Imatges de pàgina
PDF

AÑo INVESTIDURA del Marquefado del FINAl concedida por el Emperador MA

1619. Feb.4.

*V. a No-
ta al fin de- - - - - - - -
elte Intru— nus in primis pertinere exi/timamus,
RClto,

TH As al Señor Rey Catbolico D. PH el IPE III. /egun, y como ha vian ob-
tenido , y po/eído e/fe Feudo los Marquefes de SAoNA, CLAves sANA,
y el FINAL por merced del Emperador FEDERIco I. y de/pues por con-
firmacion, renovacion, y ampliacion de los Emperadores FE de Rrco II,
CAR los IV. MAXIMILIANo I. CARLos V. FERDINANDo I, y Rod Ul-
PH o II. cuyas Inve/tiduras van infertas a la letra en la prefente: /u fe.-
cha en Viena a 4. de Febrero de 1619. Secretaria del Confejo de Italia,
Copia authentica en un Libro de à folio MS. en vitela con enquaderna-
nacion de pergamino blanco, y dorado, en que fe contienen las Co-
pias authenticas de varios Intrumentos pertenecientes à los Dominios
en Italia, remitido al mimo Confejo por el Marques de LE GANEs,
fiendo Governador de Milán, con Carta de 31. de Octubre de 164o.
que eta original con el dicho Libro: la qual Copia empieza al fol. 37.

y acaba en el 92. del Inimo. ]

Arrir as Divin favente Clementia Eleéius Romanorum Imperator femper Augu/tus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemie, Dalmatie, Croatiae, Sclavoniae 6 c. Rex, Archidux Au/érie, Dux Burgundia, Brabantiae, Styrie, Carintbie, Carniole ó c. Marchio Moravie, Dux Lucemburgiae, ac fuperioris ó inferioris Silefie, Wirtemberge , Óo Techae, Princeps Suevie, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis , Kiburgi, 6 Goritie, Landgravius Al/atiae , Marchio Sacri Romani Imperii , Bargovia, ac fuperioris 6 inferioris Lufatie, Dominus Marchie Sclavonica, Portús Naonis, ó Salinarum Órc.

Notum facimus univerfis: Poftquam o ad Cae/areae dignitatis mu

ut Feudis Imperialibus ubicunque f-
tis, maxime iis, que certo /ucce/-

fo

ATHIAs, por la Divina cle=
mencia, electo Emperador de
Romanos fiempre Auguto, y Rey
de Alemania, de Ungria, de Bohe-
mia,de Dalmacia, de Croacia, de E-
clavonia &c.Archiduque de Autria,
Duque de Borgoña, de Brabante,
de Etiria, de Carinthia, de Carnio-
la &c. Marques de Moravia; Duque
de Luxemburg, de la Alta, y Baxa
Sileia, de Wirtemberg, y de Theca;
Principe de Suevia, Conde de Habf-
purg, de Tirol, de Ferrete, de Ki-
burg, y Goricia; Landgrave de Al-
facia, Marques del Sacro Romano
Imperio, de Burgovia, y de la Alta,
y Baxa Lufacia; Señor de la Marca
Efclavona, Puerto Naon, y Salinas
&c.
Hazemos notorio à todos, lo
figuieñte: Confiderando fer una
de las principales obligaciones de
la dignidad Cefarea mirar por los
Feudos Imperiales, en qualquier

Pp para

[ocr errors]
[ocr errors]

fore de/tituta fint, propiciatur, ó adver/us quorumcunque injurias ea

protegantur,ó defendantur. Hinc eff, quod cura no/fra fefe circa Feudum Marchiomatis Finarien/s me

rito extendat. Cum itaque per defectum Marchionum de Carreto ultimoram Succe/orum legitimorum,

6 quidem tum ante, tum po/ obi

tum proxime defuncti Marchionis

Alphon/?, qui multis ante annis de

cefit , variae fe/e difficultates, ó

pericula in Marchionatu Finarien/f, vicini/que locis o/tenderent, que non

tantum Imperialem Dignitatem, fed

etiam Statum Mediolanenfem atti

merent, quo nomine tum 4 Divo

Fratre no/tro fel. record. Rudulpho II. Romanorum Imperatore, qui diver/os eo diverfis temporibus Commi/arios mi/it, tum a Serenifimo

Hi/paniarum Rege Catholico Philippo

II, Avunculo noftro Charifimo, va

rii eas oras, adver/us potentium Vi

cinorum injurias, quales jam olim

experta fuerunt, defendendi modi,

ratione/que initae, quod magnas fe

rum expen/as trahebat, quas Came

ra Imperialis alias gravata fu/tinere nequibat 3 tandem inter dicium

Dominum Rudolphum Fratrem no/

trum 6 Sereni/simum Regem Phi

lippum Secundum folemnibus cum

paciis convenit , ut ad defenfonem certiorem dicii Marchiomatís Fina

rii, aliorum que vicinorum feudorum

Imperialium pra/idium in arce Fi

934

parte que eten, mayormente por aquellos que carecen de fuceflor determinado; y asimimo ampararlos, y defenderlos contra las injurias de qualequiera; conjuta razon fe extiende nuetro cuidado al Feudo del Marqueado del Final. Por quanto pues, haviendo llegado à faltar los Marquefes de Carreto, fus ultimos Suceores legitimos, y aun antes, y depues de la muerte del ultimo Marques Alfonfo, el qual ha muchos años que falleció, fe reconocieron en el Marquefado del Final, y en los Lugares circunvecinos varias dificultades, y peligros que tocavan, no folo à la dignidad Imperial, fino tambien al Etado de Milan: por cuya caufa fe tomaron varios medios de defender aquellas Tierras contra las injurias de fus poderofos vecinos, que yà fe havian experimentado , asi por el Señor Rodulpho II, Emperador de Romanos, de feliz recordacion, nuetro Hermano, que en diferentes tiempos embió à aquellas partes diveros Comilarios; como por el Serenisimo Rey Catholico de las Epañas Phelipe II. nuetro muy amado Tio: y trayendo eto configo crecidos gatos, que no podia mantener la Camara Imperial por hallare gravada por otra parte ; finalmente fue convenido con pactos folemnes entre el dicho Señor Rodulpho mi Hermano, y el Serenisimo Rey Phelipe II. que para mas fegura de

fenfa de dicho Marqueado del Final, y de otros Feudos Imperiales
vecinos, fe colocae un Prefidio en el Catillo del Final llamado de Go-

[ocr errors]

l A o narien, Govoni dicia , collocaretur, von , y ete fe mantuviefe à expen- AÑO N 6 a Sereni/imo Rege fu/entaretur, fas del Serenisimo Rey, el qual ha 161 9. 1619. quod mhltos jam annos duravit, ó durado yà muchos años, y havrà Feb.4.

in magnas pecuniarum /ummas, quas dificulter ab Imperiali Camera refundi , multo minus utilitas inde, aut commoda /perari po/int, abierit. Nos pro eo, quod nobis tanquam Romanorum Imperatori competit, jure, prefato Marchionatui de certa fucce/ione , ne ab Imperio Feudum illud divellatur 5 fed art fura Imperii /arta tecta ferventur, potenterque defendantur, ut fuffitia ibi reéfe admini/éretur, pro/picere voientes , opportunum in primis, comrmodum cenfuimus, ut in Sereni/simum Hi/paniarum Regem Catholicum Philippum III. Con/obrimum , ac Nepotem moférum Charife fimum, a quo , uti 6 d pie recordationis Patre ip/fus Philippo II. Avunculo no/tro fupra commemorato, mon folum magni ad fuffentandum illic Prefidium fumptus facii , /ed 6. maxima nobis, diéfoque Fratri, 6 Praedece/ori no/tro contra Turcas, 6. in alias nece/itates publicas , tum vero etiam in pace Italia armis confervanda liberaliter collata fuerunt auxilia, que etiam nunc Serenitas fua continuat , prefatum Feudum Marchionatus Finarienfis, cum omnibus pertinentiis, fuper quibus /upradicius Rex diver/a fe fura aliàs habere pretendit , quibus derogare mon intendimus , transferremus : ita mimirum , ut eundem Marcbionatum deincepí jure Feudi tenere, ac po/idere pofit , utque Feudum Fi- 774

cotado grandes fumas de dinero, que dificultofamente podrà fatifacer la Camara Imperial , fiendo ninguna la utilidad, ó conveniencia que de ello fe puede eperar. Nos por el derecho que nos compete, como à Emperador de Romanos,fobre dicho Marqueado, queriendo atender à fu fegura fucesion, para que no fe de miembre del Imperio aquel Feudo, fino que fe mantengan en fu fer, y eten poderoamente defendidos los derechos del Imperio, y asimimo fe adminitre allí rectamente la jufticia; hemos tenido por fumamente util, y conveniente transferir en el Serenisimo Phelipe III. Catholico Rey de Epaña, nuetro muy amado Primo Hermano, y Sobrino, que no folo como fu Padre Phelipe II. de piadofa memoria, nuetro Tio arriba mencionado, hizo alli grandes gatos para mantener el Prefidio, fino tambien nos concedió liberalmente à Nos, y al dicho nuetro Hermano, y Predeceor focorros muy confiderables contra los Turcos, y para otras necesidades publicas; y asimimo para confervar con las armas la paz de Italia, continuandonos aun al prefente fu Serenidad el mimo beneficio; el dicho Feudo del Marqueado del Final con todas fus pertenencias, al qual pretende dicho Rey tener por otra parte diferentes derechos, que

- Pp 2. AO

[ocr errors][ocr errors]

narien/e cum Mediolanen/ conjungatur, 6 uniatur, quod nullus alius aditus ex mari ad Ducatum Mediolanenfem nobili/imum Italia Feudum pateat, per quem bellorum temPoribus, aut alia nece/itate urgente, eidem , /ve ab Imperio, five ab iP/o Roge Catholico fuccurri queat. Cium etiam nobis expo/itum fuerit, quondam Savona , Clavexanae , 6Finarii Marchiones a Divis olim Predece/oribus no/tris Romanorum Impratoribus, ac Regibus, jus, quod adillos pertinebat, vel quod habere debebant in ip/a Marchia , ó. Locis prediciis (attamen falvis fervitiis Imperio debitis ) obtinui/e cum mero 6 mixto Imperio, omnimoda furi/diétione, c5 Gladii Pote/tate, ao omnium caufarum tam civilium, quam criminalium deci/ione, alii/4ue multis in/gnibus Privilegiis, Gratiis, ó Indultis, videlicet facultate, 6 pot/tate edificandi in / Marchia Cafira , Oppida, 6. fortalitia cujufaunque generis, etiam Jaéfa confervandi, vel deftruendi, Jou pro libitu voluntatis mutandi, ae deferta , vel que non habitata, extollendi," ó habitabilia faciendi, occupata ab aliis propria etiam aucforitate recuperandi, invadendi, c5.

ofen

no pretendemos derogar: (a) de manera, que pueda tener, y poeer de aqui adelante dicho Marqueado con derecho de Feudo; y que el Foudo del Final fe junte, y una con el de Milan, repecto de no haver ninguna otra entrada por nuar al Ducado de Milan,el mas noble Feudo de Italia, por donde en tiempo de Guerra, o en otra urgencia le pueda focorrer el Imperio, ô el mimo Rey Catholico. Y por oloonto nos fue tambien hecha relacion,que antiguamente los Marquefes de Saona, Clave/ana, y el Final obtuvieron de los Señores nuetros Predeceflores los Emperadores, y Reyes de Romanos el derecho que les pertenecia, o que debian tener al, dicho Marqueado, y Lugares fobredichos (falvo fin embargo los fervicios devidos al Imperio) con mero mixto Imperio, omnimoda juridiccion, y potetad de Cuchillo, y deciion de todas las Callfas, asi Civiles, como Criminanales, y con otros muchos infignes Privilegios, Gracias, e Indultos, como fon: la facultad, y potetad de contruir en el dicho Marquefado Catillos, Villas, y Fortalezas de qualquier genero, y de confervar, ó demoler las hechas , ó

mudarlas à fu arbitrio, y de cultivar, y hazer habitables los Lugares

de

(a) Etos derechos los refiere Don Juan Ruiz de Laguna o Senador de Milan, y Potetad de

Pavía en un Difcuro que compufo, è

imprimió en quarto en Milan à 2o. de Noviembre de I 633:

fundandofe principalmente en la oooPoo y Permuta que con la Magetad del Señor Don Pbelipe

[ocr errors]

Carreto tomó pofesion en nombre del Señor Don Phel; vernador del Etado de Milan: cuyo contrato fu en Primero de Mayo de 1599. como conta del I

o "imo ucefor a 6 de Mayo de 1598. de que o III. el año de 16o2. el Conde de Fuentes, Gooratificado por el mimo Señor D. Phelipe III. mtrumento pueto con eta fecha en la pag. 1 1.de

la I. Parte de ete Reynado: y fe vera el de la oom Pra del Marqueado en el del Señor D. Pbelipe

II. en cl lugar correpondiente.

[ocr errors]
[ocr errors]

ofendendi, Pedagia imponendi, Mometam cudendi, Milites auratos, Óo Doctores, ac Notarios creandi, Tutores, ó Curatores con/tituendi, ó" ordinandi , Naturales , Baffardos, Spurios, Manferes, Nothos, inceftuofos, ó quofunque alios ex illicito, Óo damnato coitu procreatos legitimandi, 6 denique ordinatos, 6 creatos fui/e perpetuos Sacri Imperii Vicarios in diciis Marchionatibus Savone, Finarii, ó Claveacane, ceterifque eorum Locis , Villis, Ca/éris, Burgis, 6 juri/dictionibus, prout hac omnia latius apparent in Privilegiis Divorum quondam imperatorum Friderici Primi, Friderici Secundi , Caroli Quarti, Maximiliani Primi, 6 Caroli Quinti, Magni Patrui , ó Avi Matermi no/éri Cari/simi praeclari/ima memori e , novifime confirmatis per Augu/te recordationis Divum Imperatorem Ferdinandum Avum Patermum no/trum obfervandi/imum. Et proinde fupradicius Serenifimus Rex medio & opera Illuffris fincero nobis dilecii Don Inaci Veletz de Guevarra Comitis de Oñate, Serenitatis /ue apud nos refidentis Oratoris, hacque in parte Mandatarii, Ó Procuratoris /ingulari /tudio rogaverit, uti dignaremur memoratas Conce/iones Divorum Friderici I , & II, 6 /ecutam po/tmodum approbationem ó"

4,777

defiertos, ö no habitados; y asimifmo de recuperar, invadir, y ofender de propria authoridad los que etuviefien ocupados por otros; y de imponer peages, batir mone

da, hazer Cavalleros de la Epuela

dorada, Doctores, y Notarios,conftituir, y nombrar Tutores, y Curadores, y legitimar hijos naturales, batardos, epurios, manzeres, nothos, incetuofos, y otros qualefquier havidos de ilicito, y prohibido ayuntamiento: y finalmente que havian ido ordenados, y creados Vicarios perpetuos del Sacro Imperio en dichos Marqueados de Saona, del Final, y de Clave/ana, y en los demas fus Lugares, Villas, Catillos, Burgos , y Jurifdicciones, fegun que todo ello mas latamente conta en los Privilegios de los Señores Emperadores Federico I. Federico II. Carlos IV. Maximiliano I. y Carlos V. nuetro muy amado gran Tio Paterno, y Abuelo Materno de clarisima memoria, confirmados ultimamente por el Señor Emperador Ferdinando de Auguta memoria, nuetro muy venerado Abuelo paterno: Y haviendonos por eto el dicho Serenisimo Rey fuplicado con particular intancia por medio, y mano del Ilutre, amado finceramente de Nos, Don Iñigo Velez de Guevara, Conde de Oñate, Embaxador

de fu Serenidad, refidente cerca de Nos, y fu Mandatario, y Procurador en eta parte, que nos dignalemos de aprobar, y confirmar benignamente las referidas Concesiones de los Señores Federico Primero, y Segundo, y la aprobacion, y ampliacion que depues fe figuió de los Se

ño

[ocr errors]
[graphic]
« AnteriorContinua »