Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Queda pueto en la I. Parte de los Tratados de ete Reynado, pag. 187. Porró fublato etiam ex hac vita in Caleftem patriam Divo Domino Avo paterno noro Imperatore Ferdinando foelicis memorie, Maie/ tatis fue fucsor Divus Imperator Maximilianus Secundus Dominus, 6. Genitor noter obfervandifimus augufe memoria dictam Inve/tituram vna cum confirmatione extenJionis preinferta laudaverit, confirmaverit, Óo renovaverit, prout patet ex Maie/atis fue Diplomate dato in Civitate noffra Vienna die /exta Menfis fulii Anno Domini millefimo Quingentefimo fexagefimo Quinto; Prout quoque poteaquam fepedicius Rex Hi/paniarum Catholicus ó c. Philippus Secundus in fata concefi/et, augu/te memorie Imperator Rudolphus Secundus Dominus frater, 6; Pradece/or nofier calendifimus in perfonam moderni Serenifimi Hi/paniarum Regis Catholici Philippi Tertii Nepotis , ó. Confobrini no/éri charifimi fupradifa omnia renovarit, ó confirmarit, deque iis omnibus, 6 /ingulis Serenitatem fuam profe , ac fliis, ó defendentibus fuis legitimis una cum confirmatione exten/ionis preinferta , eo quo in fuperioribus habetur modo, fecundum ordinem primogenitura inve/tiverit , prout ex infeudationis Diplomate die Vigefima prima januarii Anno Domi71.

ueda puefio en la I. Parte de

¿ ¿ de effe Reynado,

pag. 187.

Y asimimo haviendo fallecido el Señor Emperador Ferdinando de feliz memoria, nuetro Abuelo Paterno, el Señor Emperador Maximiliano II. fucceflor de fu Magetad, nuetro muy repetable Señor y Padre, de auguta memoria, loo, confirmó, y renovó la dicha Invetidura juntamente con la confirmacion arriba inferta de la extenion, como parece por el Diploma de fu Magetad, dado en nueltra Ciudad de Viena à 6. del mes de Julio, año del Señor 15 65. como tambien depues de muerto el dicho Rey Catholico de Epaña &c. Phelipe II, el Emperador Rodulfo II. nuetro Señor Hermano, y Predecelor muy repetable renovó , y confirmó todo lo fobredicho à favor del actual Serenisimo Rey Catholico de las Epañas Phelipe III. nuetro muy amado Sobrino, y Primo hermano, dando la Invetidura de todos, y cada uno de los referidos Etados à fu Serenidad para si, y fus hijos,y defcendientes legitimos, juntamente con la Confirmacion arriba inferta de la extenion, en la mima forma que queda exprelado, fegun el orden de Primogenitura, como mas plenamente puede contar del Diploma de la Infeudacion , expedido en 2 1. de Enero el año del Señor 1 6o4. Y por quanto ahora el mencionado Ser.mo Rey Catholico nuetro mu

charo Sobrino,y Primo hermano, depues que por muerte del Sermo Em

2. pe

[ocr errors]

AÑo 1613. Oct.7.

ni Mille/imo /excente/imo quarto emanato plenius liquere pofit. Nunc veró prememoratus Seren/simus Rex. Catholicus Nepos, 6 Confobrinus mo/ter chari/Gimus , po/quam ab obitu Serenifimi quondam Imperatoris Rudolphi Secundi Domini fratris, ó Predece/oris no/tri fuelici/ fime recordationis divino conce/u ad Supremum dignitatis Imperatorio fo/o tigium euecti/imus nolens ulto unquam tempore oficio, quod erga nos, ac ip/um Sacrum Rom anum Imperium ratione Ducatus Mediolanenfis, Comitatuumque Papie , ó Anglerie, eorumdemve pertinentiarum debit? gerit, aliqua in re defui/e videri. Nos medio, ó opera Magnifici fincerè mobis dilecti Don Baltha/aris de Zuniga Serenitatis fue Confiliarii, 6 apud Nos refidentis Oratoris, bacque in parte Mandatarii , ó Procuratoris fingulari /tudio rogaverit, ut Serenitatem fuam profe, 6 liberis, heredibus, ac defcendentibus fuis de fupranominatis Statu, ó Ducatu Mediolani, 6 Comitatibus Papie, Ó- Anglerie , eorum que omnium pertinentiarum univerfis benevoleinve/tire, 6 infeudare, omniaque, Óo fingula in memoratis Divorum Caroli Quinti , Ferdinandi , Maximiliani, 6 Rudolphi Secundi, ac aliorum predece/orum no/trorum litteris, ó inve/tituris conce/a, facia, di/pofita, declarata, atque decreta, 6 prefertim fuperius de/criptam extenfonem, ac fuccedendi formam

40

perador Rodulpho II. nuetro Señor Hermano, y Predeceor de felicisima memoria, hemos fido elevados con el favor Divino à la alta cumbre de la Dignidad Imperial, no queriendo que parezca haver faltado en cofa alguna al cumplimiento de fu jufta obligacion para con Nos, y el dicho Sacro Romano Imperio por razon del Ducado de Milàn, y de los Condados de Pavía, y Anglería, y fus pertenencias, nos ha fuplicado con epecial encarecimiento por medio del magnifico, y finceramente amado de Nos Don Baltafar de Zuñiga, del Confejo de fu Serenidad, fu Embaxador refidente cerca de nuetra Perfona, y Mandatario , y Procurador en eta parte, que nos firvieffemos conceder amitofamente à fuSerenidad para si, fus hijos, herederos, y decendientes la Invetidura, e Infeudacion del fobredicho Etado, y Ducado de Milàn, y Condados de Pavía, y Anglería, y todas fus pertenencias; y ratificar, aprobar, confirmar , y corroborar con nuetra autoridad Cefarea todas, y cada una de las cofas concedidas, hechas, dipuetas , declaradas, y decretadas en las dichas Letras, e Invetiduras de los Señores Carlos V. Ferdinando, Maximiliano, y Rodulpho II, y otros Predecefores nuetros, y principalmente la extenion , y forma de fucceder arriba declarada : Por tanto Nos entendida eta muy encarecida fuplica de dicho Serenisimo, y muy

amado fobrino nuetro el Rey Catholico, hemos condecendido a

ella

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

auéioritate nofra Cefarea ratificare, approbare, confirmare, ó corroborare vellemus. Nos fane bac/fudioffiima petitione predicii Serenif. fimi, ó charifimi Nepotis nofiri Regis Catholici intellecia, eidem baud gravatim annuendum duximus 3 confiderata non modo arciifima fanguinis coniunctione, que inter Nos, ó Serenitatem eius intercedit, 6 merito apud Nos quoque loco, 6. tempore plurimum utique momenti habere debet, fed potifimum etiam eximía auctoritate, ó potentia Serenitati eius a Deo omnipotente conce/a, qua pre coeteris Regibus, ó. Principibus jus, ó proprietatem Sacri Romani Imperií in dicio Statu, ó. Ducatu Mediolani tueri, 6 confervare valet, prout certe Serenitatis eius in Sacrum Romanum Imperium, ut pote cuius Serenitas fua amplifJimum , 6 fidelifimum eff membrum , plurima , ac preclarifima extant merita , neque dubitandum eft Serenitatem fuam eundem animum, ac idem /tudium , eandemque alacritatem in procurandis, promovendifque iis, que ad commodum, ac beneficium Sacri Imperii , ó totius Cbriftianitatis pertinent, deinceps quoque omni loco , C). tempore declaraturam , ac omnes fuas cogitationes, omnefque curas eo relaturam , ut Imperio Romano, ac uniuer/e Reipublice Chriftiane non mimori prafidio, quam ornamento femper fui/e videatur. Quocirca cu

pien

[blocks in formation]

entre Nos, y fuSerenidad,y de que oc.7.

con razon debemos hazer mucho aprecio en qualquier lugar, y tiempo; fino tambien principalmente à la grande autoridad, y poder que Dios todo poderofo fe ha fervido de conceder à fu Serenidad, con el qual puede mejor que los demàs Reyes, y Principes defender , y confervar el derecho, y propriedad del Sacro Romano Imperio en el dicho Etado, y Ducado de Milàn, como ciertamente lo acreditan los muchos, y muy feñalados fervicios que tiene hechos fu Serenidad al Sacro Romano Imperio , de que es principalisimo, y fidelisimo miembro: no debiendofe dudar, que fu Serenidad manifetarà tambien en adelante en todo lugar, y tiempo la mifma inclinacion, zelo, y promptitud en procurar, y promover las cofas que miran à la utilidad, y beneficio del Sacro Imperio, y de toda la Chriftiandad; y que dirigirà todos fus penfamientos, y cuidados à dar à conocer, que fiempre ha contribuído no menos à la defenfa, que al lutre del Imperio Romano,

de toda la Chritiandad. Y asi, deffeando correponder con nuetra Cefarea benevolencia al notable afecto, y fingulares fervicios que al dicho Serenisimo Rey hemos merecido Nos, y el Sacro Imperio; de nuetra cierta ciencia, y animo bien deliberado, y con la plenitud de

nuetra potetad Cearea, y asimifmo con fano acuerdo hemos conce

di

[ocr errors]

AÑO pientes tam preclare dicti Serenifi

[ocr errors]

mi Regis erga nos, 6 Sacrum Imperium voluntati , 6 egregiis meritis mutua noffra Ca/area benevolentia re/pondere , ex certa no/ra fcientia , animoque bene deliberato, ac de Cae/areae noffre pote/fatis plemitudine, fano quoque accedente confilio, fepedicium Serenifimum Regem Philippum Tertium Catholicum Nepotem , & Confobrinum no/rum charifimum tanquam Mediolani Ducem profe , 6 filiis , ó baredibus , ac fucce/oribus fuis ex legitimo matrimonio procreatis, ac procreandis , Ó aliis de/cendentibus, qui ex Serenitate, ó filiis eius legitimis legitime nafcerentur iuxta ordinem primogenitura a Divo Carolo V. in/titutum, ó per Divos Parentem, 6 fratrem noftrum confirmatum infeudavimus, 6 inve/tivimus, nec non infeudamus,6 inve/timus tenore prefentium de diciis Ducatu Mediolani, nec non Comitatibus Papia, 6 Anglerie, eorumque omnium pertinentiis vniver/s, que in prefenti ad dicios Ducatum, ó Comitatus /peciant, /eu olim /pectaverunt, 6 pertimuerunt, Ducibufque, ó Comitibus pradictis competiverunt, vel etiam competere deberent de jure, vel confuetudine, vel aliter quomodocumque iuxta formam inveftiturarum antiquarum , ó cum omnibus juribus, homoribus , prerogativis, libertatibus exemptionibus in ei/dem antiquis Inve/tituris latius exprefis, quas hic,

72

dido, y por el tenor de las Prefentes concedemos al dicho Ser.n o Rey Catholico Phelipe III. nuetro muy amado Sobrino, y Primo hermano, como à Duque de Milàn, para si, y fus hijos, herederos,y fuccefores nacidos, y por nacer de legitimo matrimonio, y para los demas decendientes que nacieren legitimamente de fu Serenidad, y de fus hijos legitimos, fegun el orden de Primogenitura etablecido por el Señor Carlos V. y confirmado por los Señores nuetro Padre, y Hermano, la Invetidura, e Infeudacion de dicho Ducado de Milán , y Condados de Pavía, y Anglería, y todas fus pertenencias, que al prefente tocan, ô. antiguamente tocaron, y pertenecieron al dicho Ducado, y Condados, y que competieron, ô debieran tambien competer à los fobredichos Duques, y Condes por derecho, ô cotumbre, ó de otro qualquier modo, fegun la forma de las antiguas Invetiduras, y con todos los derechos, honores, prerogativas, libertades y exempciones mas largamente expreladas en las dichas antiguas Invetiduras, las quales (en quanto fea necelario) queremos fe tengan por repetidas aqui, como fi etuvieffen infertas à la letra en las Prefentes, depues de haver recibido reciprocamente del fobredicho Embaxador, Procurador,

y Mandatario de fu Serenidad, que

tiene poderes batantes para ello,

el juramento corporal en nombre,

y por el anima de fuSerenidad. Demas de eto de nuetra cierta cien

[ocr errors]

AÑO in quantum opus eft, pro repetitis

cia, y con deliberacion, y acuer- AÑO

1613. haberi volumus , perinde ac / de do, y plenitud de nueltra potetad I 6 I 3.

Od., verbo ad verbum prefentibus infer- Cearea hemos loado, aprobado, oc.7.

ta e/ent, recepto vicifim a fupra- ratificado, confirmado, y corrobo- -
nominato Serenitatis fue Oratore, rado en todos fus puntos, claufu-
Procuratore, ac Mandatario fuff- fulas, articulos, fentencias, y ex-
cienti ad hoc mandato infructo no- presiones todas , y qualefquiera
mine, ó in animam Serenitatis fue cofas contenidas en las expreadas
corporali juramento. Ad hec fcien- Letras, e Invetiduras de los Señores
ter, deliberate, ac confulto, ó de nuetro Gran Tio Paterno, Abue-
Cefaree potetatis plenitudine om- los, Padre, y Hermano, y demas
nia, ó fingula in memoratis Divo- Predecefores nuetros; y feñalada,
rum quondam no/rorum , magni y principalmente la extenion arri-
Patrui, Avorum, Genitoris, 6 fra- ba inferta, y el orden, y modo de
tris, aliorumque Pradece/orum no/ fucceder etablecido por nuetro
trorum litteris, Ó inveffituris con- Gran Tio Paterno, y Abuelo Ma-
tenta, ó nominatim , ac precipuè terno el Señor Carlos V, y confir-
fupra infertam extenfionem, ó fue- mado, y corroborado por nuetro
cedendi ordinem , ac modum a Di- Abuelo Paterno, Padre, y Hermano
vo quondam Magno Patruo, ó Avo los Señores Emperadores Ferdinan-
materno nofro Carolo Quinto inf- do, Maximiliano II. y Rodulpho
titutum, atque per Divos Avum pa- tambien II. de repetable memoria,
ternum, Genitorem, 6 fratrem co- como por las Prefentes las loamos,
lende memorie Ferdinandum, Ma- aprobamos, ratificamos, confirma-
ximilianum Secundum , Óo Rudol- mos, y corroboramos, y en quanto
phum itidem Secundum Imperatores es necefario, y conviene , de nuevo
confirmatum, 6 corroboratum, nos las concedemos, hazemos, dipone-
quoque in omnibus eorum punctis, mos, intituímos, declaramos, y de-
claufulis, articulis , fententiis, Ó- terminamos à favor del fobredicho
verborum exprefionibus laudavimus, Serenisimo Rey de las Epañas, y
approbavimus, ratificavimus, con- de fus herederos, y decendientes
firmavimus, ó corroboravimus, prout fobredichos: queriendo, y por ete
per prefentes laudamus , approba- nuetro Edicto Cefareo firmemente
mus, ratificamus, confirmamus, Ó etableciendo, y ordenando, que
corroboramus, ó quatenus opus eff, todas, y cada una de las referidas
co expedit in favorem fepedicii Se- cofas ayan de fer, y entenderfe ra-
renifimi Regis Hifpaniarum, eiuf- tas, gratas, validas, y firmes, y ob-
que heredum , ó defendentium fervarfe perpetuamente, fin embar-
prediciorum , de novo concedimus, go de la condicion, y forma de la
facimus, difponimus , inftituimus, Invetidura antiguamente concedida
de- al

8o Monación DML , y
,
& A E. 5 2

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« AnteriorContinua »