De Reformatie: tijdschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Volum 2,Part 4

Portada
H. Höveken, 1813
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Pàgines seleccionades

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Passatges populars

Pàgina 309 - Want wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de overheden, tegen de magten, tegen de wereldbeheerschers der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Pàgina 237 - Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat envisagée comme conséquence nécessaire et comme garantie du principe.
Pàgina 34 - En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij gelooven zullen : 21 opdat zij allen één zijn , gelijkerwijs Gij Vader in mij, en ik in U, dat ook zij in ons één zijn; opdat de wereld geloove dat Gij mij gezonden hebt.
Pàgina 106 - God voorgesteld heeft tot verzoening, door het geloof, in zijn bloed, tot betooning van zijne regtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied ziin, onder de verdraagzaamheid Gods...
Pàgina 41 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht , in welken de hemelen met een gedruisch zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan , en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.
Pàgina 40 - Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, 7 [Zoo laat ons die gaven besteden], het zij profetie, naar de mate des geloofs; het zij bediening, in het bedienen ; het zij die leert, in het leeren ; 8 Het zij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid ; die een voorstander is, in naarstigheid ; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.
Pàgina 265 - U verheerlijkt op de aarde , ik heb voleindigd het werk dat Gij mij gegeven hebt om te doen.
Pàgina 349 - Jus circa sa er a uitoefenen, buiten de bestaande reglementaire verordeningen, en de algemeene bevoegdheid en verpligting der Regering om te waken voor de goede orde en de veiligheid van den Staat. en dat mitsdien alle veranderingen in de bestaande kerkorde, voortaan alleen van de Kerk kunnen uitgaan, en dus derzelver Hoogste vergadering uitsluitend bevoegd is, om, indien zulks noodig...
Pàgina 220 - Maar Israël, die de wet der regtvaardigheid zocht, is tot de wet der regtvaardigheid niet gekomen. 32 Waarom ? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet ; want zij hebben zich gestooten aan den steen des aanstoots ; 33 Gelijk geschreven is : Ziet ik leg in Sion eenen steen des aanstoots, en eene rots der ergernis; en een iegelijk, die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Pàgina 59 - Warneck schrijft het welslagen der Batak-Zending naast de genade Gods niet het minst toe aan den onverschrokken moed, die de in den grond vreesachtige heidenen imponeerde, van mannen als Van Asselt, Heine, Nommensen, Johannsen, Mohri. *) Ook Dr. Alb. C. Kruyt maakte de ervaring, dat zijne groote kalmte...

Informació bibliogràfica