheret,funem; arcum verò flecteret, id eft, curvaret, ejus partibus extremis duabus, (quæ Vates cornua vocat) ad fe mutuò accedentibus, & coeuntibus.

Quidque tibi.. dixerat. Et dixerat Cupidini:Quid tibi negotii eft cum iftis armis? Armis. Arcu & fagittis. Quorfum hæc geftas arma? non te decent, fed me; Qui dare,&c. Qui poffum feram, hoftemve, certo & non fallente jaculo vulnerare,

Jugera. Jugerum, tantùm terræ fpatium effe dicitur, quantum uno die arare par boum poteft.

Stravimus. Poftravimus, interfecimus.

Irritare. Accendere, provocare. Datur fax Cupidini. Affere.Tibi arroga. Tribus maximè artibus Apollo gloriabatur,jaculandi arte, augurandi, & medendi.

Figat &c. Eftò fanè, tuus arcus feras,homines,omnia · vulneret: at meus te vulne rabit.

Elifo. Preffo, impulfo. Percuffis. Motis, agitatis. Umbrofa arce. Nemorofo culmine.

Operum. Effe&uum. Quæ diffimilem & oppofitam vim habent.

Sub arundine. In extrema arundine,in cufpide.Habet

Hoc Deus in Nympha Peneide fixit: at illo
Lefit Apollineas trajecta per offa medullas.
Protinus alter amat: fugit altera nomen amantis,
Silvarum latebris, captivarumque ferarum
Exuviis gaudens, innuptæque æmula Phoebes.
Vitta coercebat pofitos fine lege capillos.
Multi illam petiere: illa averfata petentes,
Impatiens, experfque viri,nemora avia luftrat :
Sepe pater dixit, generum mihi filia debes:
Sæpe pater dixit, debes mihi nata nepotes.
Illa velut crimen tædas exofa jugales,
Pulchra verecundo fuffundens ora rubore,
Inque patris blandis hærens cervice lacertis,
Da mihi perpetua, genitor cariffime, dixit,
Virginitate frui; dedit hoc pater ante Dianæ.
Ille quidé obfequitur:fed te decor ifte,quod optas
Effe vetat: votoque tuo tua forma repugnat.
Phębus amat,vifęque cupit connubia Daphnes;
Quodq;cupit,fperat;fuaq;illum oracula fallunt..
Utque leves ftipule demptis adolentur ariftis:
Ut facibus fepes ardent, quas fortè viator
Vel nimis admovit, vel jam fub luce reliquit :

cufpidem plumbeam & he-
betem; alterum verò telum,
auream & acutam.
Hoc. Telum obtufum &
plumbeum.
Peneide. Daphne, Penei
filia.

Illo. Aurato & acuto.
2 Trajecta. Transfixa.
Latebris. Tria prefidia ca-
ftitatis indicantur;folitudo,
otii fuga, negle&us.orna-
mentorum, & elegantiæ.
Exuviis. Pellibus ferarum
venando captarum.
Emula. Imitatrix.
.. Phabes. Dianæ.
Expers viri. Innupta.
Tędas. Faces conjugales.
Sponfe in edes fponfi duce-
bantur præuntibus facibus.

Pater. Jupiter Dianæ conceffit, ut innupta per

maneret.

Ille quidem. Peneus,pater tuus,ò Daphne, annuit tibi, ut innupta fis; fed tua forma non patitur te effe talem," qualem cupis.

Sua oracula. Non re&è divinat. Sperat quod even turum non eft.

Stipula. Culmi aridi, & inanes.

Demptis. In horreum abditis.

Adolentur. Uruntur. x Nimis admovit Nimis propè fepes pofuit.

Sub luce. Die illucefcente. Solent viatores facibus, ne aberrent, per no&tem uti

cas

Sic Deus in flammas abiit. Fugit ocyor aura
Illa levi: neque ad hæc revocantis verba refiftit,
Nympha,precor,Penèa,mane:no infequor hoftis:
Non ego fum paftor;non hic armenta, gregefque
Horridus obfervo: nefcis, teme aria,nefcis
Quem fugias,ideòq;fugis: mihi Delphica tellus,
Et Claros,& Tenedos, Patareaque regia, fervit.
Jupiter eft genitor: per me quod eritque, fuitqs
Eftq; patet: per me concordant carmina nervis.
Certa quidem noftra eft,noftra tamen una fagitta
Certior, in vacuo quæ vulnera pectore fecit.
Inventum medicina meum eft,opiferq; per orbe
Dicor; & herbarum fubjecta potentia nobis.
Hei mihi,quod nullis amor eft medicabilisherbis
Nec profunt domino,quę profunt omnibus,artes.

eas, orto die, proiiciunt rò eft infula & urbs e regiopropè aliquam fepem, quæ ne Phrygiæ: Tenedo. facibus, non penitus extin&is ignem aliquando concipit.

Refiftit. Curfum fiftit.

Patet. Innotefcit Futura prædico: aperio præterita: præfentia declaro.

Concordant carmina ner

Incola montis. Agreftis vis. Jungo vocem fidibus. quifpiam non fum. Lyræ, & muficæ, inventor Armenta. Propriè de ma- fum. jorum pecudú multitudine Certa . Noftre quidem dicuntur, ut boum, equorú, fagittæ funt certæ, id eft, à &c. greges, de minorum;ut figno nunquam aberrant : cvium, caprarum, &c. feriunt, quodcumq;petunt: Horridus. Incaltus, im-fed illis tamen magis certa pexus. & gravis eft una, &c. Una. Nempè Cupidinis, quo læfus fum.

Delphica tellus. Delphi, urbs Phocidis, propè Par-à naffum: ubi templum celebre Apollinis.

Opifer. Opem ægris fe

rens.

Claros. Clarus, oppidum Subjecta nobis. Juris noftri Joniæ, in Afia minori, fa- ac poteftatis eft.Earum vim crum Apollini:Patara,urbs & novimus, & adhibere, Lycia, Patera. Tenedus vecum libet, poffumus.

Daphne

« AnteriorContinua »