Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

126

METAMORPHOSEON

B

LIBER QUARTUS.

SYNOPSIS.

Acchi Orgia. Mora ex albis nigra. Mineides mutata in vespertiliones. Inferi poetici. Athamas, & Ino furore corripiuntur: hac additur marinis numinibus cum filio Melicerta. Eorum comites in faxa, &aves mutantur. Cadmus Hermione in ferpentes converfi. Angues è Medufa capite nati. Atlas in montem rigefcit. Virga durantur in corallia. Perfeus Andromeden liberat.

I.

Bacchi facra contemnuntur à Minei filiabus. Semiramis in columbam mutata.

T non Alcithoe Minejas orgia cenfet

Accipienda Dei; fed adhuc temeraria Bac

chum

Progeniem negat effe Jovis; fociafque forores Impietatis habet. Feftum celebrare facerdos Immunefq;operum famulas,dominafq; fuorum, Pectora pelle tegi, crinales folvere vittas,

At non &c. Dum alię mu-| Orgia. Bacchi facra fic volieres Thebane Bacchu ve- cabantur, à voce Græca nerantur, illum fpernit Al-op", iram, furorem,fignificithoe, filia Minei, matro- cante: aut ab pyen, ewpyα, na Thebana, nec ejus facra quæ voces operari, facrifijudicat accipienda. care, facere, fonant.

Minejas. Heinfius.Minye

Sorores. Ejus forores ea

jas, fcribendum cenfet Sui- dem laborant impietate.

dam & alios fecutus, qui!

Sacerdos. Bacchi facri

carum partem Minyam ap-ficulus.
pellant. Et infra legit, Mi
nyeidas, Minyeja proles.

Operu fuori. Lanificii.v.g.
Pelle. Ferarum pellibus

3

Serta comis,manibus frondentes fumere thyrfos, Jufferat, & fævam læfi fore numinis iram Vaticinatus erat. Parent matrefque, nurusque: Telafq;calathofque, infectaque penfa reponunt: Thuraque dant, Bacchumque vocant, Bromiumque, Lyæumque,

Ignigenamque, fatumque iterùm, folumque bimatrem.

Additur his Nyfeus, indetonfufque Thyoneus, Et cum Lenxo genialis confitor uvæ,

maximè hinnulorum, & mum ex alvo ma terra: devulpium. Iis ornata Bac-inde è Jovis femore. Fabuchantes procedebant. læ occafionem hanc refert Vittas Tenias,quibus in Pomponius Mela, quod ef nodum colligantur crines. Thyrfos. Lib. III. nu.9. Nurus.Nurus,eft filii uxor. Calathos. Vafcula viminea, ciftas, ubi fufi, forfices, lana

, reponuntur.

Infecta. Imperfecta: non abfoluta.

Penfa. Penfum eft certa lane portio, quæ dabatur trahenda, & in filum torquenda.

fet natus in urbe Indię Nyfa, cui vicinus erat mons Meros, Jovi Sacer: in eoque monte fuiffet educatus. Meros autem Græcè femur fonat: μῆρος.

His Nominibus jam memoratis.

[ocr errors]

Nyfeus. Natus Nyfę. Porrò hæc nomina Nyfeus, duarum ; Eleleus trium funt duntaxat fyllabarum: Reponunt. Relinquunt. tres enim ultimæ litteræ Bromium. Græca vox,que coalefcunt in dipthongum, frementem, ac tumultuan- atque adeò fyllabam protem, fignificat: à Bpéuw, ducunt.

fremo.
Lyaum. Quafi curarum
propulfatorem à xúw, fol-

vo.

Indetonfus Intonfus, comatus. Lib.II. n.7.

Thyoneus Græca vox, quæ furiofum, & præcipitem, fignificat. Quidam

Ignigenam. Bacchum, fulmine quafi obftetricante, volunt Semelen, matrem genitum fabulæ narrant: Bacchi, vocatam quoque Ejus enim mater Semele, effe Thyonen. cum Jovem fulmine arma- Lenao. Bacchus Lenæus tum propiùs videre optaf eft di&tus, quia implet torfet, igne fulminis deflagra- cularia. Aro's, torcular, vit. Bacchum è mortue pa- cupa. Vocatur ergo Bac rentis finu eductum poetę chus ab his mulieribus Letradunt, & infutum femori næus; Item uvæ fator, & Jovis fuiffe. Inde Bimater Ny&telius: ideft præfes no diatus: & bis genitus: pri- & urnorum facrorum :

[ocr errors]

Nycteliufque, Eleleufque parens, & Jacchus, & Evam:

Et quæ prætereà per Grajas plurima gentes Nomina, Liber, habes: tibi enim inconfumpta juventas,

Tu puer æternus, tu formofiffimus alto Confpiceris cælo: tibi, cum fine cornibus adftas Virgineum caput eft: Oriens tibi victus, ad ufq; Decolor extremo qua cingitur India Gange. Penthea tu,venerande, bipenniferumq; Lycurgu, Sacrilegos mactas, Tyrrhenaque mittis in equor Corpora: tu bijugum pi&tis infignia fręnis

νυκτός, nox . & Eleleus: |dam ebrietatis violentiam: ideft hortator ad pugnam.detrahuntur ad fignifi Nihil quippe audacius e-candam modici vini hilabrio. Græcum ad-ritatem innoxiam. verbium eft, quo pugnantes Ad ufque qua &c. Usque excitabant ad rem bene ad eam regionem, quæ algerendam. luitur Gange. Tacchus. Clamofus: ia- Decolor. Fufca. *, clamor. Extremo. Ultra Gangem Evan. Sive Evius, aut E-vix quicqua norantveteres. vous, hoc eft, fortis filius. Gange. Duo fluvii nobiAderat Bacchus Jovi contra gigantes pugnanti; ac ftrenue dimicabat: cui Jupiter,, Euge, fili, inquit, fic perge. Hinc fa&a vox Evius; & Evoe quibus maximè vocibus Bacchantes utebantur. Le ge Horat. Lib.II. Ode Bacchum &c.

Et qua &c. Iftis nominibus addunt alia, Græcis ufitata.

Inconfumpta. Non fene

fcens.

[ocr errors]

les Indiam perluunt,Indus, & Ganges. Hic in finum Bengalanum evolvitur; ille in Cambojanum: Il Gange, Indo.

Penthea. Lege finem libri fuperioris.

Lycurgum. Thracię regem, qui cum bipenni vites fuc cideret, fua quoque amputavit crura. Fuit alius Lycurgus, Lacedæmoniorum rex, & legum optima rum conditor Similem huic Ovidiano locum vide VIII. Æneidos, ubi Virgi

Eternus. Pueri vultum ac venuftatem femper re-lius Herculem celebrat. tinens.

Tyrrhena &c. Nautas in Calo. Bacchus fol ab Delphinos mutas. Lib.III. antiquis effe creditus eft. num.II.

Sine cornibus Cornua Bijugum. A re&o casu bijudantur Baccho.ad indican-ges; eidem jugo jun&tarum.

[ocr errors]

Colla premis lyncum; Bacche,Satyriq;fequuntur:
Quique fenex ferula titubantes ebrius artus
Suftinet, & pando non fortiter hæret afello.
Quacumque ingrederis, clamor juvenilis, & unà
Femineæ voces, impulfaque tympana palmis,
Concavaq;æra fonant, longoque foramine buxus.
Placatus, mitifque, rogant Ifmenides adfis;
Juffaque facra colunt. Sole Mineides intus
Intempeftiva turbantes fefta Minerva,
Aut ducunt lanas, aut ftamina pollice verfant,
Aut hærent tele, famulafque laboribus urgent.
E quibus una levi deducens pollice filum,
Dum ceffant alię, commentaq; facra frequentant,
Nos quoque, quas Pallas, melior Dea, deti-
net, inquit,

Utile opus manuum vario fermone levemus:

Perque vices aliquid, quod tempora longa videri Non finat, in medium vacuas referamus ad aures.

Lyncum. Lib.III.num.11. tranfverfa inferuntur. Ex Bacche. Bacchantes,Me- utrifque tela contexitur. nades. A di Lib. VI.nu.2.

Satyri. Lib.I. n.8. Senex. Silenus, Satyrorum dux, Bacchi educator. Ferula. Canna, fcipione. Ferula eft arbuscula, cujus èramis fiunt fcipiones. Pando. Incurvo, cernuo.

Harent tela. Texunt. In

cumbunt in telam conficiendam.

E quibus. Mineidibus, Deducens filum. Quidam codices habent fufum.

Alia. Matrona Theba

Concava ara. Cymbala.næ.Sunt Alcithoes verba.

Buxus. Buxea tibia. Ifmenides. Thebanę Matrona. (Lib. III. num. 12.) Rogant ut felix, fauftufque fit a dventus tuus.

Mineides. Filiæ Minei; Al cithoe, & ejus forores. Su prà.

[ocr errors]

Intus Intrà domum claufæ.

Minerva. Lanificio, cuì

præeft Minerva.

Commenta. Fi&a, ementita; ut quidem ipfæ Mineides credunt.

Sacra. Orgia.

Pallas. Eadem ac Miverva,tele texende inventrix. Melior. Baccho. Detinet.Occupat lanificio. Opus manuum. Texendi laborem.

Levemus. Levius reddamus, hilaremus.

Ducunt. E colu trahunt. In medium referamus. NarStamina. Sunt fila lon-remus ad communem omgiora tela, quibus alia nium oble&ationem.

[ocr errors]

Di&a probant, primamq; jubent narrare, forores.
Illa, quid è multis referat (nam plurima norat)
Cogitat, & dubia eft, de te, Babylonia narret
Derceti, quam verfa, fquamis velantibus artus,
Stagna Palaeftini credunt coluiffe figurà:
An magis, ut fumptis illius filia pennis,
Extremos altis in turribus egerit annos.
Nais an ut cantu, nimiumque potentibus herbis,
Verterit in tacitos juvenilia corpora pifces;
Donec idem paffa eft. An, que poma alba ferebat,
Ut nunc nigra ferat, contactu fanguinis, arbor.
Hęc placet:hanc, quoniam vulgaris fabula non eft,
Talibus orfa modis, lana fua fila fequente.

Vacuas. Otiofas quas lumbæ nidos ponere. lanificium ab audiendo Nais. Nympha aquatica. Lib.I.n.8.Dubitat an narret

non avocat.

Dicta &c. Sorores Alci-quemadmodum Nais, five thoes ejus dicta probant,ac Najas, mutaverit juvenes in jubent, ut prima incipiat. totidem pifces. Derceti Dercetis, Syrorum Dea fuit, Semiramidis mater, in pifcem

mutata.

Cantu. Incantationibus.
Tacitos. Mutos.

Idem paffa eft. Mutata quoque fuit in pifcem. De

Quam &c. Quam Derce-quibusporrò juvenibus,qua tin Palæftini credunt inco- de nympha, mentionem faluiffe ftagna; in aquis vixif- ciat, valdè incertum. fe, verfa & mutata figura, fquamis velantibus corpus: ideft fquamis, quæ propriæ funt pifcium, te&tam. Sta gna celebraffe legitur in bonis exemplaribus,pro, coluiffe.

An, ut &c. An narret quemadmodum arbor, quæ olim albos edebat fructus, nunc ferat nigros.

Poma. Fru&us, mora. Hac placet. Placuit fororibus hæc fabula, ut pote Palaftini. Syriæ popu-illuftrior, nec ita multis lus. Hanc regionem He-nota: hanc fic incœpit Albræi olim ex Ægypto pro- cithoe. fe&ti habitarunt : & Judea, feù Terra San&ta, vulgò dicitur.

Lana &c. Interim trahebat è colu lanam, dum hęc, narraret; ac lana, inchoa Illius filia. Semiramis,Ni- tum, & media tortum parte, ni, Affyriorum regis, uxor: filum fequens,paulatim tomutata in columbam. ta torquebatur, & filum. Turribus. Ibi folent co-Jevadebat.

Mora

« AnteriorContinua »