Imatges de pàgina
PDF

AÑo 1617. Jun. 6.

jefatis nomine, Ó vigore Plenipotentie fibi hac in parte tradita, re ip/a cefit, renunciavit, 6 prefatam Renunciationem maternam confirmavit. In quo cefsionis, ó confirmationis aéfu, nos fingulare beneficium, ac propenfam erga mos voluntatem,ó benevolum afecium fue Catholice Majefatis agno/cimus, ó acceptamus , cum debita animi gratitudine, atque exiftimatione, hane ce/ionem, ó renunciationis confirmationem. Atque ex parte no/ra, no/rorumque defcendentium , con/entimus, fatuimus, gratum, 6 ratum habemus, utlinea ma/culina fue Catholice Majefatis, in hac /ucce/fione diciorum Regnorum, Ó annexarum Provinciarum , fue mininam, paterna no/tre firpis , nec non flios ex filiabus ejufdem firpis defcendentes, precedat, fine gradus aut temporis limitatione, vel pra/criptione 5 ita quidem, ut cafu quo quandoque (quod DE vs avertat ) omnes no/tros per lineam rectam ma/culinam , non interrupta ma/culorum ferie de/cendentes , ma/culos decedere contingeret , farminae quecunque fuerint, 6 earum filii, ac dependentes, per defendentes ex linea reéta Regis Catholici Philippi III. (modo feliciter regnantis) in infnitum a diciorum Regnorum /ucceffone excludantur. Quoad compen/ationem , que in aliqua Provinciarum Au/riacarum fieri po/fulatar, promittimus : Qudd fuper ea , quanto

cyus

Magetad Cefarea, en nombre de la dicha Real Magetad, y en virtud de la plenipotencia que fe le dió para ete efecto, realmente le ha cedido, y renunciado,y asimimo confirmado la dicha Renuncia materna. En cuyo acto de Cesion, y Confirmacion reconocemos el fingular beneficio, propena voluntad, y benevolo afecto con que S.M. Catholica nos favorece; y aceptamos con la debida gratitud , y aprecio eta Cesion, y Confirmacion de la Renuncia : y de nuetra parte, y la de nuetros defcendientes, confentimos, determinamos, y tenemos por grato, y rato, que la linea mafculi

na de fu Magetad Catholica prece

da fin limitacion, ô precripcion de grado, ô tiempo en eta fuccesion de dichos Reynos , y Provincias anexas,à la femenina de nuetra Cafa Paterna, y asimimo à los hijos defcendientes de las hijas de la mifma Caa; de tal fuerte, que cafo que en algun tiempo (lo que Dios no permita ) todos nuetros varones, decendientes por linea recta maculina, fin interrupcion de varonia, lleguen à faltar 3 qualequier hembras, y fus hijos, y dependientes fean excluídos in infinitum de la fuccesion de dichos Reynos, por los decendientes por linea recta del Rey Catholico Phelipe III. (que oy felizmente reyna.) En quanto à la recompenfa, que fe pide fe haga en alguna de las Provincias de la Cafa de Autria; pro

meremos, que quanto antes fea posible fe harâ fobre ella un Tratado, en

que

[ocr errors]

AÑo 1617. Jun.6.

cyus fieri poterit , traciatio in/tituctur, habita etiam ratione tot beneficiorum , c3 auxiliorum , quibus Augu/am Domum no/fram in his partibus Catholica /ua Majefar/emper tutata eft: ita ut, confideratis his omnibus, hac in parte , ip/tus Catholica Majefati quantum feri poterit, fatisfat. Atque jam diáfam ce/Gionem, Óo renunciationis confirmationem, prediéis conditionibus, 6 onerib ur, confirmamus, acceptamus: agno/imus noffram, no/trorum que filiorum , ó de/cendentium, in hoc Traótatu apertam utilitatem : Ex certa /cientia, Óo deliberata voluntate, omni dolo, Óo fraude remota , aliàsque omni meliore modo, via, c3 forma, quibus de jure, Con/titutionibus Imperii vel Regni, aut Provincia , ejuque Confuetudinibus , ac Statutis id fieri pote/t , ad majorem hujus Traciatus /ecuritatem promittimus, moffro, no/, trorumque utriu/que fexus de/cendentium nomine, quod omnia ó /ingula in hoc In/?rumento contenta, /anéfè, c5 immutabiliter fervabuntur, Ó adimplebuntur. Promittimus item, neque nos, neque po/feros no/tros, per Te/tamentum , aut aliam ullam ultimam voluntatem, aut di/po/itionema inter vivos, quicquam in contrarium hujus Tran/aétionis ordinaturos, vel faéiuros: 6 / fe

eus d quopiam nororum facium

fuerit, id irritum , c5 nullius momenti valorifque fore. Renunciando

exceptionibus quibu/cunque, doli ma

li, enormifima la/ionis, re/titutio

10/J.

que fe tendràn asimifmo prefentes tantos beneficios, y auxilios con que fu Magetad Catholica ha protegido fiempre en etas partes à nuetra Auguta Caa; de manera que, confideradas todas etas cofas, e le de en ete particular à fu Magetad Catholica toda la fatisfaccion posible. Y aceptamos, y confirmamos la dicha cesion, y confirmacion de la Renuncia con las referidas condiciones, y cargas: y reconociendo en ete Tratado la manifieta utilidad que refulta en favor nuetro, y de nuetros hijos, y decendientes, de cierta ciencia, y deliberada voluntad, fin engaño, ni fraude, y en el mejor modo, via, y forma que fe puede conforme à derecho, y à las Contituciones del Imperio, Reyno, ô Provincia, y fus Cotumbres, y Etatutos; para mayor feguridad de ete Tratado prometemos en nuetro nombre, y el de nuetros defcendientes de uno, y otro fexo, que todas , y cada una de las cofas contenidas en ete Inftrumento fe guardaràn, y cumpliràn religiofa, e immutablemente. Iten prometemos, que Nos , ni nuetros decendientes no ordenaremos, ni executaremos por Tetamento, i otra ultima voluntad, ó dipoficion inter vivos cofa alguna que fe oponga à eta Tranfaccion; y que fi alguno de los nuetros hiziere lo contrario, ferà nulo, y de ninguna fuerza, y valor: renunciando qualefquier excepciones de dolo malo, leion enormisima, retitu

Hh 2. cion

AÑO 1617. jun.63

AÑO mis in integrum, fucce/sionis faemi

[ocr errors][merged small][merged small]

narum ad diéfa Regna," Provincias,

item furibus, ó Privilegiis , Legibus , Con/uetudinibus , Statutis, Decretis, Paciis , Familiae Tran/actionibus, ó ob/ervationibus quibu/ vis prediciorum Regnorum, ó Provinciarum ad ea pertinentium , f que in favorem no/frum contra conditiones in hoc In/trumento contentas e/ent , que omnia pro hic infertis e/e volumus : ut etiam contra juratum hoc In/frumentum , 6 Pactum, nulla Pontificum Romanorum, aut Imperatorum di/penfatio , vel relaxatio, peti aut impetrari pofit: aut fque a nobis, vel fucce/oribus mo/fris impetraretur, vel ab ip/s Pontificibus aut Imperatoribus motu proprio , aut fponte concederetur, nullius roboris, 6 valoris e/e volumus. Promittimus etiam nos Sacram Cafaream Majefatem rogaturos, ut tam Concefionem, 6 Renunciationis ratificationem ex parte Regis

Catholici faciam , quam Inftrumen

tum, expre/a hujus precedentia ad

fucce/sionem diciorum Regnorum, ó Provinciarum aunexarum conditio

ne, authoritate Imperiali, 6 Regia,

ex plenitudine pote/fatis, ó qua fie

ri poterit meliori forma, confirmet.

Obligamus nos praterea, quod intra

terminum fex Menfium , poffquam

tam in hoc Bohemie quam Hungariae

Regno, coronati fuerimus, utrobi

que hoc In/érumentum , folenniter

de novo confirmaturi Jimus. Et / qua

exo

cion in integrum, y fuccesion de las hembras en dichos Reynos, y Provincias ; y asimimo qualequier Derechos, y Privilegios, Leyes, Cotumbres, Etatutos, Decretos, Pactos, Tranfacciones de familia, y qualequier obervancias de los referidos Reynos , y Provincias pertenecientes à ellos, que aya en nuetro favor contra las condiciones contenidas en ete Intrumento , todo lo qual queremos fe tenga por inferto aqui: de fuerte , que no pueda pedire, ó impetrarfe dipenfacion, ö relaxacion de los Pontifices Romanos, ö Emperadores contra ete Intrumento, y pacto jurado; y fi e impetrare alguna por Nos, ö nuetros fuccefores ; ô dichos Pontifices, y Emperadores motu proprio , ô epontaneamente la concedieren 3 queremos que no tenga fuerza, ni valor alguno. Prometemos tambien fuplicar à la Sacra Cearea Magetad, que de plenitud de fu potetad, y en la mejor forma posible, confirme con fu Imperial , y Real authoridad, asi la Cesion, y Ratificacion de la Renuncia hecha de parte del Rey Catholico, como fu efcritura, expreando la condicion de eta precedencia en la fuccesion de dichos Reynos, y Provincias anexas. Asimimo nos obligamos à confirmar de nuevo folemnemente en una, y otra parte ete Intrumento,feis mefes depues que ayamos fido Coro

nados, asi en ete Reyno de Bohemia, como en el de Ungria. Y aun

que

[ocr errors]

AÑO 1617. Jun.6.

ex cau/a, premeditata , vel non

premeditata , hic vel ibi id omitteremus, habeatur nihilomiuus, quaff facium effet, ó hoc In/trumentum fuum vigorem, ó integrum efectum habeat. Preterea , f Regi Catholico, aut ejus Filiis , vifum fuerit, aliquid pro majori fua, fuorumque de/cendentium fecuritate, Óo cautela circa hoc Intrumentum in clau/ulis innovandum , addendum , aut aliquid ulterius pro majori totius In/trumenti autorizatione faciendum e/e; non mutatistamen conditionibus, aut rei ip/us fub/fantia ad id in ea omnino forma , prout ex parte fue Catholice Majefatis , eju/que Filiorum petitum fuerit , Nos, No/trofque Filios (dummodo ita petitio intra unius anni /patíum , d dato hujus Inftrumenti computan.dum , fat, ) ab/olute obligatos fore fatemur , ó pollicemur. Demum promittimus , omnia, 6 /ingula /upradicia, noftro noffrorumque nomine fub obligatione omnium bono

rum nororum prefentium ó fu

turorum, qualiacumque ea /int, cum

renunciatione Legum , 6 Conftitu

tionum quarumcunque, huic obliga

tioni contrariarum , in verbo , ae vera fide Principis & Archi-Ducis,

6 in vinculo juramenti ad Sanéfa

DEI Evangelia manibus noffris cor

poraliter tacta preffiti. Et in horum omnium firmius robur , ac

certum teftimonium, hoc Inftrumen

tum non tantum manu no/tra pro

pria

que por alguna caufa premeditada, ô no, dexáremos de executarlo en una, u otra parte, fe tendrà fin embargo por hecho, y ete Intrumento tendra fu fuerza, y entero efecto Demas de eto, fi pareciere conveniente al Rey Catholico, o à fus hijos, que para mayor feguridad, y cautela fuya, y de fus decendientes, fe

altere, y añada algo en las clauu

las de ete Intrumento, o fe execute alguna otra cofa para mayor autorizacion de todo el; pero fin mudar las condiciones, o la fubtancia: declaramos , y prometemos, que Nos, y nuetros hijos etarémos abfolutamente obligados à ello en la mifma forma que fe pidiere de parte de fu Magetad Catholica, y fus hijos; con tal, que eta peticion fe haga dentro del termino de un año, que fe ha de empezar à contar defde la fecha de ete Intrumento. Finalmente prometemos en nuetro nombre, y el de nuetros defcendientes todas, y cada una de las cofas arriba dichas; obligando à ello todos nuetros bienes prefentes, y futuros, qualequiera que fean, y renunciando qualefquier Leyes, y Contituciones contrarias à eta obligacion, en palabra, y, verdadera fee de Principe, y Archiduque, y con vinculo de juramento hecho fobre los Santos Evangelios de Dios, tocados corporalmente con nuetras manos. Y para mayor firmeza, y cierto tetimonio de todo lo dicho, no fo

Io hemos firmado de nuetra propria mano, y corroborado con nue-
tre Sello Archiducal ete Intrumento; fino tambien le hemos man-

da a

AÑo 1617.

[graphic]

AÑO pria fub/crip/mus, 6 /gillo no/ro

1617. Archiducali communiri , /ed etiam Jun. 6. in pro/entia jacobi Chi/el Baronis in Kaltebrunn, Con/liarii, Camerarii, 6 Magiri fabuli no/ri, item *En otras Urbani Baronis de Bettingen, " Con/liarii nofiri bellici , ó Camerarii, tingen Teftium ad hunc Aéium /olenniter vocatorum ; per Leonbardum Gezium, f. U. Doctorem, Confiliarium no/frum Secretum , 6 Procancellarium Aulicum , fub/cribi fecimus. Acia , 6 facia funt i/?a in Arce Regia Pragen/, in Camera, vel Cubiculo noftro Ordinario, die 6. Men/s junii Anno 1617. Indiciione 15. Imperante Invictifimo , C o Potentifimo Romanorum Imperatore Mat

thia.

FERDINANDUS

jfo HAN es facos vs Chisel, Liber Baro in Kaltenbrunn.

UR B.A nvs de Porra NG EN, Liber Baro

in Falckenffein, ó Perfin.

LE o NH ARD vs GEz1 vs Procancellaritus.

Et ego Comes de Ogmate, Potenti/Simi Hi/paniarum Regis Catholici Domini mei, Legatus: in prafentia Sereni/imi Domini Archi-Ducis Ferdinandi, Te/?ium que, ó Cancellarii fupra nominatorum , acceptum , ó. ratum habeo, Regio Catholice fue Majefatis nomine , vigore /pecialis dandati ad me direcii, dati Madrifi 2 t. Aprilis, pra/entis hujus anni 1617. 3 Cancellario prenominato, 6

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »